500 bài tập trắc nghiệm Toán lớp 8 Học kì 2 bao gồm lời giải

Với cỗ 500 bài xích tập trắc nghiệm Tân oán lớp 8 Học kì 2 tất cả giải thuật, chọn lọc sẽ giúp học sinh khối hệ thống lại kiến thức bài học với ôn luyện nhằm đạt kết quả cao trong số bài xích thi môn Toán lớp 8.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm toán 8 học kì 2

*

Bài tập trắc nghiệm Toán thù lớp 8 Chương thơm 3 Đại số gồm đáp án

các bài tập luyện trắc nghiệm Toán thù lớp 8 Chương thơm 4 Đại số tất cả đáp án

những bài tập trắc nghiệm Toán thù lớp 8 Chương 3 Hình học tập tất cả đáp án

những bài tập trắc nghiệm Tân oán lớp 8 Chương 4 Hình học tập tất cả đáp án

Trắc nghiệm Msống đầu về phương thơm trình tất cả đáp án

Bài 1: Hai pmùi hương trình tương tự là hai phương trình có

A. ­Một nghiệm giống nhau

B. Hai nghiệm kiểu như nhau

C. Tập nghiệm giống nhau

D. Tập nghiệm không giống nhau

Hiển thị đáp án

Lời giải

Hai phương trình tương tự là hai phương thơm trình bao gồm cùng tập nghiệm

Đáp án yêu cầu lựa chọn là: C


Bài 2: Chọn xác định đúng

A. Hai phương trình được Hotline là tương tự nếu như chúng bao gồm cùng tập nghiệm

B. Hai phương thơm trình được Điện thoại tư vấn là tương đương nếu chúng bao gồm thuộc số nghiệm

C. Hai phương trình được điện thoại tư vấn là tương tự trường hợp bọn chúng tất cả thông thường một nghiệm

D. Hai pmùi hương trình được điện thoại tư vấn là tương tự giả dụ bọn chúng thuộc điều kiện xác định

Hiển thị đáp án

Lời giải

Hai phương trình được Điện thoại tư vấn là tương tự trường hợp bọn chúng bao gồm cùng tập nghiệm

Đáp án đề xuất lựa chọn là: A


Bài 3: Số  là nghiệm của phương trình nào bên dưới đây?

A. x - 1 =

B. 4x2 – 1 = 0

C. x2 + 1 = 5

D. 2x – 1 = 3

Hiển thị đáp án

Lời giải

Txuất xắc x =  vào cụ thể từng phương thơm trình ta được

+)

*
 (L) đề xuất x =  ko là nghiệm của phương trình x – 1 =

+)

*
(L) phải x =  ko là nghiệm pmùi hương trình x2 + 1 = 5

+)

*
(L) đề nghị x =  không là nghiệm của phương thơm trình 2x – 1 = 3

+) 4x2 – 1 = 0

*
(N) phải x =  là nghiệm của pmùi hương trình 4x2 – 1 = 0

Đáp án nên chọn là: B


Bài 4: Pmùi hương trình nào sau đây thừa nhận x = 2 làm cho nghiệm?

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án A một số loại vị x = 2 không vừa lòng ĐK xác định

Đáp án B: 22 – 4 = 4 – 4 = 0 đề nghị x = 2 là nghiệm của phương thơm trình giải đáp B.

Đáp án C: Dễ thấy 2 + 2 = 4 ≠ 0 phải x = 2 ko là nghiệm của phương trình lời giải C

Đáp án D: Txuất xắc x = 2 ta được VT = 2 – 1 = 1 ≠ (3.2 - 1) = VPhường bắt buộc không là nghiêm

Đáp án đề nghị chọn là: B


Bài 5: Chọn khẳng định đúng

A. 3 là nghiệm của pmùi hương trình x2 – 9 = 0

B. 3 là tập nghiệm của phương thơm trình x2 – 9 = 0

C. Tập nghiệm của phương thơm trình (x + 3)(x – 3) = x2 – 9 là Q

D. x = 2 là nghiệm độc nhất vô nhị của pmùi hương trình x2 – 4 = 0

Hiển thị đáp án

Lời giải

+ Ta gồm x2 – 9 = 0 ⇔ x2 = 9 ⇔ x = ±3. Nên x = 3 là nghiệm của pmùi hương trình x2 – 9 = 0 cùng tập nghiệm của pmùi hương trình là 3; -3. Suy ra A đúng, B không nên.

+ Xét (x + 3)(x – 3) = x2 – 9 ⇔ x2 – 9 = x2 – 9 (luôn luôn đúng) bắt buộc tập nghiệm của phương thơm trình là R, suy ra C sai.

+ Xét x2 – 4 = 0 ⇔ x2 = 4 ⇔ x = ±2 ⇒ phương thơm trình tất cả hai nghiệm x = 2; x = -2 nên D sai

Đáp án bắt buộc lựa chọn là: A


Bài 6: Cho các mệnh sau:

(I) 5 là nghiệm của phương thơm trình 2x – 3 =

*
 

(II) Tập nghiệm của phương trình 7 – x = 2x – 8 là x = 5

(III) Tập nghiệm của phương trình 10 – 2x = 0 là S = 5.

Số mệnh đề đúng là:

A. 1

B. 0

C. 2

D. 3

Hiển thị đáp án

Lời giải

Mệnh đề (I): Txuất xắc x = 5 vào phương trình ta được VT = 2.5 – 3 = 7; VPhường =

*

Do đó VT = VP tuyệt x = 5 là nghiệm của phương trình

Do kia (I) đúng

Mệnh đề (II): Sai vày kí hiệu

7 – x = 2x – 8 ⇔ x = 5 bắt buộc phương thơm trình tất cả tập nghiệm S = 5

Vậy gồm 2 mệnh đề đúng.

Đáp án đề xuất chọn là: C


Bài 7: Phương trình làm sao sau đây vô nghiệm?

A. x – 1 = 0

B. 4x2 + 1 = 0

C. x2 – 3 = 6

D. x2 + 6x = -9

Hiển thị đáp án

Lời giải

+) x – 1 = 0 ⇔ x = 1Ø

+) 4x2 + 1 = 0 ⇔ 4x2 = -1 (vô nghiệm vày 4x2 ≥ 0; Ɐx)

+) x2 – 3 = 6 ⇔ x2 = 9 ⇔ x = ± 3

+) x2 + 6x = -9 ⇔ x2 + 6x + 9 = 0 ⇔ (x + 3)2 = 0 ⇔ x + 3 = 0 ⇔ x = -3

Vậy phương thơm trình 4x2 + 1 = 0 vô nghiệm

Đáp án phải chọn là: B


Bài 8: Phương thơm trình nào dưới đây vô nghiệm?

A. 2x – 1 = 0

B. -x2 + 4 = 0

C. x2 + 3 = -6

D. 4x2 +4x = -1

Hiển thị đáp án

Lời giải

+) 2x – 1 = 0 ⇔ x =  

+) -x2 + 4 = 0 ⇔ x2 = 4 ⇔ x = ±2

+) x2 + 3 = -6 ⇔ x2 = -9 (vô nghiệm vị -92 + 4x = -1 ⇔ 4x2 +4x + 1 = 0 ⇔ (2x + 1)2 = 0 ⇔ 2x + 1 = 0 ⇔ x = - 

Đáp án yêu cầu chọn là: C


Bài 9: Tập nghiệm của phương thơm trình 3x – 6 = x – 2 là

A. S = 2

B. S = -2

C. S = 4

D. S = Ø

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta tất cả 3x – 6 = x – 2 ⇔ 3x – x = -2 + 6 ⇔ 2x = 4 ⇔ x = 2

Tập nghiệm của phương trình là S = 2

Đáp án buộc phải chọn là: A


Bài 10: Phương trình

*
 có tập nghiệm là

A. S = ±4

B. S = ±2

C. S = 2

D. S = 4

Hiển thị đáp án

Lời giải

ĐKXĐ: x + 4 ≠ 0 ⇔ x ≠ -4

Phương thơm trình ⇔ 3x2 – 12 = 0 ⇔ x2 = 4 ⇔ x = ±2 (tm)

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = ±2

Đáp án buộc phải lựa chọn là: B


Bài 11: Có bao nhiêu nghiệm của phương thơm trình |x + 3| = 7?

A. 2

B. 1

C. 0

D. 4

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có:

*
 

Vậy pmùi hương trình tất cả nhị nghiệm x = 4; x = -10

Đáp án đề nghị chọn là: A


Bài 12: Số nghiệm của phương trình 5 - |2x + 3| = 0 là

A. 2

B. 1

C. 0

D. 4

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Vậy pmùi hương trình có hai nghiệm x = 1; x = -4

Đáp án bắt buộc lựa chọn là: A


Bài 13: Hai pmùi hương trình như thế nào sau đấy là hai phương thơm trình tương đương?

A. x – 2 =4 và x + 1 = 2

B. x = 5 với x2 = 25

C. 2x2 – 8 = 0 và |x| = 2

D. 4 + x = 5 và x3 – 2x = 0

Hiển thị đáp án

Lời giải

+) Xét x – 2 = 4 ⇔ x = 6 với x + 1 = 2 ⇔ x = 1 đề nghị hai phương thơm trình x – 2 =4 với x + 1 = 2 không tương đương

+) Xét phương trình x2 = 25 ⇔ x = ±5 yêu cầu phương thơm trình x2 = 25 bao gồm nhị nghiệm. Suy ra nhì phương thơm trình x = 5 và x2 = 25 ko tương đương.

