Bộ đề luyện thi Tiếng Anh lớp 4 qua mạng góp những em học sinh lớp 4 làm thân quen cùng với những dạng bài xích tập trường đoản cú cơ bản tới cải thiện. Vì vậy, đầy đủ cỗ đề ôn luyện tiếng Anh này sẽ giúp tiếp cận dần dần, từ bỏ khó khăn đến dễ nhằm tphải chăng học tập tiếng Anh tác dụng hơn.

Mời thầy cô, phụ huynh thuộc những concùng tìm hiểu thêm 5 bộ đề được hanvietfoundation.org soạn theo chuẩn chỉnh chương trình Bộ dạy dỗ bên dưới đây!

Tổng quan tiền về đề thi

Trong bộ đề luyện thi giờ Anh lớp 4 qua mạngbao gồm những dạng bài xích tập như: Khoanh một từ bỏ khác cùng với từ bỏ còn lại, nối câu, xong bài bác hội thoại, thực hiện tnhóc gợi nhắc nhằm ngừng câu, tìm đôi bạn trẻ thích hợp, đặt số khớp ứng vào mẫu vẽ, sắp xếp lại câu, lựa chọn từ bỏ đúng....

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 4 đề thi

Với những dạng bài tập, những bé xíu sẽ tiến hành tập luyện đa phần kỹ năng và kiến thức khác biệt nhàn vựng cho ngữ pháp, nhàn nhã đối chọi mang lại câu hoàn hảo. Mời thầy cô cùng những em thuộc xem thêm 5 bộ đề thi giờ đồng hồ Anh.

*

Luyện đề thi thường xuyên giúp tthấp tiếp cận từ từ, từ bỏ khó khăn đến dễ nhằm học tập giờ đồng hồ Anh công dụng hơn

Bộ đề thi số 1

Phần 1: Pichồng the right answer (Chọn giải đáp đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây)

1. Where _____ you from? I am from Vietphái nam.

A. is B. be C. am D. are

2. There _____ twenty students in my class.

A. is B. am C. are D. don't

3. A: Hi! My name is Tuan

B: I am Minh. Nice lớn meet _____.

A. you B. his C. her D. she

4. Choose the odd one out.

A. cat B. dog C. house D. cow

5. My brother _____ 5 years old.

A. am B. is C. are D. be

6. Choose the odd one out.

A. soccer B. Physics C. Music D. Maths

7. Tuan is my _____ too.

A. he B. she C. friend D. be

8. We do many exercises ______ Math lessons.

A. to lớn B. so C. during D. but

9. Is ______ house big?

A. you B. your C. yours D. yous

10. Tuan is _____ neighbour.

A. he B. him C. they D. his

Phần 2: Fill the blank (Điền từ/ vần âm còn thiếu vào khu vực trống)

11. Do you want a cup of coffee? _ _, I am not.

12. A ch_ _ken

13. Stand _ _, please.

14. _ _ose are my notebooks.

15. A. Where is Tuan from?

B: _ _ is from xứ sở của những nụ cười thân thiện.

16. home page w_ _k

17. This is my h_use.

18. suns_ _ne

19. There are twenty chairs _ _ my classroom.

trăng tròn. I _ _ _ swlặng but I can't dive sầu.

Phần 3: Cool pair matching (Nối trường đoản cú Tiếng Anh với quan niệm Tiếng Việt tương ứng)

21. Pencil

A. Quả táo

22. Apple

B. Cái giường

23. Bed

C. Cái bàn

24. Table

D. Ngôi nhà

25. Cat

E. Con Mèo

26. House

F. Bút ít chì

Đáp án

1

D

5

B

9

B

13

up

17

o

21

F

25

E

2

C

6

A

10

D

14

Th

18

hi

22

A

26

D

3

A

7

C

11

No

15

He

19

in

23

B

4

C

8

C

12

ic

16

or

20

can

24

C

*

Với những dạng bài xích tập, những bé sẽ được tập luyện phần lớn kỹ năng và kiến thức không giống nhau

Sở đề thi số 2

Phần 1: Complete the conversation below (Hoàn thành đoạn đối thoại sau)

Conversation 1:

A: Hi, Tuan. How (1)……………. you, today?

B: I’m fine, (2)………………

A: Do you (3)………………. English today?

B: No, I don’t

A: (4)………… subjects bởi vì you have sầu today?

B: (5) M_ _ _ & Physics.

Conversation 2:

A: Do you lượt thích English?

B: Yes, I vày. I (6) ……………very much.

A: When bởi vì you have sầu (7) A_ _?

B: I have it on (8) Tu_ _ _ _ _ & on Thursday.

A: (9) ………………….vì you do during Art lesson?

B: I learn to lớn (10) d _ _ _a people & objects.

Phần 2: Fill in the paragraph (Hoàn thành đoạn vnạp năng lượng sau)

A. animals B. bad smell C. zoo D. roar E. blow bubble F. fly

Minch and his friends are at the (11) ___________ now. They like the (12) ___________ very much. Tuan likes elephants because they can (13) ___________. But Minh does not lượt thích elephants because they have sầu (14) ____________. Lan likes tigers because they can (15) ___________. Hue likes eagles because they can (16) ____________.

Phần 3: Complete the sentences with suggested pictures (Hoàn thành câu với tranh ma gợi ý)

17

He is a ……………………………

*

18

There is an ……………………………

*

19

There are …………………… children.

*

20

The boy is holding a ……………………………

*

21

The ………… is sitting on the girl’s shoulder.

*

22

The boy is wearing a ……………………………

*

23

This is my ……………………………

*

24

There are …………………………… eggs.

*

25

They are ……………………………

*

Đáp án

1

are

6

like

11

C

16

F

21

monkey

2

And you?

7

rt

12

A

17

doctor

22

shirt

3

learn/study

8

esday

13

E

18

elephant

23

school

4

What

9

What

14

B

19

five

24

three

5

ath

10

aw

15

D

20

pencil

25

singing

*

Bố mẹ yêu cầu chọn lựa cỗ đề phù hợp cùng với kỹ năng của bé

Sở đề thi số 3

Phần 1: Leave sầu me out (Loại bỏ 1 ký tự để sở hữu trường đoản cú trả chỉnh)

1. COSLD

2. STUADENT

3. ENJGINEER

4. STPOON

5. CHIACKEN

6. COMQPUTER

7. FOGUR

8. FALRMER

9. BOASRD

10. CZLOUD

11.STWING

12.BAXNANA

13. COGME

14. THUERSDAY

15. CONMB

16. DTOG

Phần 2: Find the right letters (Điền vào ký kết trường đoản cú đúng)

17. Ho_ many eggs are there?

18. Th_ _ e are four people in my family.

19. C_ _ you sing a song?

đôi mươi. Do you _ _ke Math?

21. They _ _e doctors.

Đáp án

1

S

4

T

7

G

10

Z

13

G

16

T

19

an

2

A

5

A

8

L

11

T

14

E

17

w

20

li

3

J

6

Q

9

S

12

X

15

N

18

er

21

ar

*

Bên cạnh bài toán rèn luyện liên tục, phụ huynh phải khuyến khích cùng bố trí thời gian ngơi nghỉ phù hợp mang đến bé

Sở đề thi số 4

Phần 1: Complete the sentences (Viết câu hoàn chỉnh)

1. My mother / nurse

………………………………………………………………………………..

2. When / learn / English?

………………………………………………………………………………..

3. I / khổng lồ school / 6.30 a.m

………………………………………………………………………………..

4. Nice khổng lồ / you

………………………………………………………………………………..

5. There / four / eggs / the table

………………………………………………………………………………..

Phần 2: Odd one out (Chọn tự khác nhiều loại với đông đảo từ còn lại)

6. A. read B. learn C. letter

7. A. doctor B. nurse C. house

8. A. working B. sit C. stand

9. A. learning B. walking C. badminton

10. A. always B. never C. usually

Phần 3: Choose the right answer (Khoanh tròn vào giải đáp đúng)

11. Those are my________

A. pencil B. pencils C. a pencil

12. ______ bởi you have sầu English?

A. When B. Why C. What

13. I have Art ____ Tuesday.

A. on B. in C. during

14. I sing a song during ______ lesson.

A. Art B. Music C. Maths

Phần 4: Match column A with column B (Nối cột A cùng với cột B)

AB

15. What time vì chưng you go to lớn sleep?

16. What subjects bởi vì you like?

17. What’s your favourite fruit?

18. What colour is your shirt?

19. Would you like an orange?

đôi mươi. Why do you want khổng lồ go to the zoo?

A. My favourite fruit is táo Apple.

B. Because I want to see animals.

C. No, thank you.

D. I like English and Art.

E. They’re black.

F. At 9 p.m.

Đáp án

1

My mother is a nurse.

6

C

11

B

16

D

2

When bởi you learn English?

7

C

12

A

17

A

3

I go to lớn school at 6.30 a.m.

8

A

13

A

18

E

4

Nice lớn meet you.

9

C

14

B

19

C

5

There are four eggs on the table.

10

B

15

F

20

B

*

Sự khuyến khích của bố mẹ là cồn lực để nhỏ học hành cùng rứa gắng

Bộ đề thi số 5

Phần 1: Choose the right answer (Khoanh tròn vào lời giải đúng)

1. What time does .............. wake up?

A. he B. they C. you

2. What ............. are your shoes? They are brown.

A. colour B. time C. would

3. Do you have sầu Math today? No,…………

A. I am B. I vì chưng C. I don’t

4. I am hungry. Let’s go to lớn the.....................

A. restaurant B. post office C. zoo

5. ........... Tuan works from 9.00a.m to 6.00 p.m?--> Yes, he does.

A. Do B. Does C. Did

Phần 2: Complete the dialogue with appropriate words (Hoàn thành đoạn hội thoại với tự gợi ý)

A. too B. singer C. swing D. Why E. from F. doctor G. about H. singing I. very

Nam: Do you lượt thích (6) ……….........., Tuan?

Alan: Yes. I love sầu it (7) ............ much.

Xem thêm: Cách Tính Góc Giữa 2 Vecto Trong Không Gian Chuẩn, Góc Giữa 2 Vecto Trong Không Gian

Nam: (8) .................... bởi you like it?

Alan: Because I want to lớn become a (9) …............. And how (10) ............. you?

Nam : I want to become a (11) ..............

Phần 3: Odd one out (Chọn một từ bỏ không giống một số loại cùng với đông đảo trường đoản cú còn lại)

12. A. Monday B. Tuesday C. Friday D. tomorrow

13. A. headache B. toothache C. problem D. fever

14. A. cool B. weather C. cold D. hot

15. A. When B. Why C. What D. The

16. A. Subject B. English C. Math D. Art

17. A. American B. Englvà C. Vietphái nam D. Singapore

18. A. blue B. green C. white D. dog

19. A. elephant B. circus C. tiger D. monkey

20. A. shorts B. T-shirt C. zoo D. jean

21. A. engineer B. cinema C. school D. bookshop

Đáp án

1

A

4

A

7

I

10

G

13

C

16

A

19

B

2

A

5

B

8

D

11

F

14

B

17

A

20

C

3

C

6

H

9

B

12

D

15

D

18

D

21

A

Bên cạnh đến bé nhỏ rèn luyện thi giờ Anh lớp 4 qua mạng cùng với các cỗ đề bên trên, nhiều cha mẹ lựa chọn hanvietfoundation.org - phần mềm học tiếng Anh online chất lượng cao để hỗ trợ bé xíu học tập và thi xuất sắc rộng. Phụ huynh với ttốt cùng từng trải ngay phần mềm hanvietfoundation.org trên đây cùng với tài khoản học tập thử: