Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Trong không gian cùng với hệ tọa độ Oxyz, mang đến tư điểm A(1;0;2), B(-2;1;3), C(3;2;4),D(6;9-5). Hãy tra cứu tọa độ trọng tâm của tđọng diệnABCD?

A.

Bạn đang xem: Tọa độ trọng tâm tứ diện

(2;3;-1)

B.(2;-3;1)

C.(2;3;1)

D.(-2;3;1)


*

Đáp án là C.

Toạ độ trung tâm của tđọng diện ABCD

*


Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz mang lại tứ điểm

A(1;0;2),B(-2;1;3),C(3;2;4),D(6;9;-5).Tọa độ trọng tâm của tđọng diện ABCD là:

A. (2;3;1)

B. (2;3;-1)

C. (-2;3;1)

D. (2;-3;1)


Trong không gian Oxyz, cho tứ đọng diện ABCD bao gồm A ( 1 ; 0 ; 2 ) , B ( - 2 ; 1 ; 3 ) , C ( 3 ; 2 ; 4 ) , D ( 6 ; 9 ; - 5 ) . Tìm tọa độ trung tâm G của tđọng diện ABCD

A. G - 9 ; 18 4 ; - 30

B. G(8;12;4)

C. G 3 ; 3 ; 14 4

D. G(2;3;1)


Trong không gian Oxyz, đến tứ đọng diện ABCD bao gồm A ( 1 ; 0 ; 2 ) , B ( - 2 ; 1 ; 3 ) , C ( 3 ; 2 ; 4 ) , D ( 6 ; 9 ; - 5 ) . Tìm tọa độ giữa trung tâm G của tđọng diện ABCD

A. G - 9 ; 18 4 ; - 30

B. G(8;12;4)

C. G 3 ; 3 ; 14 4

D. G(2;3;1)


Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tam

giác ABC bao gồm A (1;-2;3), B (-1;0;2) với G (1;-3;2)

là giữa trung tâm tam giác ABC. Tìm tọa độ điểm C.

*

*

*

*


Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, mang lại tư vectơ a ⇀ ( 2 ; 3 ; 1 ) , b ⇀ ( 5 ; 7 ; 0 ) , c ⇀ ( 3 ; - 2 ; 4 ) , d ⇀ ( 4 ; 12 ; - 3 ) . Mệnh đề như thế nào dưới đây sai?

*

B. a ⇀ , b ⇀ , c ⇀ là tía vecto lớn ko đồng phẳng

*

*


Trong không gian cùng với hệ tọa độ Oxyz, mang lại ba điểm A(-2;3;1), B(2;1;0)cùng C(-3;-1;1).Tìm tất cả các điểm D thế nào cho ABCD là hình thang bao gồm lòng ADvà S A B C D = 3 S A B C

A.D(8;7;-1)

B. < D ( 12 ; 1 ; - 3 ) D ( 8 ; 7 ; - 1 )

C. < D ( - 12 ; - 1 ; 3 ) D ( 8 ; 7 ; - 1 )

D.D(-12;-1;3)


Trong không gian cùng với hệ tọa độOxyz, mang đến tư véc tơ a → = ( 2 ; 3 ; 1 ) , b → = ( 5 ; 7 ; 0 ) , c → = ( 3 ; - 2 ; 4 ) với d → = ( 4 ; 12 ; - 3 ) . Mệnh đề nào dưới đây sai?

A. a → , b → , c → là cha vecto lớn ko đồng phẳng

B. 2 a → + 3 b → = d → - 2 c →

C.

Xem thêm: Bài Tập Về Chứng Minh Đẳng Thức Vectơ Lớp 10, Các Dạng Bài Tập Chứng Minh Đẳng Thức Véc Tơ

a → + b → = d → - c →

D. d = → a → + b → - c →


Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, cho hình vỏ hộp ABCD.A’B’C’D’ với A(-2;1;3), C(2;3;5), B’(2;4;-1), D’(0;2;1). Tìm tọa độ điểm B

*

*

*

*


CH 1.Trong không khí Oxyz ; Cho 3 điểm: A(-1; 1; 4) , B(1;- 1; 5) với C(1; 0; 3), toạ độ điểm D để ABCD là một trong hình bình hành là: A. D(-1; 2; 2) C. D(-1;-2 ; 2) D. D(1; -2; -2)

CH 2.Trong không gian Oxyz mang lại 2 điểm A (1;–2;2) với B (– 2:0;1). Toạ độ điềm C vị trí trục Oz để A ABC cân trên C là : A. C(0;0;2) C. C(0;–1;0) B. D(1; 2; -2) В. С(0,:0,-2) D. C( ;0;0)

CH 3. Trong không khí Oxyz cho 2 vectơ a =(1; 2; 2) và (1; 2; -2); lúc đó : ¿(i+6) có mức giá trị bằng : С. 4 A. 10 В. 18 D. 8

CH 4.Trong không gian Oxyz cho 2 veclớn a= (3; 1; 2) với b= (2; 0; -1); lúc đó vectơ 2a-b gồm độ nhiều năm bằng : А. 3/5 В. 29 С. M D. S/5

CH 5. Cho hình bình hành ABCD cùng với A (-1;0;2), B(3;4;0) D (5;2;6). Tìm xác định sai. A. Tâm của hình bình hành có tọa độ là (4;3;3) B. Vecto AB gồm tọa độ là (4;-4;-2) C. Tọa độ của điểm C là (9;6;4) D. Trọng vai trung phong tam giác ABD bao gồm tọa độ là (3;2;2)


Lớp 12 Toán
0
0

Khoá học tập trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN


Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN