Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Viết pmùi hương trình mặt phẳng tiếp xúc cùng với mặt cầu ( S ) : ( x - 2 ) 2 + ( y + 1 ) 2 + ( z - 3 ) 2 = 9 trên điểm M(6; -2; 3).

Bạn đang xem: Viết phương trình mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu

A. 4x-y-26=0

B.4x+y-26=0

C.4x+y+26=0

D.4x-y+26=0


*

*

*


Trong không khí cùng với hệ trục tọa độ Oxyz, cho những điểm A ( a ; 0 ; 0 ) , B ( 0 ; b ; 0 ) , C ( 0 ; 0 ; c ) , trong những số ấy a > 0 , b > 0 , c > 0 với 3 a + 1 b + 3 c = 5 . Biết phương diện phẳng (ABC) xúc tiếp với mặt cầu (S) có pmùi hương trình là ( x - 3 ) 2 + ( y - 1 ) 2 + ( z - 3 ) 2 = 304 25 , khi đó thể tích của kăn năn tđọng diện OABC ở trong tầm nào?

A . ( 0 ; 1 2 ) .

B. (0;1).

C. (1;3).

D. (4;5).


Tìm m ≥ 0 để khía cạnh phẳng (P): 2x+y-2z+m=0tiếp xúc với phương diện cầu ( S ) : ( x - 2 ) 2 + ( y - 1 ) 2 + ( z - 1 ) 2 = 1

A. m=10

B. m=5

C. m=0

D. m=-1


Trong không khí cùng với hệ tọa độ Oxyz, mang lại mặt phẳng (P) : 2x - 2y + z + 3 = 0 với khía cạnh cầu S : x - 1 2 + ( y + 3 ) 2 + z 2 = 9 cùng con đường thẳng d : x - 2 = y + 2 1 = z + 1 2 . Cho các tuyên bố sau đây:

I. Đường trực tiếp d cắt phương diện cầu (S)tại 2 điểm sáng tỏ.

II. Mặt phẳng (P)xúc tiếp với mặt cầu (S)

III. Mặt phẳng (P)cùng khía cạnh cầu (S)không tồn tại điểm chung

IV. Đường thẳng d giảm phương diện phẳng (PA)tại một điểm

Số tuyên bố đúng là:

A. 4

B. 1

C. 2

D. 3


Cho điểm A(1;3;-2) cùng mặt phẳng Phường : 2 x - y + 2 z - 1 = 0 .Viết pmùi hương trình măt cầu (S) tất cả trọng tâm A và xúc tiếp với mặt phẳng (P)

A. x + 1 2 + y + 3 2 + z - 2 2 = 2

B. x - 1 2 + y - 3 2 + z + 2 2 = 4

C. x - 1 2 + y - 3 2 + z + 2 2 = 2

D. x + 1 2 + y + 3 2 + z - 2 2 = 4


Trong không khí với hệ toạ độ Oxyz, mang đến mặt phẳng (P):x-y-z+3=0 cùng điểm A(0;1;2), con đường thẳng d: x - 1 1 = y + 3 - 2 = z - 1 1 . Mặt cầu ( S 1 ) , ( S 2 ) thuộc tiếp xúc cùng với (P) trên A cùng xúc tiếp với mặt đường trực tiếp d. Tổng nửa đường kính của nhị khía cạnh cầu bằng

A. 3 + 11

B. 12 3

C. 3 3

D. 10 3


Trong không gian Oxyz cho phương diện cầu (S): x 2 + y 2 + z 2 − 2 x + 4 y − 16 = 0 và hai tuyến phố trực tiếp Δ 1 : x − 1 2 = y + 4 − 3 = z 2 cùng Δ 2 : x + 1 1 = y − 2 1 = z − 1 − 1 .Viết phương thơm trình khía cạnh phẳng α tuy nhiên tuy vậy cùng với Δ 1 , Δ 2 , xúc tiếp với khía cạnh cầu (S) và giảm trục Oz trên điểm bao gồm cao độ dương.

Xem thêm: Bộ Đề Kiểm Tra Chương 4 Đại Số 10, Kiểm Tra Đại Số 10 Chương 4

A. x − 4 y + 5 z − 7 − 21 2 = 0

B. x − 4 y + 5 z + 7 − 21 2 = 0

C. x + 4 y + 5 z − 7 − 21 2 = 0

D. x + 4 y + 5 z + 7 − 21 2 = 0


Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, đến điểm

A 1 ; 3 ; - 2 cùng khía cạnh phẳng (P) có phương trình

( P ) : 2 x - y + 2 z - 1 = 0 . Viết phương trình mặt cầu (S)

có trung ương Avới xúc tiếp cùng với phương diện phẳng (P).Tọa độ tiếp

điểm là:

A. H 7 3 ; 7 3 ; - 2 3

B. H 1 3 ; 1 3 ; - 2 3

C. H 7 3 ; - 7 3 ; 2 3

D. H 7 3 ; 7 3 ; 2 3


Trong không khí tọa độ Oxyz, mang lại phương diện cầu S : x 2 + y 2 + z 2 + 4 x - 6 y + m = 0 với mặt đường thẳng ∆ là giao con đường của nhị phương diện phẳng α : x + 2 y - 2 z - 4 = 0 với β : 2 x - y - z + 1 = 0 . Đường thẳng ∆ cắt phương diện cầu (S) trên nhì điểm biệt lập A, B thỏa mãn A B = 8 khi:

A. m = 12

B. m = -12

C. m = -10

D. m = 5


Trong không khí cùng với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : x 2 = y - 3 1 = z - 2 1 cùng nhị phương diện phẳng

P.. x - 2 y + 2 z = 0 ; Q : x - 2 y + 3 z - 5 = 0 . Mặt cầu (S) bao gồm trung tâm I là giao điểm của mặt đường thẳng d với khía cạnh phẳng (P). Mặt phẳng (Q) tiếp xúc cùng với mặt cầu (S). Viết pmùi hương trình của phương diện cầu (S).