1. Giới thiệu về bài học kinh nghiệm tính quý giá của biểu thức3. Bài tập áp dụng tính cực hiếm biểu thức4. các bài luyện tập trường đoản cú luyện tân oán lớp 4 tính quý giá biểu thức (Có đáp án)

Bài học toán lớp 4 tính quý giá của biểu thức

1. Giới thiệu về bài học kinh nghiệm tính quý giá của biểu thức

1.1. ví dụ như 1: Tính cực hiếm biểu thức sau: 2747 + 174951

Đặt tính và tính có:

*
*
*
*
3 trừ 2 bằng 1, viết 14 trừ 3 bởi 1, viết 16 ko trừ mang lại 7, mượn 1 được 16 trừ 7 bởi 9, viết 9 ghi nhớ 12 thêm 1 bằng 3, 7 trừ 3 bằng 4, viết 4Hạ 98 xuống được kết quả: 987643 – 2732 = 984911

Bài 5:

Từng Ngày bán được số lít dầu là:

(5124 – 124) : 2 = 5000 : 2 = 2500 (lkhông nhiều dầu)

Ngày đầu tiên bán được hơn ngày thứ hai là:

2500 + 124 = 2624 (lít dầu)

Vậy ngày trước tiên bán được 2624 lkhông nhiều, ngày sản phẩm công nghệ nhị bán tốt 2500 lít dầu

Bài 6:

Số bi của An là:

76 x 7 = 532 (viên bi)

Tổng số bi của 3 bạn là: 532 + 76 = 608 viên bi

Bài 7:

a) Cách tính số lượng các số hạng vào hàng số là:

Số số hạng = (Số hạng cuối – Số hạng đầu) : d + 1

(d là khoảng cách thân 2 số hạng liên tiếp)

Theo bài ra ta bao gồm số số hạng là: (69 – 1) : 4 + 1 = 18

Vậy hàng số trên bao gồm 18 số hạng

b) Các tính tổng trong dãy số:

Tổng = < (số đầu + số cuối) x Số lượng số hạng > : 2

Theo bài ra ta tất cả tổng của dãy số trên là: <(69 + 1) x 18> : 2 = 630

Vậy tổng các số hạng trong hàng số bên trên là 630


4. Những bài tập tự luyện toán lớp 4 tính quý hiếm biểu thức (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1:Tính quý hiếm biểu thức sau

a) 164 x 6 : 3

b) 7685 + 953 + 747 – 85

c) 584 x 14 x 5

d) 9589 – 987 – 246

Bài 2:Tìm cách tính thuận lợi nhất

a) 211 – 111 – 99

b) 324 x 8 + 45 – 152

c) 525 + 917 – 198 + 320

d) 35 x 7 : 5

Bài 3:Tìm y biết

a) y x 15 = 7264 + 5111

b) y + 4763 = 1947 x 3

c) y : 8 = 478 – 98

d) y – 9874 = 1984 x 5

Bài 4:Cho hàng số sau: 1, 3, 5, 7, …, 97, 99

a) Tính số lượng số hạng của những dãy số.

Bạn đang xem: Tính giá trị của biểu thức

b) Tính tổng của dãy số sau.

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 328

b) 9300

c) 40880

d) 8356

Bài 2:

a) 1

b) 2485

c) 1564

d) 49

Bài 3:

a) y = 825

b) y = 1078

c) y = 3040

d) y = 19794

Bài 4

a) có 50 số hạng

b) tổng là 2500


Những bài tập lớp 4 nâng cao: Dạng toán thù tính giá trị của biểu thức

A. Lý thuyết

Thứ tự triển khai phnghiền tính

Lúc triển khai những phxay tính trong biểu thức, ta triển khai từ trái qua cần.

Nếu biểu thức có dấu ngoặc, ta thực hiện các phnghiền toán vào ngoặc trước.

Xem thêm: Tổng Hợp Đề Kiểm Tra Học Kì 1 Toán 7 Năm 2015, Đề Kiểm Tra Học Kì I

Nếu biểu thức có các phnghiền tính cộng, trừ, nhân, phân chia thì ta triển khai phxay toán thù nhân, phân chia trước kế tiếp bắt đầu mang đến phxay tân oán cùng, trừ

B. Bài tập

Bài 1: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 234576 + 578957 + 47958b, 41235 + 24756 – 37968c, 324586 – 178395 + 24605d, 254782 – 34569 – 45796

Bài 2: Tính quý giá của biểu thức

a, 967364 + (20625 + 72438)b, 420785 + (420625 – 72438)c, (47028 + 36720) + 43256d, (35290 + 47658) – 57302e, (72058 – 45359) + 26705f, (603trăng tròn – 32578) – 17020

Bài 3: Tính quý giá của biểu thức

a, 25178 + 2357 x 36b, 42567 + 12336 : 24c, 100532 – 374 x 38d, 2345 x 27 + 45679e, 12348 : 36 + 2435f, 134415 – 134415 : 45g, 235 x 148 – 148h, 115938 : 57 – 57

Bài 4: Tính giá trị của biểu thức

a, 324 x 49 : 98b, 4674 : 82 x 19c, 156 + 6794 : 79d, 7055 : 83 + 124e, 784 x 23 : 46f, 1005 – 38892 : 42

Bài 5: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 427 x 234 – 325 x 168b,16616 : 67 x 8815 : 43c, 67032 : 72 + 258 x 37d, 324 x 127 : 36 + 873

Bài 6: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 213933 – 213933 : 87 x 68b, 15275 : 47 x 204 – 204c, 13623 – 13623 : 57 – 57d, 93784 : 76 – 76 x 14

Bài 7: Tính quý giá của biểu thức

a, 48048 – 48048 : 24 – 24 x 57b, 10000 – (93120 : 24 – 24 x 57)c, 100798 – 9894 : 34 x 23 – 23d, 425 x 103 – (1274 : 14 – 14)e, (31850 – 730 x 25) : 68 – 68f, 936 x 750 – 750 : 15 -15

Bài 8: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 17464 – 17464 : 74 – 74 x 158b, 32047 – 17835 : 87 x 98 – 98c, (34044 – 324 x 67) : 48 – 48d, 167960 – (167960 : 68 – 68 x 34)

Bài 9: Cho biểu thức P = m + 527 x n. Tính Phường lúc m = 473, n = 138.

Bài 10: Cho biểu thức P.. = 4752 : (x – 28)

a, Tính P khi x = 52

b, Tìm x để Phường = 48

Bài 11: Cho biểu thức A = 1496 : (213 – x) + 237

a, Tính A khi x = 145

b, Tìm x để A = 373

Bài 12: Cho biểu thức B = 97 x (x + 396) + 206

a, Tính B khi x = 57

b, Tìm x nhằm B = 40849

Bài 13: Hãy đối chiếu A với B biết

Bài 14: Viết từng biểu thức sau các kết quả các quá số:

a, 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42

b, mm + pp + xx + yy

c, 1212 + 2121 + 4242 + 2424

Bài 15:Cho biểu thức A = 3 x 15 + 18 : 6 + 3. Hãy đặt dấu ngoặc vào vị trí tương thích nhằm biểu thức A có giá trị là (trình diễn công việc thực hiện)

a, 47

b, Số bé tuyệt nhất bao gồm thể

c, Số lớn nhất tất cả thể

C. Đáp án

Bài 1: Tính quý giá của biểu thức

a, 861491 b, 28023 c, 170796 d, 174417

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức

a, 1060427 b, 768972 c, 127004 d, 2564

e, 53404 f, 10722

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức

a, 110030 b, 43081 c, 863đôi mươi d, 108994

e, 2778 f, 131428 g, 34632 h, 1977

Bài 4: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 162 b, 1083 c, 242 d, 209

e, 392 f, 79

Bài 5: Tính giá trị của biểu thức

a, 45318 b, 50840 c, 10477 d, 2016

Bài 6: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 46721 b, 66096 c, 13327 d, 170

Bài 7: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 44678 b, 7488 c, 94082 d, 43698

e, 132 f, 701935

Bài 8: Tính giá trị của biểu thức

a, 5536 b, 11589 c, 209 d, 167802

Bài 9:73199

Bài 10:a, 198 b, 127

Bài 11:a, 259 b, 202

Bài 12:a, 44147 b, 23

Bài 13:a, A > B b, A TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC MÔN TOÁN LỚPhường 4

BIỂU THỨC CÓ CHỨA BA CHỮ

Cách giải bài Toán thù tính nhanh khô cực hiếm của biểu thức