+) Xét phương thơm trình 4 + x = 5 ⇔ x = 1, mà x = 1 không là nghiệm của pmùi hương trình x3 – 2x = 0 (do 13 – 2.1= -1 ≠ 0) buộc phải nhị phương thơm trình 4 + x = 5 cùng x3 – 2x = 0 không tương đương.

+) Xét phương trình 2x2 – 8 = 0 ⇔ 2x2 = 8 ⇔ x2 = 4 ⇔

*

Nhận thấy hai pmùi hương trình trên tất cả cùng tập nghiệm 2; -2 phải chúng tương tự.

Đáp án buộc phải chọn là: C


Bài 14: Số cặp phương trình tương đương trong số cặp pmùi hương trình sau là:

(I) x – 2 =4 và x + 1 = 2

(II) x = 5 cùng x2 = 25

(III) 2x2 – 8 = 0 với |x| = 2

(IV) 4 + x = 5 và x3 – 2x = 0

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hiển thị đáp án

Lời giải

+) Xét x – 2 = 4 ⇔ x = 6 cùng x + 1 = 2 ⇔ x = 1 đề nghị nhì phương thơm trình x – 2 =4 cùng x + 1 = 2 không tương đương

+) Xét phương trình x2 = 25 ⇔ x = ±5 đề nghị phương thơm trình x2 = 25 bao gồm hai nghiệm. Suy ra nhị pmùi hương trình x = 5 với x2 = 25 không tương tự.

+) Xét phương trình 4 + x = 5 ⇔ x = 1, cơ mà x = 1 ko là nghiệm của pmùi hương trình x3 – 2x = 0 (vày 13 – 2.1= -1 ≠ 0) yêu cầu nhì pmùi hương trình 4 + x = 5 và x3 – 2x = 0 không tương tự.

+) Xét phương trình 2x2 – 8 = 0 ⇔ 2x2 = 8 ⇔ x2 = 4 ⇔

*

Nhận thấy nhị pmùi hương trình trên có cùng tập nghiệm 2; -2 nên bọn chúng tương đương.

Vậy chỉ có 1 cặp phương thơm trình tương đương trong những cặp vẫn cho

Đáp án cần lựa chọn là: A


Bài 15: Pmùi hương trình như thế nào sau đây dìm x = a (a là hằng số khác 0 cùng 1) làm nghiệm

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

Txuất xắc x = a vào từng phương trình ta được

+) 5.a – 3a = 2 ⇔ 2a = 2 ⇔ a = 1 (loại) nên x = a không là nghiệm của phương trình 5x – 3a = 2

+) a2 = a ⇔

*
 (loại) nên x = a không là nghiệm của phương thơm trình x2 = a

+)

*
(loại) đề nghị x = a ko là nghiệm của phương thơm trình
*

+) a2 – a.a = a2 – a2 = 0 buộc phải x = a là nghiệm của phương thơm trình x2 – a.x = 0

Đáp án đề xuất chọn là: B


Trắc nghiệm Định lí Ta-lét vào tam giác bao gồm đáp án

Bài 1: Viết tỉ số cặp đoạn thẳng bao gồm độ lâu năm nhỏng sau: AB = 4dm, CD = 20 dm

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

AB = 4dm, CD = 20 dm ⇒

*

Vậy

*
 là tỉ số 2 đoạn thẳng (thuộc solo vị)

Đáp án buộc phải chọn là: B


Bài 2: Viết tỉ số cặp đoạn trực tiếp bao gồm độ nhiều năm nlỗi sau: AB = 12cm, CD = 10 cm

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

AB = 12centimet, CD = 10 centimet ⇒

*

Vậy

*
 là tỉ số 2 đoạn thẳng (thuộc 1-1 vị)

Đáp án đề xuất chọn là: B


Bài 3: hãy lựa chọn câu không nên. Cho mẫu vẽ cùng với AB Hiển thị đáp án

Lời giải

Theo định lý đảo của định lý Ta-lét. Nếu một đường thẳng cắt nhì cạnh của một tam giác với định ra bên trên nhì cạnh này phần đông đoạn trực tiếp tương ứng tỉ trọng thì đường trực tiếp kia tuy vậy song với cạnh còn sót lại của tam giác.

Nên D sai.

Đáp án đề nghị chọn là: D


Bài 4: Cho mẫu vẽ. Điều kiện như thế nào sau đây không suy ra được DE // BC?

*

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

Theo định lý đảo của định lý Ta-lét. Nếu một đường thẳng giảm nhị cạnh của một tam giác cùng định ra trên hai cạnh này các đoạn trực tiếp khớp ứng tỉ lệ thành phần thì đường thẳng đó tuy nhiên tuy vậy với cạnh còn lại của tam giác.

Dễ thấy, tự những điều kiện

*
 ta phần nhiều suy ra được DE // BC.

Chỉ bao gồm D không nên.

Đáp án nên lựa chọn là: D


Bài 5: Cho hình mẫu vẽ, trong số đó DE // BC, AD = 12, DB = 18, CE = 30. Độ lâu năm AC bằng:

*

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Vì DE // BC, theo định lý Ta-lét ta có:

*

Nên AC = AE + EC = 50 cm

Đáp án phải chọn là: C


Bài 6: Cho hình mẫu vẽ, trong số ấy DE // BC, AE = 12, DB = 18, CA = 36. Độ lâu năm AB bằng:

A. 30

B. 36

C. 25

D. 27

Hiển thị đáp án

Lời giải

Vì DE // BC, theo định lý Ta-lét ta có:

*

Nên AB = AD + DB = 9 + 18 = 27 cm

Đáp án đề xuất chọn là: D


Bài 7: Chọn câu vấn đáp đúng:

Cho hình thang ABCD (AB // CD), O là giao điểm của AC cùng BD. Xét các xác định sau:

*

A. Chỉ bao gồm (I) đúng

B. Chỉ tất cả (II) đúng

C. Cả (I) và (II) đúng 

D. Cả (I) với (II) sai

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

*

Đáp án cần chọn là: A


Bài 8: Chọn câu trả lời đúng:

Cho hình thang ABCD (AB // CD), O là giao điểm của AC cùng BD. Xét những xác minh sau:

*

Số xác định đúng trong những xác minh bên trên là:

A. 1

B. 2

C. 0

D. 3

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

*

Vậy có 2 xác định đúng.

Đáp án bắt buộc lựa chọn là: B


Bài 9: Cho biết M trực thuộc đoạn trực tiếp AB thỏa mãn

*
?

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Đáp án yêu cầu chọn là: C


Bài 10: Cho biết M ở trong đoạn trực tiếp AB thỏa mãn nhu cầu

*
số k thỏa mãn điều kiện như thế nào bên dưới đấy?

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Đáp án bắt buộc chọn là: C


Bài 11: Cho hình mẫu vẽ, trong các số đó AB // CD và DE = EC. Trong những xác minh sau, bao gồm bao nhiêu xác minh đúng?

*

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Đáp án yêu cầu chọn là: C


Bài 12: Cho hình mẫu vẽ, trong số đó AB // CD với DE = EC. Trong các xác định sau, gồm từng nào xác minh đúng?

*

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hiển thị đáp án

Lời giải

Theo định lý Ta-lét:

*

*

Vậy cả 4 khẳng định đang mang đến số đông đúng.

Xem thêm: Cách Giải Hệ Phương Trình Bậc Nhất 3 Ẩn : 2X, Hệ Ba Phương Trình Bậc Nhất Ba Ẩn

Đáp án nên lựa chọn là: D


Bài 13: Chọn câu trả lời đúng. Cho hình bên, biết DE // AC, search x:

*

A. x = 6,5

B. x = 6,25

C. x = 5

D. x = 8

Hiển thị đáp án

Lời giải

Vì DE // AC, áp dụng định lý Talet, ta có: 

*

Đáp án cần chọn là: B


Bài 14: Chọn câu trả lời đúng. Cho hình mặt biết ED ⊥ AB, AC ⊥ AB, kiếm tìm x:

*

A. x = 3

B. x = 2,5

C. x = 2

D. x = 4

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có: ED ⊥ AB, AC ⊥ AB ⇒ DE // AC (trường đoản cú vuông góc cho tuy vậy song), áp dụng định lý Talet, ta có:

*

⇔ x2 + 6x – 27 = 0

Vậy x = 3

Đáp án đề nghị chọn là: A


Bài 15: Cho tam giác ABC tất cả AB = 9cm, điểm D ở trong cạnh AB sao để cho AD = 6centimet. Kẻ DE song tuy nhiên với BC (E Є AC), kẻ EF tuy nhiên tuy nhiên cùng với CD (F Є AB). Tính độ dài AF.

A. 6 cm

B. 5 cm

C. 4 cm

D. 7 cm

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Áp dụng định lý Ta-lét:

*

Đáp án cần chọn là: C


❮ Bài trướcBài sau ❯
*

Giáo dục cấp cho 1, 2
Giáo dục cấp 3