Câu hỏi cùng bài tập trắc nghiệm đại số 10 bài: Ôn tập chương thơm III. Học sinc rèn luyện bằng cách chọn đáp án của mình vào từng thắc mắc. Đề thi trắc nghiệm gồm giải đáp trực quan liêu sau thời điểm chọn kết quả: ví như không đúng thì hiệu quả chọn vẫn hiển thị màu đỏ cố nhiên kết quả đúng màu xanh. Chúc chúng ta làm bài thi tốt. nhé!

Câu 1: Tập xác định của phương trình: $sqrtx-5= sqrt5-x$ là?

A. $left < 5; +infty ight >$ B. $left (-infty ; 5 ight >$C. $left < -5; 5 ight >$D. $left 5 ight $

Câu 2: Trong những cặp pmùi hương trình sau, cặp phương thơm trình làm sao tương đương với nhau?

A. $ left | x ight |= 2$ và $x- 2= 0$B. $ left |x-2 ight |= 1$ cùng $ left | x ight |- 2=1$C. $x^2+3left | x ight |+2= 0$ cùng $ x^2+3x+2= 0$D. $2x-1= 0$ cùng $frac(x+2)(2x-1)sqrtx+1= 0$

Câu 3: Pmùi hương trình: $(m^2-2sqrt3m-1)x+ m+sqrt2017m= 0$ Có nghiệm khi?

A. $m eq sqrt3pm 2$B. $m=sqrt3pm 2$C. $m = sqrt3-2$D. $m= sqrt3+ 2$

Câu 4: Phương thơm trình: $left | x-1 ight |+2x- 3= 0$ tất cả tập nghiệm là?

A. $left frac43 ight $B. $left frac43; 2 ight $C. $left frac43 ; -2 ight $D. $left -frac43; -2 ight $

Câu 5: Hoành độ giao điểm của parabol $P$: $y= x^2 -2x+5$ và mặt đường trực tiếp $d: x+y-6= 0$ là?

A. $frac1-sqrt52$ cùng $frac-1-sqrt52$B. Không cóC. $frac-1-sqrt52$ và $frac-1+sqrt52$D. $frac1-sqrt52$ với $frac1+sqrt52$

Câu 6: Biết phương trình $x^2 - 3x+1= 0$ gồm nhì nghiệm $x_1, x_2$.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm đại số 10 chương 3

Tính $frac1x_1+frac1x_2$?

A. $frac13$B. $-frac13$C. 3D. một hiệu quả khác

Câu 7: Biết phương thơm trình $x^2 - 3x+1= 0$ bao gồm nhị nghiệm $x_1, x_2$.

Tính $x_1^2+ x_2^2$?

A. $sqrt7$B. 7C. 8D. $2sqrt2$

Câu 8: Cho pmùi hương trình $2x^2 +mx-m-2= 0$

Chỉ ra khẳng định sai trong các xác minh sau?

A. Phương trình gồm nghiệm với tất cả cực hiếm của $m$; B. khi $m= 4$ thì pmùi hương trình gồm nghiệm képC. Pmùi hương trình luôn tất cả một nghiệm $frac-m-22$D. khi $m= -4$ thì phương thơm trình gồm nghiệm kép

Câu 9: Cho phương trình $x^2 - 2mx+ m- 2= 0$.

Chỉ ra khẳng định sai trong số xác minh sau?

A. $m = 3$ $left | x_1-x_2 ight |= 4sqrt2$B. $m = 2$ $left | x_1-x_2 ight |= 4$C. $m = 3$ $left | x_1-x_2 ight |= 2sqrt2$D. $m$ $x_1= x_2$

Câu 10: Hệ phương thơm trình 

$left{eginmatrixx-2y+1=0 và & \ -x+3y-3=0 và & endmatrix ight.$

bao gồm nghiệm là?

A. (3; -2)B. (3; 2)C. (-3; -2)D. (-3; 2)

Câu 11: Giao điểm của hai tuyến phố thẳng 

$(d_1) : x+2y= 1$

$(d_2) : 2x+3y= -5$ 

là? 

A. (13; 7) B. (13; -7)C. (-13; 7)D. (-13; -7)

Câu 12: Hệ phương thơm trình 

$left{eginmatrixmx+y=m+1 & và \ x-my=2017và & endmatrix ight.$

tất cả nghiệm lúc ?

A. $m eq 1$B. $m eqpm1$C. $m eq-1$D. với tất cả quý hiếm của $m$

Câu 13: Tìm cac quý giá thực của tsay mê số $m$ để pmùi hương trình

$( m^2- 5m+6)x= m^2- 2m$ vô nghiệm?

A. $m= 1$B. $m =2 $C. $m = 3$D. $m = 6$

Câu 14: Với cực hiếm làm sao của $m$ thì phương thơm trình 

$x^2 -2(m-1)x+m^2 - 3m= 0$ 

bao gồm nhị nghiệm thỏa mãn: $x_1^2+x_2^2= 8$

A. $left < eginmatrixm= -2& và \ m= 1 & & endmatrix ight.$B. $left < eginmatrixm= -2& và \ m= -1 & và endmatrix ight.$C. $left < eginmatrixm= 2& & \ m= 1 & và endmatrix ight.$D. $left < eginmatrixm= 2và và \ m= -1 & & endmatrix ight.$

Câu 15: Tìm tất cả những số thực $m$ nhằm phương thơm trình 

$(mx^2+2x-m+1)sqrtx= 0$

bao gồm hai nghiệm phân biệt

A. $left< eginmatrixmgeq 1& và \ mB. $left< eginmatrixm> 1& & \ mC. $left< eginmatrixmgeq 1và và \ mleq 0& & endmatrix ight.$D. $0

Câu 16: Tìm điều kiện khẳng định của hệ phương thơm trình 

$left{eginmatrixfrac10x-1+frac1y+2 = 1& và \ frac25x-1+frac3y+2= 2& & endmatrix ight.$

A. $left{eginmatrixx eq 1 & và \ y eq -2và & endmatrix ight.$B. $left{eginmatrixx eq 1 & và \ y eq 2và & endmatrix ight.$C. $left{eginmatrixx eq -1 và & \ y eq -2và và endmatrix ight.$D. $left{eginmatrixx eq -1 và & \ y eq 2và & endmatrix ight.$

Câu 17: Cho hệ pmùi hương trình:

$left{eginmatrixx^2-y^2+6x+2y= 0 và & \ x+y= 8 và & endmatrix ight.$

Từ hệ pmùi hương trình này ta chiếm được phương thơm trình làm sao sau đây?

A. $x^2+16x+20= 0$B. $x^2+x-4= 0$C. Một công dụng khácD. $x^2+10x+24= 0$

Câu 18: Với cực hiếm nào của $a$ thì hệ pmùi hương trình 

$left{eginmatrixx+y= 1 và và \ x- y = 2a-1 và và endmatrix ight.$

bao gồm nghiệm $(x, y)$ thỏa mãn nhu cầu $x>y$?

A. $a>-frac12$B. $aC. $a> frac12$D. $a>frac13$

Câu 19: Hệ phương thơm trình:

$left{eginmatrix2x+3y+4= 0 & & & \ 3x+y-1= 0và & & \ 2mx+ 5y-m= 0và & và endmatrix ight.$

Có tuyệt nhất một nghiệm khi?

A. $m= frac103$B. $m = 10$C.

Xem thêm: Download Sách Giáo Khoa Toán 12 Pdf, ✓ Sách Giáo Khoa Đại Số Và Giải Tích 12

$m =-10$D. $m = -frac103$

Câu 20: Hệ phương thơm trình

$left{eginmatrixfrac1x = y+5xvà và \ frac1y= x+5y& và endmatrix ight.$