Bạn đang xem: Phương trình lượng giác trong đề thi đại học

*
10 trang
*
ngochoa2017
*
*
1013
*
0Download
quý khách đang xem tài liệu "Pmùi hương trình lượng giác qua các kì thi đại học", nhằm tải tài liệu gốc về vật dụng các bạn cliông chồng vào nút DOWNLOAD ngơi nghỉ trên


Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Đồng Nai, Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Môn Toán Năm 2021

GV: Hoàng Ngọc Quang PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC A- ĐỀ CHÍNH THỨC: 1, KhốiA-2002: Tìm nghiệm trực thuộc khoảng chừng ( )0;2pi của pmùi hương trình: os3 sin 35 s inx os2 31 2sin 2c x xc xx+ + = + + Đáp số: 5;3 3x xpi pi= = 2, KhốiA-2003: Giải phương trình 2os2 1cot 1 sin sin 21 t anx 2c xx x x− = + −+Đáp số: ( ) 4x k kpi pi= + ∈ 3, Khối A-2005: Giải pmùi hương trình 2 2cos 3 .cos 2 cos 0x x x− = Đáp số: ,2x k kpi= ∈ 4, Kăn năn A-2006: Giải phương trình ( )6 62 os sin sin x cos02 2sinch x x xx+ −=−Đáp số: ( )5 2 4x k kpi pi= + ∈ 5, Khối A-2007: Giải pmùi hương trình ( ) ( )2 21 sin cos 1 os s inx 1 sin 2x x c x x+ + + = + Đáp số: ( ); 2 ; 2 4 2x k x k x k kpi pipi pi pi= − + = + = ∈ 6, Khối hận A-2008: Giải pmùi hương trình 1 1 74sin3s inx 4sin2xxpipi + = −    −  Đáp số: ( )5; ; 4 8 8x k x k x k kpi pi pipi pi pi= − + = − + = + ∈ 7, CĐ khối A-2008: Giải phương trình sin 3 3 os3 2sin 2x c x x− = Đáp số: ( )4 22 ; 3 15 5x k x k kpi pi pipi= + = + ∈ 8, Kân hận A-2009: Giải phương thơm trình ( )( ) ( )1 2sin cos31 2sin 1 s inxx xx−=+ −Đáp số: ( )2 18 3x k kpi pi= − + ∈ 9, CĐ kân hận A-2009: Giải phương thơm trình ( )21 2sin cos 1 s inx cosx x x+ = + + Đáp số: ( )52 ; ; 2 12 12x k x k x k kpi pi pipi pi pi= − + = + = + ∈ 10, Khối B-2002: Giải phương trình 2 2 2 2sin 3 os 4 sin 5 os 6x c x x c x− = − 1 GV: Hoàng Ngọc Quang Đáp số: ( ); 9 2x k x k kpi pi= = ∈ 11, Khối hận B-2003: Giải phương trình 2cot t anx 4sin 2sin 2x xx− + = Đáp số: ( ) 3x k kpi pi= ± + ∈ 12, Khối B-2004: Giải phương trình ( ) 25sin 2 3 1 s inx tanx x− = − Đáp số: ( )52 ; 2 6 6x k x k kpi pipi pi= + = + ∈ 13, Kăn năn B-2005: Giải pmùi hương trình 02cos2sincossin1 =++++ xxxx Đáp số: ( )2; 2 4 3x k x k kpi pipi pi= − + = ± + ∈ 14, Khối hận B-2006: Giải pmùi hương trình cot sin 1 t anx.rã 42xx + + =  Đáp số: ( )5; 12 12x k x k kpi pipi pi= + = + ∈ 15, Kăn năn B-2007: Giải phương thơm trình 22sin 2 sin 7 1 s inxx x+ − = Đáp số: ( )2 5 2; ; 8 4 18 3 18 3x k x k x k kpi pi pi pi pi pi= + = + = + ∈ 16, Khối hận B-2008: Giải phương trình 3 3 2 2sin 3 os s inx.cos 3 sin .cosx c x x x x− = − Đáp số: ( ); 4 2 3x k x k kpi pi pi pi= + = − + ∈ 17, CĐ khối B-2008: Giải phương thơm trình sin 3 3 os3 2sin 2x c x x− = Đáp số: ( )4 22 ; 3 15 5x k x k kpi pi pipi= + = + ∈ 18, Khối B-2009: Giải phương thơm trình ( )3sin cos .sin 2 3 os3 2 os4 sinx x x c x c x x+ + = + Đáp số: ( )22 ; 6 42 7x k x k kpi pi pipi= − + = + ∈ 19, CĐ khối B-2009: Giải pmùi hương trình ( )21 2sin cos 1 s inx cosx x x+ = + + Đáp số: ( )52 ; ; 2 12 12x k x k x k kpi pi pipi pi pi= − + = + = + ∈ trăng tròn, Kăn năn D-2002: Tìm x nằm trong đoạn < >0;14 nghiệm đúng pmùi hương trình: cos3 4cos 2 3cos 4 0x x x− + − = Đáp số: 3 5 7; ; ;2 2 2 2x x x xpi pi pi pi= = = = 21, Khối hận D-2003: Giải phương thơm trình 2 2 2sin tung os 02 4 2x xx cpi − − =  Đáp số: ( )2 ; 4x k x k kpipi pi pi= + = − + ∈ 22, Khối hận D-2004: Giải phương trình ( ) ( )2cos 1 2sin cos sin 2 s inxx x x x− + = − 2 GV: Hoàng Ngọc Quang Đáp số: ( )2 ; 3 4x k x k kpi pipi pi± + = − + ∈ 23, Khối D-2005: Giải phương trình 02343sin4coscossin 44 =−−−++pipixxxx Đáp số: ( ) 4x k kpi pi= + ∈ 24, Kân hận D-2006: Giải phương trình cos3 os2 cos 1 0x c x x+ − − = Đáp số: 2; 2 k3x k x kpipi pi= = ± + ∈ 25, Khối hận D-2007: Giải pmùi hương trình 2sin os 3 cos 22 2x xc x + + =  Đáp số: ( )2 ; 2 2 6x k x k kpi pipi pi= + = − + ∈ 26, Khối hận D-2008: Giải phương trình ( )2sin 1 os2 sin 2 1 2cosx c x x x+ + = + Đáp số: ( )2 2 ; 3 4x k x k kpi pipi pi= ± + = + ∈ 27, CĐ kăn năn D-2008: Giải pmùi hương trình sin 3 3 os3 2sin 2x c x x− = Đáp số: ( )4 22 ; 3 15 5x k x k kpi pi pipi= + = + ∈ 28, Kân hận D-2009: Giải pmùi hương trình 3 os5x 2sin3x.cos2x sinx 0c − − = Đáp số: ( ); 18 3 6 2x k x k kpi pi pi pi= + = − + ∈ 29, CĐ kân hận D-2009: Giải phương thơm trình ( )21 2sin cos 1 s inx cosx x x+ = + + Đáp số: ( )52 ; ; 2 12 12x k x k x k kpi pi pipi pi pi= − + = + = + ∈ B- ĐỀ DỰ BỊ: 30, Dự bị I khối hận A-2002: Cho pmùi hương trình 2sin cos 1s inx 2cos 3x xax+ +=− + (a là tđê mê số) a) Giải pmùi hương trình khi 13a = b) Tìm a nhằm pmùi hương trình có nghiệm 31, Dự bị II khối A-2002: Giải phương thơm trình 2tung cos os s inx 1 tung x.tan2xx x c x + − = +  32, Dự bị I kăn năn B-2002: Giải phương trình ( )2442 sin 2 sin 3rã 1cosx xxx−+ = 3 GV: Hoàng Ngọc Quang 33, Dự bị II khối B-2002: Giải phương thơm trình 4 4sin os 1 1cot 25sin 2 2 8sin 2x c xxx x+= − 34, Dự bị I khối hận D-2002: Giải phương trình 21s inx8cos x= 35, Dự bị II khối hận D-2002: Xác định m nhằm phương thơm trình ( )4 42 sin os os4 2sin 2 0x c x c x x m+ + + − = bao gồm tối thiểu một nghiệm trực thuộc đoạn 0;2pi   . 36, Dự bị I kân hận A-2003: Giải pmùi hương trình ( )cos 2 cos 2 tan 1 2x x x+ − = 37, Dự bị II kăn năn A-2003: Giải pmùi hương trình ( )3 t anx t anx 2sin 6cos 0x x− + + = 38, Dự bị II khối B-2003: Giải phương thơm trình 6 23cos 4 8cos 2cos 3 0x x x− + + = 39, Dự bị II khối B-2003: Giải pmùi hương trình ( ) 22 3 cos 2sin 2 4 12cos 1xxxpi − − −  =−40, Dự bị I khối hận D-2003: Giải pmùi hương trình ( ) ( )2cos cos 12 1 sinsin cosx xxx x−= ++41, Dự bị II khối hận D-2003: Giải pmùi hương trình 2cos 4cot tansin 2xx xx= + 42, Dự bị I kăn năn A-2004: Giải phương trình ( )3 34 sin cos cos 3sinx x x x+ = + Đáp số: 43, Dự bị II khối A-2004: Giải phương thơm trình 1 sin 1 cos 1x x− + − = 44, Dự bị I khối B-2004: Giải phương thơm trình 1 12 2 cos4 sin cosxx xpi + + =  45, Dự bị II khối hận B-2004: Giải phương thơm trình sin 4 .sin 7 cos3 .cos6x x x x= 46, Dự bị I kăn năn D-2004: Giải phương trình 2sin .cos 2 sin 2 .cos sin 4 .cosx x x x x x+ = 47, Dự bị II khối hận D-2004: Giải phương trình ( )sin sin 2 3 cos cos 2x x x x+ = + 4 GV: Hoàng Ngọc Quang 48, Dự bị I kăn năn A-2005: Giải phương trình 32 2 cos 3cos sin 04x x xpi − − − =  Đáp số: ;2 4x k x kpi pipi pi= + = + 49, Dự bị II kăn năn A-2005: Giải phương thơm trình 3 sintung 22 1 cosxxxpi − + =  + 50, Dự bị I khối hận B-2005: Giải phương trình sin 2 cos 2 3sin cos 2 0x x x x+ + − − = 51, Dự bị II kân hận B-2005: Tìm nghiệm bên trên khoảng ( )0;pi của phương thơm trình 2 2 34sin 3 os2 1 2cos2 4xc x xpi − = + −  Đáp số: 1 2 35 17 5; ;18 18 6x x xpi pi pi= = = 52, Dự bị I kăn năn D-2005: Giải phương thơm trình ( )2 2 3sin . os2 os rã 1 2sin 0x c x c x x x+ − + = 53, Dự bị II khối hận D-2005: Giải phương thơm trình 3 2os2 1tan 3 tan2 osc xx xc xpi − + − =  54, Dự bị I khối hận A-2006: Giải phương thơm trình 3 3 2 3 2cos3 . os sin 3 .sin8x c x x x+− = 55, Dự bị II khối hận A-2006: Giải pmùi hương trình 2sin 2 4sin 1 06x xpi − + + =  56, Dự bị I khối hận B-2006: Giải pmùi hương trình ( ) ( )2 2 22sin 1 tan 2 3 2cos 1 0x x x− + − = 57, Dự bị II khối hận B-2006: Giải phương trình ( )( )cos 2 1 2cos s inx cos 0x x x+ + − = 58, Dự bị I khối D-2006: Giải pmùi hương trình 3 3 2sin os 2sin 1x c x x+ + = 59, Dự bị II khối hận D-2006: Giải phương thơm trình 3 24sin 4sin 3sin 2 6cos 0x x x x+ + + = 60, Dự bị I khối A-2007: Giải pmùi hương trình 1 1sin 2 s inx 2cot 22sin sin 2x xx x+ − − = 61, Dự bị II khối A-2007: Giải phương thơm trình ( )22cos 2 3 sin x cos 1 3 s inx 3 cosx x x+ + = + 5 GV: Hoàng Ngọc Quang 62, Dự bị I khối hận B-2007: Giải phương thơm trình 5 3sin os 2 os2 4 2 4 2x x xc cpi pi   − − − =      63, Dự bị II khối B-2007: Giải phương trình sin 2 os2 tanx cotcos s inxx c xxx+ = − 64, Dự bị I kăn năn D-2007: Giải phương thơm trình 2 2 sin cos 112x xpi − =  65, Dự bị II kân hận D-2007: Giải phương trình ( )( )1 t anx 1 sin 2 1 t anxx− + = + 66, Dự bị I khối A-2008: Giải pmùi hương trình 2tan cot 4cos 2x x x= + 67, Dự bị II kân hận A-2008: Giải pmùi hương trình 3sin 2 sin4 4 2x xpi pi   − = − +      68, Dự bị I khối B-2008: Giải phương thơm trình 12sin sin 23 6 2x xpi pi   + − − =      69, Dự bị II khối hận B-2008: Giải pmùi hương trình 23sin os2 sin 2 4sin cos2xx c x x x+ + = 70, Dự bị I khối D-2008: Giải phương thơm trình ( )4 44 sin os os4 sin 2 0x c x c x x+ + + = C – MỘT SỐ ĐỀ TỰ LUYỆN KHÁC: 1, Giải phương trình: pi pi   + + − + =      x x x x32 2 cos2 sin2 cos 4sin 04 4Đáp số: pi pi= − +x k4; ( )pipi pi= = + ∈x k x k k32 ; 22 2, Giải phương thơm trình: − = −x x x x2 2 2 2sin 3 cos 4 sin 5 cos 6 Đáp số: pi pi= = ∈k kx x (k );2 9 3, Tìm nghiệm bên trên khoảng chừng pi   0;2 của pmùi hương trình: pi pipi     − − − = +          2x 3x cos x-424sin 3 sin 2 1 22 2Đáp số: pix= 5184, Giải pmùi hương trình: + − − =x x xx x1 1sin2 sin 2cot 22sin sin26 GV: Hoàng Ngọc Quang Đáp số: ( )pi pi= + ∈x k k4 2 5, Giải phương trình: − =x x x x3sin2 2sin2sin2 .cosĐáp số: ( )23x k kpi pi= ± + ∈ 6, Giải pmùi hương trình: cos 2 5 2(2 cos )(sin cos )x x x x+ = − − ( )2 ; 22x k x k kpi pi pi pi= + = + ∈ 7, Tìm những nghiệm thực của phương trình sau vừa lòng 131 log 0x+ ≥ : sin . rã 2 3(sin 3 chảy 2 ) 3 3x x x x+ − = Đáp số: 5;3 6x xpi pi= = 8, Giải phương thơm trình: 3 3 2 3 2cos3 cos sin 3 sin8x x x x+− = Đáp số: ( )16 2x k kpi pi= ± + ∈ 9, Giải pmùi hương trình: 9sinx + 6cosx – 3sin2x + cos2x = 8 Đáp số: ( )22x k kpi pi= + ∈ 10, Tìm nghiệm của pmùi hương trình: 2 3cos sin 2x cos x x+ + = nhất trí : 1 3x −