*
*
*
*
*
*
*
*

Cho khối lăng trụ tam giác $ABC.A"B"C"$ rất có thể tích $V$. Trên lòng (A"B"C") lấy điểm $M$ bất kì. Thể tích kăn năn chóp $M.ABC$ tính theo $V$ bằng:


Cho lăng trụ xiên tam giác $ABC.A"B"C"$ có lòng $ABC$ là tam giác đông đảo cạnh $a$, biết kề bên là (asqrt 3 ) với hợp với đáy $ABC$ một góc (60^0). Thể tích khối lăng trụ là:


Cho hình lăng trụ $ABCD.A"B"C"D"$ gồm lòng $ABCD$ là hình thoi cạnh $a$ và góc (widehat A,, = 60^0). Chân con đường cao hạ từ bỏ $B"$ xuống $left( ABCD ight)$ trùng cùng với giao điểm 2 mặt đường chéo, biết $BB" = a$ . Thể tích kân hận lăng trụ là:


Cho hình lăng trụ (ABC.A"B"C") có (AB = 2a,AC = a,AA" = dfracasqrt 10 2,widehat BAC = 120^0). Hình chiếu vuông góc của $C’$ lên $(ABC)$ là trung điểm của cạnh $BC$. Tính thể tích khối lăng trụ (ABC.A"B"C") theo $a$?


Cho hình lăng trụ (ABCD.A"B"C"D") bao gồm đáy $ABCD$ là hình vuông vắn cạnh bằng $a$. Hình chiếu vuông góc của điểm $A"$ trên mặt phẳng $left( ABCD ight)$ là trung điểm $I$ của cạnh $AB$. Biết (A"C) tạo thành với phương diện phẳng lòng một góc (alpha ) với ( ã altrộn = dfrac2sqrt 5 ). Thể tích kân hận chóp $A".ICD$ là:


Cho kăn năn lăng trụ tam giác $ABC.A"B"C"$ nhưng mà khía cạnh bên $ABB"A"$ gồm diện tích bằng $4$. Khoảng cách giữa $CC"$ với mặt phẳng $left( ABB"A" ight)$ bởi $7$. Thể tích khối hận lăng trụ là:


Cho lăng trụ $ABC.A"B"C"$ gồm lòng $ABC$ là tam giác số đông cạnh $a$, cùng (A"A = A"B = A"C = asqrt dfrac712 ) . Thể tích khối lăng trụ (ABC.A"B"C") theo $a$ là:


Cho hình lăng trụ $ABC.A"B"C"$ bao gồm lòng $ABC$ là tam giác cân (AB = AC = a;widehat BAC = 120^0) cùng $AB"$ vuông góc với $left( A"B"C" ight)$ . Mặt phẳng $left( AA"C" ight)$ tạo nên cùng với khía cạnh phẳng $left( A"B"C" ight)$ một góc (30^0). Thể tích kân hận lăng trụ $ABC.A"B"C"$ là:


Cho hình lăng trụ $ABC.A’B’C’$ tất cả độ dài toàn bộ các cạnh bởi $a$ và hình chiếu vuông góc của đỉnh $C$ trên $(ABB’A’)$ là trung ương của hình bình hành $ABB’A’$. Thể tích của khối lăng trụ là:


Cho hình lăng trụ (ABCD.A"B"C"D") gồm lòng $ABCD$ là hình chữ nhật cùng với (AB = sqrt 3 ,AD = sqrt 7 ). Hai phương diện mặt $left( ABB"A" ight)$ với $left( ADD"A" ight)$ theo thứ tự sinh sản với lòng các góc (45^0) cùng (60^0). Tính thể tích kăn năn vỏ hộp ví như biết kề bên bởi $1$.

Bạn đang xem: Tính thể tích hình lăng trụ


Cho hình lăng trụ xiên $ABC.A’B’C’$ gồm đáy $ABC$ là tam giác hầu hết cùng với chổ chính giữa $O$. Hình chiếu của $C’$ bên trên $(ABC) $ là $O$. Tính thể tích của lăng trụ biết rằng khoảng cách từ $O$ mang lại $CC’$ là $a$ với 2 khía cạnh bên $(ACC’A’)$ và $(BCC’B’)$ phù hợp với nhau góc (90^0).


Cho hình lăng trụ đứng (ABC.A"B"C") bao gồm đáy $ABC$ là tam giác vuông tại $A$. (AB = a;AC = asqrt 3 );(AA" = 2a). Thể tích kăn năn lăng trụ (ABC.A"B"C") là:


Cho hình lăng trụ đứng (ABC.A"B"C") tất cả lòng là tam giác cân nặng trên $A$. (AB = AC = 2a,widehat CAB = 120^0.) Mặt phẳng (left( AB"C" ight)) sản xuất cùng với đáy một góc (60^0). Thể tích kân hận lăng trụ là:


Cho hình lăng trụ đứng (ABC.A"B"C") bao gồm lòng $ABC$ là tam giác vuông tại $B$, (widehat ACB = 60^0), cạnh (BC = a), con đường chéo (A"B) tạo nên cùng với phương diện phẳng (left( ABC ight)) một góc (30^0). Thể tích kăn năn lăng trụ (ABC.A"B"C") là:


Đáy của hình lăng trụ đứng tam giác (ABC.A"B"C") là tam giác đông đảo cạnh (a = 4) và biết diện tích S tam giác (A"BC) bởi $8$ . Tính thể tích khối lăng trụ?


Cho hình lăng trụ đứng (ABCD.A"B"C"D") có lòng là tứ giác đa số cạnh $a$, hiểu được (BD" = asqrt 6 ) . Tính thể tích của khối lăng trụ?


Lăng trụ đứng tứ đọng giác bao gồm lòng là hình thoi mà những mặt đường chéo cánh là (6cm) và (8cm), biết rằng chu vi đáy bởi gấp đôi chiều cao lăng trụ. Tính thể tích kân hận lăng trụ


Cho lăng trụ đứng (ABC.A"B"C") cùng với $ABC$ là tam giác vuông cân nặng tại $C$ gồm (AB = a) , phương diện bên (ABB"A") là hình vuông vắn. Mặt phẳng qua trung điểm $I$ của $AB$ và vuông góc với (AB") phân tách kăn năn lăng trụ thành 2 phần. Tính thể tích từng phần?


Cho đa diện (ABCDEF) gồm (AD,BE,CF) đôi một tuy vậy tuy nhiên. (AD ot left( ABC ight)), (AD + BE + CF = 5), diện tích S tam giác (ABC) bằng (10). Thể tích nhiều diện (ABCDEF) bằng


*

Cho hình hộp (ABCD.A"B"C"D") rất có thể tích bởi (V). Hotline (M,,,N,,,P.,,,Q,,,E,,,F) theo thứ tự là chổ chính giữa những hình bình hành (ABCD,,,A"B"C"D",,,ABB"A",,,BCC"B",,,CDD"C",,,DAA"D"). Thể tích khối nhiều diện tất cả những đỉnh (M,,,P,,,Q,,,E,,,F,,,N) bằng:


Cho hình lập phương thơm ABCD.A" B "C " D " bao gồm diện tích phương diện chéo ACC’A’ bằng (2sqrt 2 a^2). Thể tích của kăn năn lập phươg ABCD.A’B’C’D’ bằng


Cho hình lăng trụ (ABC.A"B"C") gồm lòng (ABC) là tam giác vuông trên (A.) Cạnh (BC = 2a) và (angle ABC = 60^0.) Biết tứ đọng giác (BCC"B") là hình thoi có (angle B"BC) nhọn. Mặt phẳng (left( BCC"B" ight)) vuông góc cùng với (left( ABC ight)) với phương diện phẳng (left( ABB"A" ight)) chế tạo cùng với (left( ABC ight)) góc (45^0.) Thể tích khối lăng trụ (ABC.A"B"C") bằng:


Cho hình lăng trụ tam giác đầy đủ (ABC.A"B"C")bao gồm (AB = a,) mặt đường trực tiếp (A"B) tạo thành với mặt phẳng (left( BCC"B" ight)) một góc (30^0.) Tính thể tích khối hận lăng trụ (ABC.A"B"C".)


Cho hình lập pmùi hương (ABCD.A"B"C"D") hoàn toàn có thể tích (V). Hotline (M) là vấn đề nằm trong cạnh (BB") sao để cho (MB = 2MB"). Mặt phẳng (left( alpha ight)) đi qua (M) cùng vuông góc với (AC") giảm những cạnh (DD"), (DC), (BC) theo lần lượt tại (N), (P), (Q). call (V_1) là thể tích của kân hận đa diện (CPQMNC").Tính tỉ số (dfracV_1V).

Xem thêm: Bài Tập Hóa 8 Chương 2 Violet, Tổng Hợp Các Chuyên Đề Hóa 8(Full)Hot


Cho lăng trụ những (ABC.A"B"C"), cạnh đáy bởi a, góc giữa hai mặt phẳng (left( A"BC ight)) và (left( ABC ight)) bằng (60^circ ). Tính thể tích khối lăng trụ đó.


Đề thi trung học phổ thông QG - 2021 - mã 101

Cho kăn năn vỏ hộp chữ nhật (ABCD.A"B"C"D") tất cả lòng là hình vuông, (BD = 2a,) góc thân hai khía cạnh phẳng (left( A"B mD ight)) với (left( ABCD ight)) bởi (30^0). Thể tích của kân hận hộp chữ nhật đã mang đến bằng


Cho khối lăng trụ (ABC.A"B"C"). gọi (E) là trọng tâm tam giác (A"B"C") với (F) là trung điểm (BC). hotline (V_1) là thể tích kăn năn chóp (B".EAF) với (V_2) là thể tích khối hận lăng trụ (ABC.A"B"C"). lúc kia (dfracV_1V_2) có mức giá trị bằng


Cho hình lăng trụ tam giác (ABC.A"B"C") tất cả diện tích S đáy bằng (12) cùng độ cao bằng (6). Điện thoại tư vấn (M,,,N) theo thứ tự là trung điểm của (CB,,,CA) với (P,,,Q,,,R) theo thứ tự là trọng điểm các hình bình hành (ABB"A"), (BCC"B"), (CAA"C"). Thể tích của khối hận đa diện (PQRABMN) bằng: