Trắc nghiệm hóa 11 học kì 2 bao gồm câu trả lời - Đề số 2

Đề thi Hóa học kì 2 lớp 11 năm 2021 - Đề số 2 được lực lượng giáo viên của hanvietfoundation.org soạn là đề thi hoá 11 học kì 2, bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm Hóa học tập 11 kì 2 có đán án đi kèm theo. Nội dung câu hỏi bgiết hại cùng với kết cấu đề thi, chương trình học tập. Hi vọng tài liệu này góp những em hoàn toàn có thể đã đạt được công dụng xuất sắc vào kì thi.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm hóa 11 học kì 2 có đáp án

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 MÔN HÓA HỌC LỚP.. 11

Bản quyền thuộc về hanvietfoundation.org nghiêm cấm mọi hành động coppy bởi vì mục tiêu thương thơm mại


Câu 1. Cho ankan tất cả CTCT là: (CH3)2CHCH2C(CH3)3. Tên điện thoại tư vấn của ankan là:

A. 2,2,4-trimetylpentung.

B. 2,4-trimetylperã.

C. 2,4,4-trimetylpentung.

D. 2-đimetyl-4-metylpentan

Câu 2. Phản ứng như thế nào tiếp sau đây ko xảy ra:

A. Benzen + Cl2 (as).

B. Benzen + H2 (Ni, p, to).

C. Benzen + Br2 (dd).

D. Benzen + HNO3 (đ) /H2SO4 (đ).

Câu 3. Đốt cháy một các thành phần hỗn hợp hiđrocacbon ta nhận được 2,24 lkhông nhiều CO2 (đktc) cùng 1,8 gam H2O thì thể tích O2 sẽ tham mê gia bội nghịch ứng cháy (đktc) là:

A. 5,6 lít.

B. 2,8 lít.

C. 4,48 lít.

D. 3,36 lkhông nhiều.

Câu 4. Hiđrat hóa 2 anken chỉ chế tạo ra thành 2 ancol (rượu). Hai anken kia là

A. 2-metylpropen cùng but-1-en (hoặc buten-1).

B. propen cùng but-2-en (hoặc buten-2).

C. eten với but-2-en (hoặc buten-2).

D. eten và but-1-en (hoặc buten-1).

Câu 5. Cho sơ đồ vật phản bội ứng sau: CH3-C≡CH + AgNO3/ NH3 → X + NH4NO3

X bao gồm công thức cấu trúc là?

A. CH3-CAg≡CAg.

B. CH3-C≡CAg.

C. AgCH2-C≡CAg.

D. A, B, C những hoàn toàn có thể đúng.

Câu 6. Cho sơ đồ vật chuyển hoá: Glucozơ → X → Y → CH3COOH. Hai hóa học X, Y theo thứ tự là


A. CH3CH2OH với CH=CH.

B. CH3CH2OH và CH3CHO.

C. CH3CHO và CH3CH2OH.

D. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO.

Câu 7. Cho 7,8 gam hỗn hợp 2 ancol đối kháng chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 4,6 gam Na được 12,25 gam chất rắn. Đó là 2 ancol

A. CH3OH và C2H5OH.

B. C2H5OH và C3H7OH.

C. C3H5OH và C4H7OH.

D. C3H7OH và C4H9OH.

Câu 8. Axit không no, đối kháng chức có một links song trong gốc hiđrocacbon bao gồm phương pháp phù hợp là

A. CnH2n+1-2kCOOH ( n ≥ 2).

B. RCOOH.

C. CnH2n-1COOH ( n ≥ 2).

D. CnH2n+1COOH ( n ≥ 1).

Câu 9. Phương thơm pháp nhằm sản xuất axit axetic trong công nghiệp hiện thời được màn biểu diễn bằng phương thơm trình chất hóa học nào sau đây?

A. C2H5OH + O2

*
CH3COOH + H2O

B. CH3OH + CO

*
CH3COOH

C. 2CH3CHO + O2

*
2CH3COOH

D. CH3COOC2H5

*
CH3COOH + C2H5OH

Câu 10. Đốt cháy toàn thể m gam ancol solo chức A được 6,6 gam CO2 và 3,6 gam H2O. Giá trị m là

A. 10,2 gam.

B. 2 gam.

C. 2,8 gam.

D. 3 gam.

Câu 11. Quá trình làm sao sau đây ko tạo ra anđehit axetic?

A. CH2=CH2+ H2O (lớn, xúc tác HgSO4).


B. CH2=CH2 + O2 (to lớn, xúc tác).

C. CH3COOCH=CH2 + hỗn hợp NaOH (to).

D. CH3CH2OH + CuO (to).

Câu 12. Trong phòng phân tích hoàn toàn có thể pha trộn mechảy bằng phương pháp làm sao sau đây?

A. Nhiệt phân natri axetat với vôi tôi xút.

B. Cracgớm butan

C. Từ phản ứng của nhôm cacbua cùng với nước.

D. A, C.

Câu 13. Đun nóng 6,6 gam andehit axetic (CH3CHO) cùng với hỗn hợp AgNO3/NH3 cho đến lúc phản nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn thì thu được bao nhiêu gam kết tủa?

A. 28,08 gam

B. 75,6 gam

C. 32.4 gam

D. 56,16 gam

Câu 14. Giấm ăn uống là dung dịch axit axetic có nồng độ là

A. 2% →5%.

B. 5→9%.

C. 9→12%.

D. 12→15%

Câu 15. Chỉ dùng thuốc thử nào dưới phía trên có thể phân biệt 4 lọ mất nhãn chứa: etylen glicol; axit fomic; fomon; ancol etylic?

A. dd AgNO3/NH3

B. CuO.

C. Cu(OH)2/OH-.

D. NaOH.

Câu 16. Thể tích H2 (0oC và 2 atm) toàn diện để tính năng với 11,2 gam anđehit acrylic là

A. 4,48 lít.

B. 2,24 lít.

C. 0,448 lít.

D. 0,336 lkhông nhiều.

Câu 17. 8,6 gam anđehit mạch không nhánh A tác dụng với lượng (dư) dung dịch AgNO3/NH3 tạo 43,2 gam Ag. A có công thức phân tử là

A. CH2O.

B. C3H4O.

C. C4H8O.

D.C4H6O2.

Câu 18. Cho 13,4 gam hỗn hợp X tất cả nhì axit no, đối chọi chức, mạch hnghỉ ngơi, tiếp nối nhau vào cùng dãy đồng đẳng tác dụng với Na dư, nhận được 17,8 gam muối. Kăn năn lượng của axit gồm số ngulặng tử cacbon thấp hơn tất cả vào X là

A. 3,0 gam.

B. 4,6 gam.

C. 7,4 gam.

D. 6,0 gam.

Câu 19. Cho theo lần lượt các chất C2H5Cl, C2H5OH, C6H5OH, C6H5Cl vào hỗn hợp NaOH loãng nấu nóng. Hỏi mấy chất gồm phản ứng

A. 4 hóa học.

B. 1 hóa học.

C. 2 chất.

D. 3 chất.

Câu đôi mươi. C4H6 tất cả bao nhiêu đồng phân mạch hở?


A. 5

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 21. Bậc của ancol là

A. bậc cacbon lớn nhất vào phân tử.

B. bậc của cacbon liên kết cùng với nhóm -OH.

C. số nhóm chức có trong phân tử.

D. số cacbon gồm vào phân tử ancol.

Câu 22. Dãy có các chất đều công dụng với ancol etylic là

A. HBr (to), Na, CuO (to), CH3COOH (xúc tác).

B. Ca, CuO (to), C6H5OH (phenol), HOCH2CH2OH.

B. NaOH, K, MgO, HCOOH (xúc tác).

D. Na2CO3, CuO (to), CH3COOH (xúc tác), (CHCO)2O.

Câu 23. CH3CHO hoàn toàn có thể tạo thành trực tiếp từ

A. CH3COOCH=CH2.

B. C2H2.

C. C2H5OH.

D. Tất cả hầu hết đúng.

Câu 24. Hợp hóa học CH3CH2(CH3)CH2CH2CH(C2H5)COOH có tên thế giới là

A. axit 2-etyl-5-metyl hexanoic.

B. axit 2-etyl-5-metyl nonanoic.

C. axit 5-etyl-2-metyl hexanoic.

D. tên thường gọi không giống.

Câu 25. Cho sơ đồ dùng làm phản ứng sau:

CH ≡CH

*
butin-1,4-điol
*
Y
*
Z

Y cùng Z thứu tự là

A. HOCH2CH2CH2CH3; CH2=CHCH=CH2.

B. HOCH2CH2CH2CH2OH; CH2=CHCH2CH3.

C. HOCH2CH2CH2CH2OH; CH2=CHCH = CH2.

D. HOCH2CH2CH2CH2OH; CH3CH2CH2CH3.

ĐÁP. ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 MÔN HÓA HỌC LỚP 11

Đề thi Hóa học kì 2 lớp 11 năm 2020 - Đề số 3

Câu 1. Thành phần của khí vạn vật thiên nhiên là:

A. etan

B. propan

C. metan

D. butan

Câu 2. Chất dùng làm pha trộn ancol bằng phương pháp sinh hóa là:

A. Andehitt axetic

B. Etylclorua

C. Etilen

D. Tinh bột

Câu 3. Đốt cháy một tất cả hổn hợp hiđrocacbon ta thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 2,7 gam H2O thì thể tích O2 sẽ tđắm đuối gia bội nghịch ứng cháy (đktc) là:

A. 5,6 lít.

B. 2,8 lkhông nhiều.

C. 4,48 lkhông nhiều.

D. 3,92 lít

Câu 4. X là các thành phần hỗn hợp tất cả 2 anken (nghỉ ngơi thể khí sinh sống ĐK thường). Hiđrat hóa 2 anken sản xuất thành 4 ancol (không tồn tại ancol bậc III). Hai anken kia là:

A. propen và but-1-en


B. propen và but-2-en

C. etilen và propen

D. Propen và 2-metylpropen

Câu 5. Dẫn tất cả hổn hợp khí A gồm propan cùng xiclopropan bước vào hỗn hợp brom vẫn quan lại giáp được hiện tượng lạ làm sao sau đây:

A. Màu của hỗn hợp nphân tử dần dần, không có khí thoát ra.

B. Màu của hỗn hợp nhạt dần dần, và bao gồm khí bay ra.

C. Màu của hỗn hợp mất hẳn, không còn khí thoát ra.

D. Màu của dung dịch không thay đổi.

Câu 6. Cho những chất sau: CH3CH2CHO(1), CH2=CHCHO(2), CH3COCH3(3), CH2=CHCH2OH (4). Những hóa học chức năng hoàn toàn cùng với H2 dư (Ni, to) mang đến cùng một thành phầm là:

A. (2), (3), (4).

B. (1), (2), (3).

C. (1), (2), (4).

D. (1), (2), (3), (4).

Câu 7. Anken CH3-C(CH3)=CH-CH3 mang tên là

A. 2-metylbut-2-en.

B. 2-metylbut-3-en.

C. 2-metylbut-1-en.

D. 3-metylbut-1-en.

Câu 8. Cho 0,1 mol anđehit X công dụng cùng với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong hỗn hợp NH3, nấu nóng nhận được 43,2 gam Ag. Hiđro hoá X được Y, biết 0,1 mol Y phản bội ứng hoàn toản với 4,6 gam Na. Công thức cấu trúc thu gọn của X là

A. HCHO.

B. CH3CH(OH)CHO

C. OHC-CHO.

D. CH3CHO.

Câu 9. Đốt cháy một số trong những mol như nhau cua 3 hiđrocacbon K, L, M ta nhận được lượng CO2 hệt nhau cùng tỉ trọng số mol nước với CO2 đối với số mol của K, L, M tương ứng là 0,5:1:1,5. Xác định CT K, L, M (viết theo sản phẩm công nghệ từ bỏ tương ứng):

A. C2H4, C2H6, C3H4.

B. C3H8, C3H4, C2H4.

C. C3H4, C3H6, C3H8.

D. C2H2, C2H4, C2H6.

Câu 10. Hiđrocacbon làm mất màu sắc dung dịch KMnO4 là

A. Butung.

B. Merã.

C. Etilen.

D. Echảy.

Câu 11. Đốt cháy một các thành phần hỗn hợp với nhiều hiđrocacbon trong cùng một hàng đồng đẳng nếu như ta thu được số mol H2O > số mol CO2 thì CTPT phổ biến của dãy là:

A. CnHn, n ≥ 2.

B. CnH2n+2, n ≥1 (những quý hiếm n số đông nguyên).

C. CnH2n-2, n≥ 2.

D. Tất cả hồ hết không đúng.

Câu 12. Cho những hóa học sau: phenol, erã, etanol cùng propan - 1- ol. Chất có ánh sáng sôi thấp tuyệt nhất là

A. phenol.

B. erã.

C. etanol.

D. propan - 1 - ol.

Câu 13. Cho dung dịch chứa 4,4 gam CH3CHO tính năng với dung dịch AgNO3/NH3 (dư). Sau phản nghịch ứng thu được m gam bạc. Giá trị m là .

A. 10,8 gam.

B. 21,6 gam.

C. 32,4 gam.

D. 43,2 gam

Câu 14. Hỗn hòa hợp khí A có etung cùng propan. Đốt cháy tất cả hổn hợp A chiếm được khí CO2 và tương đối H2O theo tỉ lệ thể tích 11:15. Thành phần % theo cân nặng của hỗn hợp là:

A. 18,52%; 81,48%.

B. 45%; 55%.

C. 28,13%; 71,87%.

D. 25%; 75%.

Câu 15. Chất trùng hợp tạo thành cao su đặc Buna là

A. Buta-1,4-dien.

B. Buta-1,3-dien.

C. Penta-1,3-dien.

D. Isopren.

Câu 16. khi crackinh trọn vẹn một ankan X thu được hỗn hợp Y (những thể tích khí đo làm việc cùng điều kiện nhiệt độ cùng áp suất); tỉ kân hận của Y so với H2 bằng 29. Công thức phân tử của X là:

A. C6H14.

B. C3H8.

C. C4H10.

D. C5H12.

Câu 17. lúc nấu nóng ancol no, solo chức, mạch hsinh hoạt Y cùng với H2SO4 đặc sống 140oC nhận được ete Z. Tỉ khối của Z so với Y là một trong những,4357. X là


A. C2H5OH.

B. C4H9OH.

C. CH3OH.

D. C3H7OH.

Câu 18. khi triển khai craking 22,4 lkhông nhiều khí C4H10 (đktc) chiếm được các thành phần hỗn hợp A bao gồm CH4, C2H6, C2H4, C3H6, C4H8, H2 và C4H10 dư. Đốt cháy hoàn toàn A chiếm được x gam CO2 với y gam H2O. Giá trị của x và y khớp ứng là:

A. 176 với 180.

B. 44 với 18.

C. 44 với 72.

D. 176 với 90.

Câu 19. CH3CHO rất có thể sản xuất thành thẳng từ

A. CH3COOCH=CH2.

B. C2H2.

C. C2H5OH.

D. Tất cả phần đông đúng.

Câu đôi mươi. Có bao nhiêu đồng phân ankin C5H8 công dụng được cùng với hỗn hợp AgNO3/NH3 tạo thành kết tủa

A. 1

B. 2.

C. 3.

D. 4

Câu 21. Dãy có các chất các tác dụng với ancol etylic là

A. HBr (to), Na, CuO (to), CH3COOH (xúc tác).

B. Ca, CuO (to), C6H5OH (phenol), HOCH2CH2OH.

C. NaOH, K, MgO, HCOOH (xúc tác).

D. Na2CO3, CuO (to), CH3COOH (xúc tác), (CHCO)2O.

Câu 22. Cho chuỗi bội nghịch ứng: C2H6O → X → axit axetic Y.

CTCT của X, Y thứu tự là

A. CH3CHO, CH3CH2COOH.

B. CH3CHO, CH3COOCH3.

C. CH3CHO, CH2(OH)CH2CHO.

D. CH3CHO, HCOOCH2CH3.

Câu 23. Cho hàng những chất: HCHO, CH3COOH, HCOONa, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. Số hóa học vào hàng tsay đắm gia làm phản ứng tnạm gương là

A. 3.

B. 6.

C. 4.

D. 5.

Câu 24. Hòa chảy 26,8 gam tất cả hổn hợp hai axit cacboxylic no, đối chọi chức, mạch hnghỉ ngơi vào nước được dung dịch X. Chia X thành nhị phần đều bằng nhau. Cho phần 1 làm phản ứng hoàn toàn với hỗn hợp AgNO3/NH3 dư thu được 21,6 gam bạc kim loại. Để trung hòa trọn vẹn phần 2 yêu cầu 200,0 ml hỗn hợp NaOH 1,0M. Công thức của nhị axit kia là

A. HCOOH, C3H7COOH.

B. CH3COOH, C2H5COOH.

C. CH3COOH, C3H7COOH.

D. HCOOH, C2H5COOH.

Câu 25. Chất tạo ra kết tủa đỏ gạch men Lúc nấu nóng cùng với Cu(OH)2 là

A. HCHO.

B. HCOOCH3.

C. HCOOH.

D. Tất cả những đúng.

Mời các bạn tìm hiểu thêm lời giải đề thi học kì 2 lớp 11 năm 2020 tại: Đề thi Hóa học tập kì 2 lớp 11 năm 20trăng tròn - Đề số 3

........................................

hanvietfoundation.org đã trình làng Đề thi Hóa học tập kì 2 lớp 1một năm 2021 - Đề số 2, được soạn bao hàm 25 câu hỏi trắc nghiệm Hóa học tập 11 kì 2 giúp các em Đánh Giá mức độ học hành môn Hóa học tương tự như củng nạm định hướng, ôn tập Hóa học 11 học kì 2 rất tốt.

Xem thêm: Đề Thi Chuyên Anh Lớp 10 Lê Hồng Phong Nam Định, Đề Thi Chuyên Anh Lê Hồng Phong Nam Định

Trên đây hanvietfoundation.org đã giới thiệu cho tới chúng ta Đề thi Hóa học kì 2 lớp 11 năm 20đôi mươi - Đề số 2. Để có thể nâng cao công dụng vào học hành, hanvietfoundation.org xin trình làng tới các bạn học viên tư liệu Giải bài xích tập Toán 11, Chuyên đề Hóa học tập 11, Giải SBT Toán 11. Tài liệu học tập lớp 11 nhưng hanvietfoundation.org tổng vừa lòng với đăng tải.