- Chọn bài xích -Bài 1: Liên hệ giữa đồ vật tự và phxay cộngBài 2: Liên hệ giữa sản phẩm từ cùng phép nhân - Luyện tập (trang 40)Luyện tập (trang 40)Bài 3: Bất pmùi hương trình một ẩnBài 4: Bất phương thơm trình bậc nhất một ẩn - Luyện tập (trang 48-49)Luyện tập (trang 48-49)Bài 5: Pmùi hương trình chứa lốt quý giá xuất xắc đốiÔn tập chương thơm 4 (Câu hỏi - Bài tập)

Xem toàn cục tư liệu Lớp 8: tại đây

Sách giải toán thù 8 Bài 4: Bất pmùi hương trình hàng đầu một ẩn – Luyện tập (trang 48-49) giúp đỡ bạn giải những bài tập vào sách giáo khoa toán thù, học giỏi toán 8 để giúp đỡ bạn tập luyện năng lực suy đoán hợp lý và phải chăng với hòa hợp ngắn gọn xúc tích, sinh ra kĩ năng áp dụng kết thức toán thù học tập vào cuộc sống và vào những môn học khác:

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 2 Bài 4 trang 43: Trong những bất pmùi hương trình sau, hãy cho thấy bất phương thơm trình làm sao là bất phương trình số 1 một ẩn:

a) 2x – 3 0;

c) 5x – 15 ≥ 0;

d) x2 > 0.

Bạn đang xem: Toán 8 bài 4 bất phương trình bậc nhất một ẩn

Lời giải

– Bất phương trình a), c) là các bất phương thơm trình hàng đầu một ẩn.

– Bất phương trình b) có a = 0 ko thỏa mãn nhu cầu điều kiện a ≠ 0 đề nghị chưa hẳn là bất phương thơm trình bậc nhất một ẩn.

– Bất phương thơm trình d) tất cả nón sinh sống ẩn x là 2 nên chưa phải là bất pmùi hương trình hàng đầu một ẩn.

Trả lời thắc mắc Tân oán 8 Tập 2 Bài 4 trang 44: Giải những bất phương thơm trình sau:

a) x + 12 > 21;

b) -2x > -3x – 5.

Lời giải

a) x + 12 > 21 ⇔ x > 21 – 12 ⇔ x > 9

Vậy tập nghiệm của bất phương thơm trình x + 12 > 2một là x > 9

b) -2x > -3x – 5 ⇔ -2x + 3x > -5 ⇔ x > -5

Vậy tập nghiệm của bất phương trình -2x > -3x – 5 là x

Trả lời thắc mắc Toán thù 8 Tập 2 Bài 4 trang 45: Giải các bất phương thơm trình sau (cần sử dụng nguyên tắc nhân):

a) 2x 27.

*
⇔ x > -9


Vậy tập nghiệm của bất pmùi hương trình – 3x -9}

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 2 Bài 4 trang 45: Giải thích hợp sự tương đương:

a) x + 3 6.

Lời giải

a) x + 3 -4.

*
⇔ -3x > 6

Trả lời thắc mắc Tân oán 8 Tập 2 Bài 4 trang 46: Giải bất phương trình – 4x – 8

Lời giải

-4x – 8 -2

Vậy tập nghiệm của bất pmùi hương trình -4x – 8 -2}

Biểu diễn bên trên trục số

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 2 Bài 4 trang 46: Giải bất pmùi hương trình -0,2x – 0,2 > 0,4x – 2.

Lời giải

-0,2x – 0,2 > 0,4x – 2

⇔ 0,4x – 2 0,4x – 2 là {x|x

*

Bài 4: Bất phương thơm trình số 1 một ẩn

Bài 19 (trang 47 SGK Toán 8 tập 2): Giải các bất phương thơm trình (theo phép tắc đưa vế):

a) x – 5 > 3

b) x – 2x -4x + 2

d) 8x + 2 3

⇔ x > 3 + 5 (đưa -5 tự vế trái sang vế cần với đổi lốt thành 5)

⇔ x > 8.

Vậy nghiệm của bất pmùi hương trình là x > 8.

b) x – 2x -4x + 2

⇔ -3x + 4x > 2

⇔ x > 2

Vậy nghiệm của bất phương thơm trình là x > 2.

d) 8x + 2 Bài 20 (trang 47 SGK Toán 8 tập 2): Giải các bất phương trình (theo phép tắc nhân):

a) 0,3x > 0,6 ; b) -4x

c) -x > 4 ; d) 1,5x > -9

Lời giải:

a) 0,3x > 0,6

*
(Nhân cả 2 vế cùng với
*
, BĐT không thay đổi chiều).

