Vì ABCD là hình vuông vắn bắt buộc (AC = BD = asqrt 2 Rightarrow OA = dfrac12AC = dfracasqrt 2 2)

(SO ot left( ABCD ight) Rightarrow SO ot OA Rightarrow Delta SOA) vuông trên O( Rightarrow SO = sqrt SA^2 - OA^2 = sqrt a^2 - dfraca^22 = dfracasqrt 2 2)

( Rightarrow V_S.ABCD = dfrac13SO.S_ABCD = dfrac13dfracasqrt 2 2.a^2 = dfraca^3sqrt 2 6)

( Rightarrow V = 2dfraca^3sqrt 2 6 = dfraca^3sqrt 2 3)


Đáp án yêu cầu chọn là: d


...

Bạn đang xem: Thể tích khối bát diện đều


*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho kân hận chóp hoàn toàn có thể tích (V), diện tích S đáy là (S) cùng độ cao (h). Chọn công thức đúng:


Phép vị trường đoản cú tỉ số (k > 0) phát triển thành khối chóp rất có thể tích (V) thành khối chóp hoàn toàn có thể tích (V"). khi đó:


Cho khối hận chóp tam giác (S.ABC), trên các cạnh (SA,SB,SC) theo thứ tự mang những điểm (A",B",C"). khi đó:


Đáy của hình chóp $S.ABCD$ là một trong những hình vuông vắn cạnh (a). Cạnh mặt (SA) vuông góc cùng với mặt đáy với bao gồm độ dài là (a). Thể tích khối tđọng diện (S.BCD) bằng:


Cho hình chóp (S.ABCD) gồm (ABCD) là hình thang vuông trên (A) và (D) vừa lòng (SA ot left( ABCD ight)) với (AB = 2AD = 2CD = 2a = sqrt 2 SA). Thể tích khối chóp (S.BCD) là:


Cho hình chóp (S.ABCD) tất cả (SA ot left( ABCD ight)). Biết (AC = asqrt 2 ), cạnh (SC) tạo nên cùng với lòng một góc (60^0) và mặc tích tđọng giác (ABCD) là (dfrac3a^22). điện thoại tư vấn (H) là hình chiếu của (A) trên cạnh (SC). Tính thể tích khối chóp (H.ABCD).


Cho hình chóp (S.ABC) bao gồm (SA ot SB,SB ot SC,SA ot SC;SA = 2a,SB = b,SC = c). Thể tích khối chóp là:


Cho hình chóp (S.ABC) bao gồm lòng (ABC) vuông trên (A) với (SB) vuông góc cùng với lòng. Biết (SB = a,SC) hợp với (left( SAB ight)) một góc (30^0) và (left( SAC ight)) hợp với lòng (left( ABC ight)) một góc (60^0). Thể tích kân hận chóp là:


Cho tứ đọng diện (ABCD) tất cả những cạnh (AB,AC,AD) đôi một vuông góc với nhau, (AB = 6a,AC = 7a,AD = 4a). hotline (M,N,P) theo lần lượt là trung điểm của các cạnh (BC,CD,DB). Thể tích (V) của tứ đọng diện (AMNP) là:


Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy là hình vuông cạnh (a). Mặt phẳng (left( SAB ight)) với (left( SAD ight)) cùng vuông góc cùng với mặt phẳng (left( ABCD ight)). Đường trực tiếp (SC) tạo cùng với đáy góc (45^0). Gọi (M,N) theo thứ tự là trung điểm của (AB) cùng (AD). Thể tích của khối chóp (S.MCDN) là:


Cho khối lăng trụ tam giác số đông (ABC.A_1B_1C_1) gồm toàn bộ những cạnh bằng (a). điện thoại tư vấn (M) là trung điểm của (AA_1). Thể tích kăn năn chóp (M.BCA_1) là:


Cho hình chóp hầu như $S.ABCD$ tất cả sát bên với cạnh đáy bằng $a$. Thể tích của kân hận chóp $S.ABCD$ là:


Cho hình chóp tam giác hầu hết $S.ABC$ gồm cạnh đáy bởi $a$, góc thân ở bên cạnh và mặt dưới bằng (60^0). Tính thể tích kăn năn chóp $S.ABC$?


Cho hình chóp phần nhiều $S.ABCD$ có diện tích S đáy là (16cm^2), diện tích một mặt bên là (8sqrt 3 cm^2). Thể tích khối hận chóp $S.ABCD$ là:


Cho hình chóp tam giác mọi $S.ABC$ gồm cạnh lòng bởi $a$ cùng khía cạnh bên hợp với đáy một góc (60^0). Thể tích kân hận chóp $S.ABC$ là:


Cho hình chóp tứ đọng giác hầu hết $S.ABCD$ bao gồm chiều cao $h$, góc sinh sống đỉnh của mặt bên bởi (60^0). Thể tích hình chóp là:


Thể tích khối hận chén bát diện phần lớn cạnh (a) bằng:


Cho hình chóp (S.ABC) lòng (ABC) là tam giác vuông tại (A,AB = a,AC = asqrt 3 ). Tam giác $SBC$ gần như phía bên trong phương diện phẳng vuông góc cùng với đáy. Tính thể tích khối chóp $S.ABC$


Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có cạnh lòng bởi $2a$. Khoảng phương pháp giữa hai tuyến đường trực tiếp $SA$ với $CD$ bằng (asqrt 3 ). Thể tích kăn năn chóp $S.ABCD$ là:


Cho hình chóp (S.ABCD) bao gồm lòng là hình vuông cạnh (a), (SA) vuông góc cùng với mặt phẳng lòng (left( ABCD ight)) cùng (SA = a). Điểm $M$ trực thuộc cạnh $SA$ làm thế nào để cho (dfracSMSA = k). Xác định $k$ làm sao để cho phương diện phẳng (left( BMC ight)) phân chia kăn năn chóp (S.ABCD) thành nhì phần có thể tích đều bằng nhau.


Cho tđọng diện đầy đủ $ABCD$ gồm cạnh bằng $8$. Tại tứ đỉnh tứ diện, nguời ta giảm đi những tứ diện phần đa bằng nhau tất cả cạnh bằng $x$, biết kăn năn đa diện tạo thành sau khi cắt hoàn toàn có thể tích bằng (dfrac34) thể tích tứ diện $ABCD$. Giá trị của $x$ là:


Cho hình chóp (S.,ABC) bao gồm (AB = AC = 4,,BC = 2,,SA = 4sqrt 3 ), (widehat SAB = widehat SAC = 30^0). Tính thể tích kân hận chóp (S.,ABC.)


Cho hình chóp (S.ABCD) tất cả đáy là hình vuông cạnh (a), hình chiếu vuông góc của (S) trên dưới mặt đáy nằm trong hình vuông (ABCD). Biết rằng (SA) với (SC) chế tạo cùng với đáy những góc đều bằng nhau, góc thân (SB) cùng đáy bằng (45^0), góc thân (SD) với lòng bằng (altrộn ) cùng với ( an altrộn = dfrac13). Tính thể tích kân hận chóp đang đến.


Cho tđọng diện (ABCD) tất cả (G) là vấn đề thỏa mãn nhu cầu (overrightarrow GA + overrightarrow GB + overrightarrow GC + overrightarrow GD = overrightarrow 0 ). Mặt phẳng biến đổi chứa (BG) và giảm (AC,,,AD) lần lượt trên (M) và (N). Giá trị nhỏ dại duy nhất của tỉ số (dfracV_ABMNV_ABCD) là


Cho tứ diện (ABCD) hoàn toàn có thể tích bởi (18). gọi (A_1) là trung tâm của tam giác (BCD); (left( Phường. ight)) là mặt phẳng qua (A) thế nào cho góc thân (left( Phường ight)) với phương diện phẳng (left( BCD ight)) bởi (60^0). Các mặt đường trực tiếp qua (B,,,C,,,D) song tuy vậy với (AA_1) giảm (left( P ight)) theo thứ tự tại (B_1,,,C_1,,,D_1). Thể tích kăn năn tđọng diện (A_1B_1C_1D_1) bằng?


Cho kăn năn chóp tứ giác hầu như (S.ABCD) tất cả cạnh đáy bởi (a) cùng hoàn toàn có thể tích (V = dfraca^3sqrt 3 6). Tìm số (r > 0) làm sao để cho lâu dài điểm (J) phía trong kăn năn chóp cơ mà khoảng cách trường đoản cú (J) mang đến những mặt mặt cùng mặt đáy đa số bởi (r)?


Cho hình chóp (S.ABCD) gồm lòng (ABCD) là hình bình hành. điện thoại tư vấn (M,,,N) lần lượt là trung điểm của những cạnh (AB,,,BC). Điểm (I) thuộc đoạn (SA). Biết phương diện phẳng (left( MNI ight)) chia khối chóp (S.ABCD) thành nhị phần, phần cất đỉnh (S) hoàn toàn có thể tích bởi (dfrac725) lần phần còn lại. Tính tỉ số (dfracIAIS)?


Cho hình chóp (S.ABC) có lòng (ABC) là tam giác gần như cạnh bởi (sqrt 6 ). Biết rằng các mặt mặt của hình chóp tất cả diện tích bằng nhau với một trong số bên cạnh bởi (3sqrt 2 ). Tính thể tích nhỏ nhất của khối hận chóp (S.ABC)


Một kân hận chóp tam giác bao gồm cạnh lòng bởi 6, 8, 10. Một cạnh bên có độ lâu năm bởi (4) cùng chế tác cùng với lòng góc (60^0). Thể tích của khối chóp đó là:


Nếu một kân hận chóp hoàn toàn có thể tích bởi (a^3) và ăn mặc tích dưới mặt đáy bằng (a^2) thì độ cao của kăn năn chóp bằng:


Cho hình chóp (S.ABCD) bao gồm lòng (ABCD) là hình thang, (AD) tuy vậy song với (BC), (AD = 2BC). điện thoại tư vấn (E), (F) là hai điểm theo lần lượt nằm ở những cạnh (AB) với (AD) làm thế nào cho (dfrac3ABAE + dfracADAF = 5) ((E,,,F) ko trùng với (A)), Tổng quý giá lớn số 1 và cực hiếm bé dại tuyệt nhất của tỉ số thể tích nhì khối chóp (S.BCDFE) với (S.ABCD) là: 


Cho hình chóp (S.ABC) gồm đáy (ABC) là tam giác vuông tại (A,,,BC = 2AB = 2a.) Cạnh mặt (SC) vuông góc với đáy, góc giữa (SA) với lòng bởi (60^0.) Thể tích khối chóp đó bằng:


*

Cho hình chóp (S.ABCD) bao gồm đáy là hình thoi cạnh bằng (2), (angle BAD = 60^0), (SA = SC) cùng tam giác (SBD) vuông cân trên (S). Gọi (E) là trung điểm của (SC). Mặt phẳng (left( Phường ight)) qua (AE) với giảm nhì cạnh (SB,,,SD) theo thứ tự tại (M) với (N). Thể tích lớn số 1 (V_0) của kăn năn nhiều diện (ABCDNEM) bằng:


Cho tứ diện (ABCD) có (AB = asqrt 6 ,) tam giác (ACD) hầu hết, hình chiếu vuông góc của (A) lên phương diện phẳng (left( BCD ight)) trùng cùng với trực trọng điểm (H) của tam giác (BCD,) khía cạnh phẳng (left( ADH ight)) tạo với mặt phẳng (left( ACD ight)) một góc (45^0.) Tính thể tích kân hận tứ diện (ABCD.)


Khối chóp có lòng là hình bình hành, một cạnh đáy bằng (a) với những cạnh bên số đông bởi (asqrt 2 ). Thể tích của kăn năn chóp có giá trị lớn nhất là:


Cho hình chóp các (S.ABCD) có lòng (ABCD) là hình vuông cạnh (a), sát bên bằng (asqrt 2 ). Xét điểm (M) chuyển đổi cùng bề mặt phẳng (SCD) thế nào cho tổng (Q = MA^2 + MB^2 + MC^2 + MD^2 + MS^2) bé dại tuyệt nhất. Call (V_1) là thể tích của khối chóp (S.ABCD) với (V_2) là thể tích của khối hận chóp (M.ACD). Tỉ số (dfracV_2V_1) bằng


Khối hận chóp tam giác tất cả độ dài 3 cạnh khởi đầu từ một đỉnh là (a,,,2a,,,3a) có thể tích lớn nhất bằng


Cho hình chóp S.ABCD gồm ABCD là hình chữ nhật, (AB = 2a,)(AD = a)(left( a > 0 ight)). M là trung điểm của AB, tam giác SMC vuông tại S, (left( SMC ight) ot left( ABCD ight),)(SM) tạo với đáy góc (60^circ ). Thể tích của kân hận chóp S.ABCD là:


Cho hình chóp (S.ABC), đáy là tam giác (ABC) tất cả (AB = BCsqrt 5 ), (AC = 2BCsqrt 2 ), hình chiếu của (S) lên mặt phẳng (left( ABC ight)) là trung điểm (O) của cạnh (AC). Khoảng bí quyết trường đoản cú (A) cho phương diện phẳng (left( SBC ight)) bằng 2. Mặt phẳng (left( SBC ight)) hợp với mặt phẳng (left( ABC ight)) một góc (alpha ) đổi khác. Biết rằng giá trị bé dại duy nhất của thể tích kân hận chóp (S.ABC) bởi (dfracsqrt a b), trong đó (a,,,b in mathbbN^*), (a) là số nguim tố. Tổng (a + b) bằng:


Cho hình chóp S.ABC bao gồm (SA = SB = SC = asqrt 3,) (AB = AC = 2a,BC = 3a). Thể tích khối chóp S.ABC bằng:


Cho kăn năn chóp S.ABCD có thể tích bởi (4a^3), lòng ABCD là hình bình hành. Hotline M là trung điểm của cạnh SD. Biết diện tích S tam giác SAB bởi (a^2). Tính khoảng cách tự M cho tới mặt phẳng (left( SAB ight)).

Xem thêm: Trắc Nghiệm Chương 4 Đại Số 11 Violet, Trắc Nghiệm Chương 4 Đại Số Và Giải Tích


Cho hình chóp S.ABC bao gồm lòng ABC là tam giác vuông cân đỉnh B, (AB = 4,SA = SB = SC = 12). Gọi M, N, E lần lượt là trung điểm AC, BC, AB. Trên cạnh SB rước điểm F làm thế nào để cho (dfracBFBS = dfrac23). Thể tích kân hận tứ đọng diện (MNEF) bằng


*

Cơ quan tiền chủ quản: shop Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

tin nhắn.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp các dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GPhường. – BTTTT do Sở Thông tin và Truyền thông.