Nội dungđề tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2Nội dungbài bác tập giờ Anh lớp 2 học kỳ 2II. Nội dungđề thi giờ đồng hồ Anh học tập kì 2 lớp 2số 2IV. Nội dungĐề thi giờ đồng hồ Anh học kì 2 lớp 2số 3Bộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2

Nội dungđề tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2

Điền từ phù hợp xong xuôi từ tiếp sau đây.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 2 đề thi

a. c_assroom: lớp học

b. sc_ool: trường học

c. t_acher: giáo viên

d. boo_: sách

e. sm_ll: nhỏ

f. n_ce: rất đẹp, tốt

g. _en: mẫu bút

h. w_ter: nước

Sắp xếp gần như tự sau đây thành câu hoàn chỉnh

a. How/ is/ old/ she/ ?/

…………………………………………….

b. eight/ Nam/ old/ is/ years/ ./

…………………………………………….

c. down,/ please/ Sit/ ./

…………………………………………….

d. is/ my/ That/ teacher/ ./

…………………………………………….

e. class/ 20/ Her/ has/ students/ ./

…………………………………………….

f. This/ my/ is/ mother/ ./

…………………………………………….

Chọn trường đoản cú khác loại

1. a. whiteb. brownc. oranged. apple
2. a. colorb. eightc. fourd. nine
3. a. bananab. applec. seesawd. grape
4. a. swingb. seesawc. pinkd. hide-and-seek
5. a. Ib. hec. Shed. Peter
6. a. dob. playc. sayd. Linda
7. a. penb. bookc. dod. crayon
8. a. teacherb. momc. dadd. son

Đáp ánđề chất vấn giờ đồng hồ Anh lớp 2 học tập kỳ 2

Điền từ phù hợp ngừng từ bỏ tiếp sau đây.

a. classroom: lớp học

b. school: ngôi trường học

c. teacher: giáo viên

d. book: sách

e. small: nhỏ

f. nice: đẹp, tốt

g. pen: cái bút

h. water: nước

Sắp xếp số đông từ tiếp sau đây thành câu hoàn chỉnh

a – How old is she?

b – Nam is eight years old.

c – Sit down, please.

d – That is my teacher.

e – Her class has trăng tròn students.

f – This is my mother.

Chọn trường đoản cú không giống loại

1 – d; 2 – a; 3 – c; 4 – c; 5 – d; 6 – d; 7 – c; 8 – a;

Nội dungbài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 2 học kỳ 2

Bài 1. (3 điểm): Hãy điền một chữ cái phù hợp vào khu vực chấm nhằm chế tác thành từ có nghĩa:

1. scho….l

2. m…..sic room

3. b……g

4. rubb…. r

5. cl….ss room

6. op….n

Bài 2. (3 điểm): Sắp xếp lại những câu sau:

1. name/ your/ What/ is?

………………………………………………………………………………………….

2. Lan / is / My / name.

………………………………………………………………………………………….

3. are / you / How / old?

…………………………………………………………………………………………

4. am / I / eight / old / years.

…………………………………………………………………………………………..

5. is / This / classroom /my.

…………………………………………………………………………………………..

6. I / May / out / go?

…………………………………………………………………………………………..

Bài 3. (2 điểm ): Hoàn thành các câu sau

1. Which ……your school?

2. open ………book.

3. How…….. you ?

4. This…… my music room.

Bài 4. (2 điểm ): Viết câu trả lời:

1. What is your name?

…………………………………………………………………………………………..

2. How old are you?

…………………………………………………………………………………………

Đáp ánbài xích tập giờ Anh lớp 2 học tập kỳ 2

Bài 1: Điền đúng từng vần âm được 0,5 điểm.

1. school

2. music room

3. bag / big/ bug

4. rubber

5. class room

6. open

Bài 2: Sắp xếp đúng mỗi câu được 0,5 điểm.

1. What is your name?

2. My name is Lan.

3. How old are you?

4. I am eight years old.

5. This is my classroom.

6. May I go out?

Bài 3: Điền đúng mỗi từ được 0,5 điểm.

1. is

2. your

3. are

4. is

Bài 4: Trả lời đúng mỗi câu được một điểm.

Các em học sinh từ bỏ trả lời về bản thân mình.

Gợi ý:

1. My name is My Le.

2. I am eight years old..

Nội dungđề thi học tập kì 2 lớp 2 môn giờ đồng hồ Anh số 1

I. Read and match

*

II. Write the correct words with the picture:

Dress/ Grape/ Boy/ Cook/ Flower

*

III. Complete the sentences

*

IV. Read and choose the correct answer

*
*
*

Nội dungđề thi giờ đồng hồ Anh học tập kì 2 lớp 2 số 2

I. Read & match

*

II. Write the correct words with the picture:

Doll/ Toy/ Whale/ Planet/ Tractor

*

III. Complete the sentences

*
*

IV. Read & choose the correct answer.

*

V. Recorder the letters

*

Nội dungđề giờ đồng hồ Anh lớp 2 học kì 2 số 3

III .Circle the odd-one-out. (Khoanh tròn từ bỏ mang nghĩa không giống loại). (1.25 điểm)

1 A. socksB. shortsC . kitchenD. coat
2 A. sheepB. dressC. T-shirtD. pants
3 A. fishB. shoesC. lionD. goat
4 A. living roomB. hatC. bedroomD. bathroom
5 A. houseB. apartmentC. chairD. dining room

IV. Count và write. ( Đếm và viết ) (1 điểm)

1. seven + eight =________________

2. eighteen – six =_________________

3. Twenty – five=___________________

4. Eight + Eight= ___________________

5. Three+ ten=____________________

6. Seventeen + three=___________________

7. Eight + Ten=_______________________

8. Twelve – six=______________________

9. Eleven+ seven= _____________________

10. Fourteen – Nine=__________________

V. Complete the sentences & translate in khổng lồ Vietnamese. (4 điểm)

1/ is / my / ball. /red /This

->__________________________________________

2/ Where / the/ are/ lion?

->__________________________________________

3/ How old / you?/are

->_________________________________________

4/ he/ Is / a policeman?

->_________________________________________

5/ mom/ My / is / a nurse.

->_________________________________________

6/ His name / Tom. / is

->_________________________________________

7/ are / These / my hands.

->_________________________________________

8/ table? / What’s /on /the

->_________________________________________

9/ The slide /under / is /the tree.

->_________________________________________

10/ tiger/ The / is / on/the sofa.

->__________________________________________

11/ is /in / the tree. / The bike

->________________________________________

12/ is / The teddy bear/ under /the slide.

->________________________________________

13/ the seesaw. / is / on / The doll

->________________________________________

14/ The ball /on / is / the goal.

-> ________________________________________

15/ is / This / Billy’s / ice cream.

->________________________________________

16/ My grandpa / a / is / doctor.

->________________________________________

17/ the ball / Is / under / the table?

->________________________________________

18/ What color / the umbrella / is?

->________________________________________

19/ she / Is / a / pilot?

->_________________________________________

20/ you / Do / lượt thích / cookies?

->_________________________________________

VI. Write. (viết.) (1 điểm)

1.IsBilly in the bedroom? Yes, heis.

2. ______ they in the bath room? No, they ________.

3. ______Tom & Tim in the dining room.? Yes, they ______.

4. ______ the baby in the bathroom? Yes, she ______.

5. ______Mom in the kitchen? No, she ________.

VII. Write the word . (Viết từ .) (1 điểm)

1._ _ __ _ _ _ _ _ _ (c l e r i c ) hình tròn

2._ _ _ _ _ _ _ _ _ ( o a c t ) áo khoát

3._ _ _ _ __ _ _ _ _ _ (g p i) con heo

4._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (t g r e i ) nhỏ cọp

5._ _ __ _ _ _ _ _ _ (b r z e a ) nhỏ ngựa vằn

6._ _ _ _ _ _ _ _ _ ( r f e f a g i s ) nhỏ hươu cao cổ

7._ _ _ _ __ _ _ _ _ _ ( o s e u h ) căn uống nhà

8._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (l o n i ) nhỏ sư tử

Sở đề thi học tập kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2 CÓ ĐÁP. ÁN

I. Nội dungđề đánh giá giờ Anh lớp 2 học tập kì 2số 1

Part I. Listening (5pts)

Question 1. Listen và match. (1pt)

*

Question 2: Listen & circle (1 pt)

*

Question 3. Listen and number (1pt)

*

Question 4. Listen & color (1pt)

*

Question 5. Listen, look and complete. (1pt)

*

II. Nội dungđề thi tiếng Anh học tập kì 2 lớp 2số 2

I. Read và match

*

II. Write the correct words with the picture

dress grapes boy cook flower

*

III. Complete the sentences

*
*

IV. Read and choose the correct answer

*
*

V. Recorder the letters

*
III. Đáp ánđề thi giờ đồng hồ Anh lớp 2 kì 2số 2

I. Read and match

1. princess; 2. monkey; 3. bell; 4.Swing;

II. Write the correct words with the picture:

dress – 4; grapes – 1; boy – 5; cook – 2; flower – 3;

III. Complete the sentences

1. I can see a planet.

2. I am a teacher.

3. They love sầu to skate.

4. I lượt thích to swlặng.

5. My sister is cleaning the room.

Xem thêm: Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Hưng Yên, Sở Gd & Đt Hưng Yên

IV. Read and choose the correct answer.

1. A. fly

2. B. cowboy

3. C. flower

4. B. grass

5. A. book

6. C. star

V. Recorder the letters

1. o c h l t a c o e -> chocolate

2. theet -> teeth

3. e t f e -> feet

4. kspi -> skip

5. w o r c n -> crown

IV. Nội dungĐề thi giờ đồng hồ Anh học kì 2 lớp 2số 3

I. Read & match

*

II. Write the correct words with the picture:

*

III. Complete the sentences

*
*

IV. Read và choose the correct answer

*

V. Recorder the letters

*
*
V. Đáp ánđề giờ Anh lớp 2 học tập kì 2số 3

I. Read and match

1 – swan; 2 – ski; 3 – pram; 4 – plane;

II. Write the correct words with the picture:

1 – planet; 2 – toy; 3 – tractor; 4 – whale; 5 – doll;

III. Complete the sentences

1 – I like to lớn drive a train;

2 – That is my mother;

3 – We have sầu lớn brush our teeth;

4 – My father is winding the clock;

5 – The birds are flying to the flowers;

IV. Read & choose the correct answer

1 – A. clown; 2 – C. step; 3 – B. pram;

4 – A. chicken; 5 – B. chips; 6 – C. cats;

V. Recorder the letters

1 – princess; 2 – cook;

3 – wheel; 4 – father;

5 – drop;

Bộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2

BÀI ÔN TẬPhường TIẾNG ANH LỚP 2 HỌC KỲ II

Môn: Tiếng Anh – Lớp 2