Present Over Perfect: Leaving Behind Frantic for a Simpler, More Soulful Way of Living Shaumãng cầu Niequist


Bạn đang xem: Tìm căn bậc hai của số phức

*

*

*

*

*

Necessary Conversations: Changing Your Mindset to Communicate Confidently & Productively Liz Nolley Tillman
Feeding the Soul (Because It's My Business): Finding Our Way to lớn Joy, Love sầu, and Freedom Tabitha Brown


Xem thêm: Bài Tập Nhân Đa Thức Với Đa Thức Violet, Luyện Tập Nhân Đa Thức Với Đa Thức

Số phức-3-Cnạp năng lượng bậc nhì của số phức-Phương trình bậc hai trên tập đúng theo số phức-pages 26-35

1. 3 CĂN BẬC HAI CỦA SỐ PHỨC. PHƯƠNG TRÌNHBẬC HAI TRÊN TẬP HỢP SỐ PHỨC3.1 LÝ THUYẾT3.1.1 Cnạp năng lượng bậc nhị của số phứcĐịnh nghĩa Căn uống bậc nhị của số phức z = a + bi là số phức z1 = a1 + b1i vừa lòng z21 = z.Pmùi hương pháp tìm căn uống bậc nhì của số phức z = a + bi• hotline căn bậc nhị của số phức z = a + bi là z1 = a1 + b1i (a1, b1 ∈ R).• Tính z21 = a21 − b21 + 2a1b1i.• Từ z21 = z ta gồm hệ phương trình:a21 − b21 = a2a1b1 = bGiải hệ phương thơm trình bên trên kiếm được a1, b1.Chụ ý Mỗi số phức đều có 2 cnạp năng lượng bậc nhị đối nhau.Một số ví dụCâu 1. Tìm căn uống bậc hai của số phức z = −3 + 4i.A. 1 + 2i, −1 − 2i. B. 1 − 2i, −1 + 2i. C. 2 + i, 2 − i. D. 2i, −2i.Lời giải. Chọn giải đáp ACall căn uống bậc nhị của z là z1 = a + bi (a, b ∈ R).z21 = a2− b2+ 2abi.z21 = z ⇔a2− b2= −32ab = 4⇔a2− b2= −3 (1)a =2b(2).Ttốt (2) vào (1) ta có:4b2− b2= −3 ⇔ b4− 3b2− 4 = 0 ⇔b2= 4b2= −1(L)⇔b = 2 ⇒ a = 1b = −2 ⇒ a = −1Vậy z bao gồm nhị căn bậc nhị là 1 trong những + 2i, −1 − 2i.Câu 2. Số phức phối hợp của căn uống bậc hai của số phức z = −41 + 12√5i là:A. 2 + 3√5i. B. −2 − 3√5i.C. 2 + 3√5i, −2 − 3√5i. D. 2 − 3√5i, −2 + 3√5i.Lời giải. Chọn đáp án DCall căn uống bậc hai của z là z1 = a + bi (a, b ∈ R).z21 = a2− b2+ 2abi.z21 = z ⇔a2− b2= −412ab = 12√5⇔a2− b2= −41 (1)a =6√5b(2).Txuất xắc (2) vào (1) ta có:180b2− b2= −41 ⇔ b4− 41b2− 180 = 0 ⇔b2= 45b2= −4(L)⇔b = 3√5 ⇒ a = 2b = −3√5 ⇒ a = −2⇒ z có nhị căn bậc hai là 2 + 3√5i, −2 − 3√5i.Vậy số phức phối hợp của các cnạp năng lượng bậc nhị của z là 2 − 3√5i, −2 + 3√5i.26lovestem.edu.vn