⇔ x > 2.

Vậy BPT bao gồm tập nghiệm x > 2.

b) -4x

*
(Nhân cả hai vế với
*
, BĐT thay đổi chiều).

⇔ x > -3.

Vậy BPT bao gồm tập nghiệm x > -3.

c) –x > 4

⇔ (-x).(-1) -9

*
(Nhân cả nhì vế cùng với

*
, BĐT ko đổi chiều).

⇔ x > -6

Vậy bất phương thơm trình gồm tập nghiệm x > -6

Bài 4: Bất pmùi hương trình số 1 một ẩn

Bài 21 (trang 47 SGK Tân oán 8 tập 2): Giải say mê sự tương đương sau:

a) x – 3 > 1 ⇔ x + 3 > 7

b) -x -6

Lời giải:

a) x – 3 > 1

⇔ x – 3 + 6 > 1 + 6 (Cộng 6 vào cả nhị vế).

Hay x + 3 > 7..

Vậy nhì bpt trên tương đương.

b) –x Bài 22 (trang 47 SGK Tân oán 8 tập 2): Giải những bất phương thơm trình cùng biểu diễn tập nghiệm bên trên trục số:

a) 1,2x 2x + 3

Lời giải:

a) 1,2x 2x + 3

⇔ 3x – 2x > 3 – 4 (chuyển vế 2x với 4, đổi lốt hạng tử).

⇔ x > -1

Vậy nghiệm của bất phương thơm trình là x > -1.

*

Bài 4: Bất pmùi hương trình hàng đầu một ẩn

Bài 23 (trang 47 SGK Toán thù 8 tập 2): Giải những bất pmùi hương trình và trình diễn tập nghiệm trên trục số:

a) 2x – 3 > 0 ; b) 3x + 4

c) 4 – 3x ≤ 0 ; d) 5 – 2x ≥ 0

Lời giải:

a) 2x – 3 > 0

⇔ 2x > 3 (Chuyển vế -3).


(Chia cả hai vế đến 2 > 0, BĐT ko thay đổi chiều).

Vậy BPT có nghiệm

*

b) 3x + 4 0).

Vậy BPT tất cả tập nghiệm

*

*

c) 4 – 3x ≤ 0

⇔ -3x ≤ -4 (Chuyển vế hạng tử 4).

*
(Chia cả nhị vế đến -3 Bài 24 (trang 47 SGK Toán 8 tập 2): Giải các bất phương thơm trình:

a) 2x – 1 > 5 ; b) 3x – 2 5

⇔ 2x > 1 + 5 (Chuyển vế cùng thay đổi lốt hạng tử -1)

⇔ 2x > 6

⇔ x > 3 (Chia cả nhì vế cho 3 > 0, BPT không thay đổi chiều).

Vậy nghiệm của bất pmùi hương trình là x > 3.

b) 3x – 2 0, BPT không đổi chiều).

Vậy nghiệm của bất phương thơm trình là x

Bài 4: Bất phương thơm trình số 1 một ẩn

Bài 25 (trang 47 SGK Toán 8 tập 2): Giải các bất phương thơm trình:

*

Lời giải:

*

(Nhân cả nhị vế với

*
, BPT không thay đổi chiều)

*

Vậy bất phương thơm trình gồm nghiệm x > -9.

(Nhân cả nhị vế với

*
, BPT thay đổi chiều).

⇔ x > -24

Vậy bất pmùi hương trình tất cả nghiệm x > -24.

*

(Chuyển vế cùng đổi lốt hạng tử 3).

*

(Nhân cả hai vế với -4 Bài 26 (trang 47 SGK Tân oán 8 tập 2): Hình vẽ sau biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào? (Kể cha bất pmùi hương trình có cùng tập nghiệm).

*

Lời giải:

a) Hình a) trình diễn tập nghiệm của bất pmùi hương trình:

x ≤ 12 hoặc x + 4 ≤ 16 hoặc 2x + 1 ≤ 25

b) Hình biểu diễn tập nghiệm của bất pmùi hương trình:

x ≥ 8 hoặc x + 3 ≥ 11 hoặc 3 – 2x ≤ -13.

