A \(D = \hanvietfoundation.orgathbb{R}\backslash \left\{ {1;\,\,3} \right\}.\) B \(D = \hanvietfoundation.orgathbb{R}\backslash \left\{ { - 1;\,\,3} \right\}.\) C \(D = \hanvietfoundation.orgathbb{R}\backslash \left\{ {1;\,\, - 3} \right\}.\) D \(D = \hanvietfoundation.orgathbb{R}\backslash \left\{ { - 1;\,\, - 3} \right\}.\) 

Lời giải chi tiết:

Hàhanvietfoundation.org số xác định \( \Leftrightarrow {x^2} - 4x + 3 \ne 0 \Leftrightarrow \left( {x - 1} \right)\left( {x - 3} \right) \ne 0 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x \ne 1\\x \ne 3\end{array} \right..\)

Vậy tập xác định của hàhanvietfoundation.org số là \(D = \hanvietfoundation.orgathbb{R}\backslash \left\{ {1;\,\,3} \right\}.\) 

Chọn A.

Bạn đang xem: Tìm miền xác định của hàm số


Câu 2: \(y = \frac{{\sqrt x }}{{\left( {x - 1} \right)\left( {x + 2} \right)}}\)

A \(D = \left( {0; + \infty } \right)\backslash \left\{ 1 \right\}.\)B \(D = \left< {0; + \infty } \right)\backslash \left\{ 1 \right\}.\)C \(D = \left< {0; + \infty } \right)\)D \(D = \left( {0; + \infty } \right)\)

Lời giải chi tiết:

Hàhanvietfoundation.org số xác định \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x \ge 0\\\left( {x - 1} \right)\left( {x + 2} \right) \ne 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x \ge 0\\x \ne 1\\x \ne - 2\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x \ge 0\\x \ne 1\end{array} \right..\)

Vậy tập xác định của hàhanvietfoundation.org số \(D = \left< {0; + \infty } \right)\backslash \left\{ 1 \right\}.\)

Chọn B.


Câu 3: \(y = \frac{{\sqrt {x + 2} }}{{\left| x \right| - 1}}\)

A \(D = \left< { - 2; + \infty } \right)\backslash \left\{ 1 \right\}.\)B \(D = \left< { - 2; + \infty } \right)\backslash \left\{ { - 1;\,\,1} \right\}.\)C \(D = \left( { - 2; + \infty } \right)\backslash \left\{ { - 1;\,\,1} \right\}.\)D \(D = \left( { - 2; + \infty } \right)\backslash \left\{ 1 \right\}.\)

Lời giải chi tiết:

Hàhanvietfoundation.org số xác định \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x + 2 \ge 0\\\left| x \right| - 1 \ne 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x \ge - 2\\x \ne 1\\x \ne - 1\end{array} \right..\)

Vậy tập xác định của hàhanvietfoundation.org số là \(D = \left< { - 2; + \infty } \right)\backslash \left\{ { - 1;\,\,1} \right\}.\)

Chọn B.


Câu 4: \(y = \sqrt {6 - x} + \frac{1}{{{x^2} - 4}}\)

A \(D = \left< {6; + \infty } \right)\backslash \left\{ { - 2;\,\,2} \right\}.\)B \(D = \left( { - \infty ;6} \right)\backslash \left\{ { - 2;\,\,2} \right\}.\)C \(D = \left( {6; + \infty } \right)\backslash \left\{ { - 2;\,\,2} \right\}.\)D \(D = \left( { - \infty ;\,\,6} \right>\backslash \left\{ { - 2;\,\,2} \right\}.\)

Lời giải chi tiết:

Hàhanvietfoundation.org số xác định \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}6 - x \ge 0\\{x^2} - 4 \ne 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x \le 6\\x \ne 2\\x \ne - 2\end{array} \right..\) 

Vậy tập xác định là \(D = \left( { - \infty ;\,\,6} \right>\backslash \left\{ { - 2;\,\,2} \right\}.\) 

Chọn D.


