800 câu trắc nghiệm giải tích 12 chương 2 Lũy thừa, Mũ, Logarit, Hàm số lũy vượt, hàm số Logarit ( Trắc nghiệm chương 2 giải tích 12 )


... C (6 ; +) B R Câu 42 : o hm ca hm s f (x ) sin 2x.ln2 (1 x ) l: 2cos2x ln2 (1 x) sin 2x ln(1 x x) A f "(x ) C f "(x ) 2cos2x.ln 2(1 x) sin 2x.ln(1 x) Câu 43 : Cho hm s y" ex x D f "(x ) 2cos2x ... 20 21 22 23 24 25 26 27 { { ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ~ ~ ~ ) ~ ) ... A 2xy B xy C xy D xy Câu 23 : Tớch hai nghim ca phng trỡnh 22 x x 2.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm chương 2 giải tích 12

2x x l: A -9 B -1 C D Câu 24 : Tp nghyên ca btphngtrỡnh (2 - )x > (2 + 3)x +2 l : A ( -2; + ) B (- ;- 1) C (- 1;+ ) D (- ; - 2) Câu...
*

... A A A B B C B A B B A A D D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D A A A A A B B A D D A C A D C C B A D 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 D B ... là: 1 x  C 1 x A Câu 10 0 Tính  A x 1 x B C  x C 2  x  C C 1 x D ln dx , kết không đúng là: x  C B 2 x   1  C C 2 x  1  C D x C ĐÁP ÁN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A ... 3 1  x   C 7 C 1  x   C 28 7 12 1  x   C 7 D  1  x   C 28 A B Câu 37 Một nguyên hàm hàm số: y = A ln x  B x2 là: x3  1 ln x  C ln x3  21 D ln x  14 b , f  (1) ...
*

Câu hỏi với bài tập trắc nghiệm chương 1 Giải tích 12 theo siêng đề Khảo gần kề hàm số với vẽ vật thị, vận dụng đạo hàm vvv


... Triều Chương I Các tốn tương quan cho hàm số Câu 249: Cho hàm số y  A (1; -1) 2x 1 Đồ thị hàm số gồm tâm đối xứng điểm x 1 B (2 ;1) C (1; 2) D ( -1; 1) x2  x  Câu 250: Cho hàm số y  Hàm số tất cả ... Cho hàm số y  A C   ;ln 2 D  ln 2;   Số tiệm cận thứ thị hàm số bằng x2 B C Câu 305: Cho hàm số y=-x3+3x2+9x+2; A (1; 14) : B (1; 13) D Đồ thị hàm số tất cả trọng điểm đối xứng điểm C (1; 0) D ( 1; 12) ...  m Hàm số có cực đại, cực đái x1; x2 thỏa 1   2x1x2 x1 x2 A m  1 131 13 m  B   1 13 m   C m  1 13 D m Câu 13 4 : Cho hàm số y  x   m   x  3mx  m Hàm số gồm...
*

... D D y Câu 29 : Hm sụ nao sau õy nghch biờn trờn ton trc sụ ? A y x3 3x 3x B y x3 3x C y x3 3x x3 Câu 30 : Sụ yên phổ biến ca ụ th hm sụ y x3 2x x 12 vi trc Ox l: A Câu 31 : A Câu 32 : A Câu 33 ... x.Cos6 x l A Câu 21 : 107 3125 B B Cho hm s y x A y A D C B d : y Câu 24 : 109 3125 106 3125 D Kt qu khỏc Cho hm s : y f ( x) sin x cos4 x Tớnh giỏ tr : f "( ) f ""( ) 4 A -1 Câu 23 : C x ... ỏp ỏn khỏc Câu 13 : Hm s y ax3 bx2 cx d t cc tr ti x1 , x2 nm hai phớa trc tung v ch khi: A Câu 14 : A Câu 15 : A Câu 16 : a 0, b 0,c Hm s y m B x m m B th ca hm s y A b2 12ac C a...
*

... 80) Cho hàm số y = x3 + 3x – Khẳng đònh sau A Hàm số đồng đổi mới R B Hàm số đồng trở thành 1;   nghòch biến hóa   ;1 C Hàm số nghòch biến đổi 1;   đồng biến đổi   ;1 D Hàm số nghòch biến chuyển R 81) Xác ... tích : a) 2x + y + = ; b) 2x – y – = ; c) x – 2y + = ; d) 2x – y + = 2x  là: 1 x b) y "  (1  x) 42) Đạo hàm hàm số: y = a) y "  (1  x) c) y "  (1  x) d) y "  3 (1  x) 43) Đạo hàm hàm ... 4x – 3y -7 = a) 10 13 b) c) 10 d) 99) Cho A (1, 2) , B( -1, 1), C(0, -2) Tìm toạ điểm D biết ABCD hình bình hành a) D(-2,-3) b) D(-2 ,1) c) D(2, -1) d) D(2 ,1) 10 0) Cho A (1, 2) , B( -1, 1) Tìm toạ độ điểm...
*

các bài tập luyện ôn thi trắc nghiệm chương 1 giải tích 12 Khảo ngay cạnh hàm số cùng vẽ trang bị thị tính solo điệu của hàm số, cực trị, vận dụng của đạo hàm


... sau, hàm số đạo hàm hàm số f ( x) = ( x − 1) ( x − 2)( x − 3) A 3x -12 x +11 C 3x -12 x -11 B 3x +12 x -11 D ( x − 2)( x − 3) + ( x − 1) ( x − 2) x Câu 72: Trong hàm số sau, hàm số đạo hàm hàm số f ... ; 1  Câu 10 Điểm rất trang bị thị hàm số y = 3x − x là:  1  D  ;1 2  1  A  ; 1 2    B  − ;1   C  − ; 1    1  D  ;1 2   Câu 11 Điểm cực đại đồ thị hàm số y ... bao gồm rất tiểu y= D C 2x +1 x − Đồ thị hàm số bao gồm trung tâm đối xứng điểm Câu 18 : Cho hàm số A (1; 2) B (2 ;1) y= D B Một cực đái hai rất đại D Một rất tiểu rất đại − 2x x − Số tiệm cận đồ vật thị hàm số...
... Tổ: Toán - Tin KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG Môn : Giải tích 12 Thời gian có tác dụng 45 phút ít Họ tên: ; Lớp: Điểm Lời phê Thầy (Cô) giáo ĐỀ BÀI (Mã đề 003A) PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 iểm) x3 x Câu 1: Hàm số y ... ? x +1 A y = 1; x = 1 B y = x + 1, x = C y = x, x = D y = x, x = 1 Câu 11 Phương trình tiếp tuyến đồ dùng thị (C ) : y = x − x3 điểm uốn là: A y = 12 x B y = 3x C y = 3x − D y = x +1 Câu 12 Phương ... -1/ 3 B - 13 /6 C -1 D Câu 2: Hàm số y = x − x − đồng trở thành khoảng sau đây: B (−∞; 1) ;(0 ;1) B ( 1; 0);(0 ;1) C ( 1; 0); (1; +∞) D Đồng biến hóa R Câu 3: Số điểm rất trị hàm số y = x + 10 0 là: B B C x −1...
gmail.com B 337 CU TRC NGHIM CHNG II TON 12 ... D.4+ln2 Bi 125 : Cho hm s y = x + x Cõu 126 : o hm cp ca hm s y = x + x l: 2 Ti liu Toỏn 12 chng II hoangquockhanh1509
... -1/3) Câu Cho hình vỏ hộp ABCD.A’B’C’D’ biết: A(1;0;1), B(2;1;2),D(1;-1;1), C(4;5;-5) Thể tích kăn năn hộp là: 100 : A 12 Trắc nghiệm hình học oxyz B C D Câu Đáp án D A D A D C C C A 10 B 11 A 12 B ... đúng: A d // (P) Câu 53 : D Cho Kết luận sai: A Góc Câu 51 : d1 Pd Cho ABCD hình bình hành khi: A Câu 50 : B x−1 y +1 z −1 = = −1 Trắc nghiệm hình học tập oxyz B x−1 y −1 z −1 = = C Câu 54 : x−1 y ... 0) Câu 100 : Trong không khí Oxyz con đường thẳng d qua nơi bắt đầu tọa độ O tất cả vec tơ pmùi hương 28 Trắc nghiệm hình học oxyz r u(1;2;3) bao gồm pmùi hương trình: A  x = −t  d :  y = − 2t  z = − 3t 29 Trắc nghiệm...
... A .1 y= x − x − 11 12 x C. -1 D.-4 Số tiệm cận thiết bị thị hàm số B.2 C.3 D.4 Câu 24: Cho hàm số y=-x3+3x2+9x+2 .Đồ thị hàm số có trung tâm đối xứng điểm A. (1; 12) B. (1; 0) C. (1; 13) Câu 25 : Đồ thị hàm số lồi khoảng ... thiếu thốn vào câu hỏi 15 ,16 ,17 ,18 : x −∞ − y’ y 1 0 + +∞ − −3 +∞ -4 + +∞ -4 Câu 11 1: Hàm số có cực to .cực tè Câu 11 2: Hàm số đồng đổi thay khoảng , nghich biến hóa khoảng Câu 11 3: Đây ... Để hàm số đồng trở thành khoảng Các tuyên bố sau đây, phát biểu ? A I II m ≤ −2 thì: m≥ ¡ 10 11 12 A D A D B thì: (−2, 1) CÂU HỎI 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ĐÁPhường. ÁN A D B A C C C B D C CÂU HỎI...
... = − -1 O -1 -2 Câu 48: Đồ thị sau hàm số ? Chọn câu 2x + x +1 x+2 C y = x +1 A y = x 1 x +1 x+3 D y = 1 x B y = O -1 Câu 49: Đồ thị sau hàm số ? Chọn câu 2x + A y = x 1 x +1 C y = x 1 x+2 ... trống:…………… Câu 31: Số con đường tiệm cận hàm số y = x − mét vuông + m đoạn <0 ; 1> x +1 1+ x Chọn câu 1 x A B C D Câu 32: Đường trực tiếp x = tiệm cận đứng đồ thị hàm số đây? Chọn câu A y = 1+ x 1 x B y = ... x − 3x + Câu 40: Bảng thay đổi thiên sau hàm số nào? Chọn câu 2x + x +1 2x + C y = x 1 A y = x 1 2x + x+2 D y = 1+ x B y = Câu 41: Bảng phát triển thành thiên sau hàm số nào? Chọn câu 2x + x−2 x +1 C y = x−2...

Trắc nghiệm chương 1 giải tích lớp 12 theo những chăm đề Khảo gần kề hàm số và vẽ đồ vật thị , cực trị hàm số, Ứng dụng đạo hàm


... ó x2 = B C -5 D -8 ệm x1 , TRẮC NGHIỆM KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ VẼ ĐỒ THỊ ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM CHƯƠNG GIẢI TÍCH 12 1) Cho hàm số A) y "   10 ( x  3) y 2x  x 3 đạo hàm y’ hàm sô B) y "  2 ( x  ... y Hàm s x 1 ó D.( -1; 2) đ ểm cực trị x 1, x2 Tích x1.x2 A.-2 B.-5 C. -1 Câu 23 : Cho hàm s x  x  11 y S tiệm cận củ vật dụng thị hàm s 12 x A .1 B.2 C.3 D.4 Câu 24: Cho hàm s y=-x3+3x2+9 + Đồ thị hàm ... M( 2,- 3) mang lại mặt đường trực tiếp  : 4x – 3y -7 = a) 10 13 b) c) 10 d) 99) Cho A ( 1, 2) , B( - 1, 1 ), C( 0, -2) Tìm toạ điểm D biết ABCD hình bình hành a) D(- 2,- 3) b) D(-2 ,1 ) c) D( 2, -1) d) D(2 ,1 ) 10 0) Cho A ( 1, 2)...
... ca hm s y = ln (2 x + e ) trờn <0;e> ú Tng a + b l: A.1+ln2 B 2+ ln2 C 3+ln2 D.4+ln2 x + x2 Bi 125 : Cho hm s y = Cõu 126 : o hm cp ca hm s y = x + x l: 2 A y / = x C y / = x + x2 + x2 ( x + 1) ln ... 18 Cõu 20 8: Cho biu thc A = A .2 x 2 D 24 2x x + x C .2 x +1 B.9 .2 x Biu thc A c rỳt gn thnh D A, B, C u ỳng Cõu 20 9: Tớnh: K = ( 0, 04 ) 1,5 ( 0, 125 ) , ta c A 90 B 121 C 120 Cõu 21 0: Tớnh: ... B = 2 Cõu 25 4: 1 02 + lg7 bng: A 4900 B 420 0 C 4000 Cõu 25 5: Nu log x 2 = thỡ x bng: A B 2 D 120 0 x x log (3x) + log Khi x = 3 thỡ giỏ tr ca B2 l: D.B = + 2 D 3800 C D 2 A B C D 5 Cõu 25 7:...

Xem thêm: Bộ Công Thức Tổ Hợp Chỉnh Hợp Hoán Vị Và Các Dạng Bài Tập Chi Tiết Từ A


... Cõu 22 0: Cho K = x y 2 D 3 D . = 1 y y biu thc rỳt gn ca K l: x x A x B 2x C x + D x - Cõu 22 1: Rỳt gn biu thc: 81a b , ta c: A 9a2b B -9a2b C 9a2 b Cõu 22 2: Nu log x 24 3 ... Cõu 27 0: log log 36 bng: A B C D x x Cõu 27 1: Cho phng trỡnh 3 .2 Nu t t = 2x vi t > thỡ phng trỡnh tng ng vi phng trỡnh no: A t2 +3t -2 = B t2 -3t +2 = C t2 + 3t +2 = D t2 -3t - = Cõu 27 2: ... D.9 .2 x C ln D 2ln Cõu 187: Cho x tha (2 x 6) (2 x 6) Khi ú giỏ tr ca A = A .25 B .26 C .27 cos2 x Cõu 188: Cho f(x) = e o hm f(0) bng: A B C Cõu 189: Cho biu thc A = 2 2x x x l: D .28 D 2x...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm tìm mới Luận Văn Tài liệu new Chủ vấn đề liệu mới đăng cầm tắt văn uống bản trong tim bà mẹ chiến đấu cùng với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em thuộc phụ huynh đi thăm chiêu mộ người thân trong gia đình vào dịp nghỉ lễ hội đầu năm mới Đặc điểm thông thường và phương châm của ngành ruột khoang tmáu minc về con trâu lập dàn ý bài xích văn uống từ sự lớp 10 giải bài bác tập vật dụng lý 8 cthị trấn cũ vào phủ chúa trịnh giải bài tập đồ vật lý 9 soạn văn uống tế nghĩa sĩ đề nghị giuộc soạn bài xích cô bé bỏng phân phối diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minch ve con trau củ bài xích ca ngắn đi trên bãi cát sự cải tiến và phát triển của tự vựng tiếp theo ôn tập vnạp năng lượng học tập trung đại VN lớp 11 bài tập Tỷ Lệ thống kê gồm giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem dại van lop 8