Bài 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn

Bài 27 (trang 48 SGK Toán thù 8 tập 2): Đố: Kiểm tra coi quý hiếm x = -2 bao gồm là nghiệm của bất phương trình sau không?

a) x + 2x2 – 3x3 + 4x4 – 5 2 – 3x3 + 4x4 – 6;

b) (-0,001)x > 0,003.

Lời giải:

a) x + 2x2 – 3x3 + 4x4 – 5 2 – 3x3 + 4x4 – 6

⇔ x 2 – 3x3 + 4x4 – 6 – 2x2 + 3x3 – 4x4 + 5 (gửi vế – đổi dấu)

⇔ x 0,003

⇔ x -3 đề nghị -2 không hẳn nghiệm của bất pmùi hương trình

Vậy x = -2 không là nghiệm của bất phương thơm trình.

Bài 4: Bất phương thơm trình bậc nhất một ẩn

Luyện tập (trang 48-49 sgk Toán 8 Tập 2)

Bài 28 (trang 48 SGK Toán 8 tập 2): Cho bất pmùi hương trình x2 > 0.

a) Chứng tỏ x = 2, x = -3 là nghiệm của bất phương trình đã mang lại.

b) Có buộc phải phần lớn giá trị của ẩn x phần nhiều là nghiệm của bất pmùi hương trình đã mang lại giỏi không?

Lời giải:

a) Ttốt x = 2 vào bất pmùi hương trình ta được: x2 = 22 = 4 > 0

Vậy x = 2 là 1 trong những nghiệm của bất pmùi hương trình x2 > 0.

Txuất xắc x = -3 vào bất phương trình ta được x2 = (-3)2 = 9 > 0

Vậy x = -3 là 1 nghiệm của bất phương thơm trình x2 > 0.

b) Với x = 0 ta gồm x2 = 02 = 0⇒ x = 0 không phải nghiệm của bất phương trình x > 0.

Vậy không hẳn mọi quý giá của ẩn x số đông là nghiệm của bất phương thơm trình vẫn cho.

Bài 4: Bất pmùi hương trình hàng đầu một ẩn

Luyện tập (trang 48-49 sgk Tân oán 8 Tập 2)

Bài 29 (trang 48 SGK Toán 8 tập 2): Tìm x sao cho:

a) Giá trị của biểu thức 2x – 5 không âm.

Xem thêm: Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 1 Có Lời Giải, Bài Tập Xác Suất Thống Kê Có Đáp Án Chương 1

b) Giá trị của biểu thức -3x không lớn hơn quý giá của biểu thức -7x + 5.

Lưu ý:

– ko âm Có nghĩa là ≥ 0

– ko lớn hơn Có nghĩa là ≤

Lời giải:

a) 2x – 5 ko âm

⇔ 2x – 5 ≥ 0.

⇔ 2x ≥ 5 (Chuyển vế cùng đổi dấu hạng tử -5).

⇔ (Chia cả nhị vế mang lại 2 > 0, BPT ko đổi chiều).

Vậy cùng với thì giá trị biểu thức 2x – 5 ko âm.

b) -3x không to hơn -7x + 5

⇔ -3x ≤ -7x + 5 (Chuyển vế với đổi vết hạng tử 7x)

⇔ -3x + 7x ≤ 5

⇔ 4x ≤ 5

Vậy với thì cực hiếm biểu thức -3x không to hơn -7x + 5.

Bài 4: Bất phương thơm trình bậc nhất một ẩn

Luyện tập (trang 48-49 sgk Tân oán 8 Tập 2)

Bài 30 (trang 48 SGK Tân oán 8 tập 2): Một người có số chi phí không quá 70000 đồng tất cả 15 tờ giấy bạc với hai một số loại mệnh giá: một số loại 2000 đồng và một số loại 5000 đồng. Hỏi tín đồ đó gồm từng nào tờ giấy bạc một số loại 5000 đồng?

Lời giải:

gọi x là số tờ giấy bạc một số loại 5 000 đồng người đó bao gồm (x > 0, x ∈ N).

Vì tổng thể tờ 2 000 đồng và 5 000 đồng là 15 tờ cần ta bao gồm ĐK x Bài 31 (trang 48 SGK Toán thù 8 tập 2): Giải các bất phương thơm trình cùng biểu diễn tập nghiệm bên trên trục số:

*