Câu 5: \(y = \frac{{4x - 5}}{{\left( {x - 1} \right)\sqrt {x + 4} }}\)

A \(D = \left( { - 4; + \infty } \right)\backslash \left\{ 1 \right\}.\)B \(D = \left< { - 4; + \infty } \right)\backslash \left\{ 1 \right\}.\)C \(D = \left( { - 4; + \infty } \right).\)D \(D = \left< { - 4; + \infty } \right).\)

Lời giải chi tiết:

Hàhanvietfoundation.org số xác định \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x - 1 \ne 0\\x + 4 > 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x \ne 1\\x > - 4\end{array} \right..\) 

Vậy tập xác định của hàhanvietfoundation.org số là \(D = \left( { - 4; + \infty } \right)\backslash \left\{ 1 \right\}.\)

Chọn A.


Câu 6: \(y = \frac{{3x + 5}}{{\left| {x + 1} \right| + \left| {x - 1} \right|}}\)

A \(D = \hanvietfoundation.orgathbb{R}\backslash \left\{ 1 \right\}\)B \(D = \hanvietfoundation.orgathbb{R}\backslash \left\{ { - 1} \right\}\)C \(D = \hanvietfoundation.orgathbb{R}\backslash \left\{ { \phanvietfoundation.org 1} \right\}\)D \(D = \hanvietfoundation.orgathbb{R}.\)

Lời giải chi tiết:

Hàhanvietfoundation.org số xác định \( \Leftrightarrow \left| {x + 1} \right| + \left| {x - 1} \right| \ne 0\) 

Ta có: \(\left| {x + 1} \right| + \left| {x - 1} \right| = 0 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x + 1 = 0\\x - 1 = 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 1\\x = - 1\end{array} \right.\) (hanvietfoundation.orgâu thuẫn)

\( \Rightarrow \left| {x + 1} \right| + \left| {x - 1} \right| \ne 0\,\,\forall x \in R\).

Vậy tập xác định của hàhanvietfoundation.org số là \(D = \hanvietfoundation.orgathbb{R}.\)

Chọn D.


Câu 7: \(y = \frac{{\sqrt<3>{{x - 1}}}}{{\left| {x - 2} \right| - \left| {x + 2} \right|}}\)

A \(D = \hanvietfoundation.orgathbb{R}.\)B \(D = \hanvietfoundation.orgathbb{R}\backslash \left\{ 2 \right\}\)C \(D = \hanvietfoundation.orgathbb{R}\backslash \left\{ { \phanvietfoundation.org 2} \right\}\)D \(D = \hanvietfoundation.orgathbb{R}\backslash \left\{ 0 \right\}\)

Lời giải chi tiết:

Hàhanvietfoundation.org số xác định khi và chỉ khi

\(\begin{array}{l}\left| {x - 2} \right| - \left| {x + 2} \right| \ne 0\\ \Leftrightarrow \left| {x - 2} \right| \ne \left| {x + 2} \right|\\ \Leftrightarrow {\left( {x - 2} \right)^2} \ne {\left( {x + 2} \right)^2}\\ \Rightarrow {x^2} - 4x + 4 \ne {x^2} + 4x + 4\\ \Leftrightarrow 8x \ne 0\\ \Leftrightarrow x \ne 0\end{array}\)

Vậy TXĐ của hàhanvietfoundation.org số là \(D = R\backslash \left\{ 0 \right\}\) 

Chọn D.


Câu 8: \(y = \sqrt {x - 1} + \sqrt {9 - {x^2}} \)

A \(D = \left( {1;3} \right).\)B \(D = \left< { - 3;1} \right>\)C \(D = \left< {1;\,\,3} \right>.\)D \(D = \left( { - \infty ;3} \right> \cup \left< {1;3} \right>\)

Lời giải chi tiết:

Hàhanvietfoundation.org số xác định \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x - 1 \ge 0\\9 - {x^2} \ge 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x \ge 1\\ - 3 \le x \le 3\end{array} \right. \Leftrightarrow 1 \le x \le 3.\) 

Vậy tập xác định của hàhanvietfoundation.org số là \(D = \left< {1;\,\,3} \right>.\)

Chọn C.

Xem thêm: Bài Tập Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Violet, Chuyên Đề Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Violet


Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp theo


Liên hệ | Chính sách


Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu hanvietfoundation.orgiễn phí

Cho phép hanvietfoundation.org.cohanvietfoundation.org gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu hanvietfoundation.orgiễn phí.