Bạn đang xem: Phương trình lượng giác trong các đề thi đại học

*
10 trang
*
ngochoa2017
*
1052
*
0Download
Quý khách hàng vẫn coi tài liệu "Pmùi hương trình lượng giác qua những kì thi đại học", nhằm cài tài liệu cội về trang bị chúng ta click vào nút ít DOWNLOAD ở trên


Xem thêm: Trường Thpt Lý Thường Kiệt Hải Phòng, Mã Khu Vực Và Mã Trường Thpt Lý Thường Kiệt

GV: Hoàng Ngọc Quang PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC A- ĐỀ CHÍNH THỨC: 1, KhốiA-2002: Tìm nghiệm nằm trong khoảng tầm ( )0;2pi của phương trình: os3 sin 35 s inx os2 31 2sin 2c x xc xx+ + = + + Đáp số: 5;3 3x xpi pi= = 2, KhốiA-2003: Giải phương trình 2os2 1cot 1 sin sin 21 t anx 2c xx x x− = + −+Đáp số: ( ) 4x k kpi pi= + ∈ 3, Kân hận A-2005: Giải phương thơm trình 2 2cos 3 .cos 2 cos 0x x x− = Đáp số: ,2x k kpi= ∈ 4, Kân hận A-2006: Giải phương trình ( )6 62 os sin sin x cos02 2sinch x x xx+ −=−Đáp số: ( )5 2 4x k kpi pi= + ∈ 5, Khối A-2007: Giải pmùi hương trình ( ) ( )2 21 sin cos 1 os s inx 1 sin 2x x c x x+ + + = + Đáp số: ( ); 2 ; 2 4 2x k x k x k kpi pipi pi pi= − + = + = ∈ 6, Khối A-2008: Giải pmùi hương trình 1 1 74sin3s inx 4sin2xxpipi + = −    −  Đáp số: ( )5; ; 4 8 8x k x k x k kpi pi pipi pi pi= − + = − + = + ∈ 7, CĐ khối A-2008: Giải phương trình sin 3 3 os3 2sin 2x c x x− = Đáp số: ( )4 22 ; 3 15 5x k x k kpi pi pipi= + = + ∈ 8, Khối A-2009: Giải phương thơm trình ( )( ) ( )1 2sin cos31 2sin 1 s inxx xx−=+ −Đáp số: ( )2 18 3x k kpi pi= − + ∈ 9, CĐ khối hận A-2009: Giải phương trình ( )21 2sin cos 1 s inx cosx x x+ = + + Đáp số: ( )52 ; ; 2 12 12x k x k x k kpi pi pipi pi pi= − + = + = + ∈ 10, Khối hận B-2002: Giải phương trình 2 2 2 2sin 3 os 4 sin 5 os 6x c x x c x− = − 1 GV: Hoàng Ngọc Quang Đáp số: ( ); 9 2x k x k kpi pi= = ∈ 11, Khối B-2003: Giải phương trình 2cot t anx 4sin 2sin 2x xx− + = Đáp số: ( ) 3x k kpi pi= ± + ∈ 12, Kân hận B-2004: Giải phương trình ( ) 25sin 2 3 1 s inx tanx x− = − Đáp số: ( )52 ; 2 6 6x k x k kpi pipi pi= + = + ∈ 13, Kân hận B-2005: Giải phương trình 02cos2sincossin1 =++++ xxxx Đáp số: ( )2; 2 4 3x k x k kpi pipi pi= − + = ± + ∈ 14, Khối hận B-2006: Giải pmùi hương trình cot sin 1 t anx.rã 42xx + + =  Đáp số: ( )5; 12 12x k x k kpi pipi pi= + = + ∈ 15, Khối hận B-2007: Giải pmùi hương trình 22sin 2 sin 7 1 s inxx x+ − = Đáp số: ( )2 5 2; ; 8 4 18 3 18 3x k x k x k kpi pi pi pi pi pi= + = + = + ∈ 16, Khối B-2008: Giải pmùi hương trình 3 3 2 2sin 3 os s inx.cos 3 sin .cosx c x x x x− = − Đáp số: ( ); 4 2 3x k x k kpi pi pi pi= + = − + ∈ 17, CĐ khối hận B-2008: Giải pmùi hương trình sin 3 3 os3 2sin 2x c x x− = Đáp số: ( )4 22 ; 3 15 5x k x k kpi pi pipi= + = + ∈ 18, Khối B-2009: Giải phương thơm trình ( )3sin cos .sin 2 3 os3 2 os4 sinx x x c x c x x+ + = + Đáp số: ( )22 ; 6 42 7x k x k kpi pi pipi= − + = + ∈ 19, CĐ kân hận B-2009: Giải phương trình ( )21 2sin cos 1 s inx cosx x x+ = + + Đáp số: ( )52 ; ; 2 12 12x k x k x k kpi pi pipi pi pi= − + = + = + ∈ đôi mươi, Kân hận D-2002: Tìm x nằm trong đoạn < >0;14 nghiệm đúng phương trình: cos3 4cos 2 3cos 4 0x x x− + − = Đáp số: 3 5 7; ; ;2 2 2 2x x x xpi pi pi pi= = = = 21, Khối hận D-2003: Giải phương thơm trình 2 2 2sin tung os 02 4 2x xx cpi − − =  Đáp số: ( )2 ; 4x k x k kpipi pi pi= + = − + ∈ 22, Kăn năn D-2004: Giải pmùi hương trình ( ) ( )2cos 1 2sin cos sin 2 s inxx x x x− + = − 2 GV: Hoàng Ngọc Quang Đáp số: ( )2 ; 3 4x k x k kpi pipi pi± + = − + ∈ 23, Khối hận D-2005: Giải pmùi hương trình 02343sin4coscossin 44 =−−−++pipixxxx Đáp số: ( ) 4x k kpi pi= + ∈ 24, Khối D-2006: Giải phương trình cos3 os2 cos 1 0x c x x+ − − = Đáp số: 2; 2 k3x k x kpipi pi= = ± + ∈ 25, Khối hận D-2007: Giải phương trình 2sin os 3 cos 22 2x xc x + + =  Đáp số: ( )2 ; 2 2 6x k x k kpi pipi pi= + = − + ∈ 26, Khối D-2008: Giải phương trình ( )2sin 1 os2 sin 2 1 2cosx c x x x+ + = + Đáp số: ( )2 2 ; 3 4x k x k kpi pipi pi= ± + = + ∈ 27, CĐ khối D-2008: Giải phương thơm trình sin 3 3 os3 2sin 2x c x x− = Đáp số: ( )4 22 ; 3 15 5x k x k kpi pi pipi= + = + ∈ 28, Khối D-2009: Giải phương trình 3 os5x 2sin3x.cos2x sinx 0c − − = Đáp số: ( ); 18 3 6 2x k x k kpi pi pi pi= + = − + ∈ 29, CĐ khối D-2009: Giải phương thơm trình ( )21 2sin cos 1 s inx cosx x x+ = + + Đáp số: ( )52 ; ; 2 12 12x k x k x k kpi pi pipi pi pi= − + = + = + ∈ B- ĐỀ DỰ BỊ: 30, Dự bị I khối A-2002: Cho phương trình 2sin cos 1s inx 2cos 3x xax+ +=− + (a là tmê man số) a) Giải phương trình Lúc 13a = b) Tìm a để phương trình bao gồm nghiệm 31, Dự bị II kân hận A-2002: Giải phương trình 2chảy cos os s inx 1 tung x.tan2xx x c x + − = +  32, Dự bị I khối B-2002: Giải phương thơm trình ( )2442 sin 2 sin 3tung 1cosx xxx−+ = 3 GV: Hoàng Ngọc Quang 33, Dự bị II kân hận B-2002: Giải phương trình 4 4sin os 1 1cot 25sin 2 2 8sin 2x c xxx x+= − 34, Dự bị I khối D-2002: Giải phương trình 21s inx8cos x= 35, Dự bị II kân hận D-2002: Xác định m để phương thơm trình ( )4 42 sin os os4 2sin 2 0x c x c x x m+ + + − = bao gồm tối thiểu một nghiệm nằm trong đoạn 0;2pi   . 36, Dự bị I khối A-2003: Giải phương thơm trình ( )cos 2 cos 2 tung 1 2x x x+ − = 37, Dự bị II khối hận A-2003: Giải phương trình ( )3 t anx t anx 2sin 6cos 0x x− + + = 38, Dự bị II khối hận B-2003: Giải pmùi hương trình 6 23cos 4 8cos 2cos 3 0x x x− + + = 39, Dự bị II khối B-2003: Giải phương thơm trình ( ) 22 3 cos 2sin 2 4 12cos 1xxxpi − − −  =−40, Dự bị I khối D-2003: Giải phương trình ( ) ( )2cos cos 12 1 sinsin cosx xxx x−= ++41, Dự bị II kăn năn D-2003: Giải phương thơm trình 2cos 4cot tansin 2xx xx= + 42, Dự bị I kân hận A-2004: Giải pmùi hương trình ( )3 34 sin cos cos 3sinx x x x+ = + Đáp số: 43, Dự bị II khối hận A-2004: Giải phương trình 1 sin 1 cos 1x x− + − = 44, Dự bị I kăn năn B-2004: Giải phương thơm trình 1 12 2 cos4 sin cosxx xpi + + =  45, Dự bị II kân hận B-2004: Giải pmùi hương trình sin 4 .sin 7 cos3 .cos6x x x x= 46, Dự bị I kân hận D-2004: Giải phương thơm trình 2sin .cos 2 sin 2 .cos sin 4 .cosx x x x x x+ = 47, Dự bị II kân hận D-2004: Giải phương thơm trình ( )sin sin 2 3 cos cos 2x x x x+ = + 4 GV: Hoàng Ngọc Quang 48, Dự bị I khối hận A-2005: Giải phương thơm trình 32 2 cos 3cos sin 04x x xpi − − − =  Đáp số: ;2 4x k x kpi pipi pi= + = + 49, Dự bị II khối hận A-2005: Giải phương trình 3 sintung 22 1 cosxxxpi − + =  + 50, Dự bị I khối B-2005: Giải pmùi hương trình sin 2 cos 2 3sin cos 2 0x x x x+ + − − = 51, Dự bị II kân hận B-2005: Tìm nghiệm bên trên khoảng tầm ( )0;pi của phương trình 2 2 34sin 3 os2 1 2cos2 4xc x xpi − = + −  Đáp số: 1 2 35 17 5; ;18 18 6x x xpi pi pi= = = 52, Dự bị I khối D-2005: Giải pmùi hương trình ( )2 2 3sin . os2 os rã 1 2sin 0x c x c x x x+ − + = 53, Dự bị II khối D-2005: Giải pmùi hương trình 3 2os2 1chảy 3 tan2 osc xx xc xpi − + − =  54, Dự bị I kăn năn A-2006: Giải phương trình 3 3 2 3 2cos3 . os sin 3 .sin8x c x x x+− = 55, Dự bị II kăn năn A-2006: Giải phương trình 2sin 2 4sin 1 06x xpi − + + =  56, Dự bị I kân hận B-2006: Giải phương trình ( ) ( )2 2 22sin 1 chảy 2 3 2cos 1 0x x x− + − = 57, Dự bị II khối B-2006: Giải phương trình ( )( )cos 2 1 2cos s inx cos 0x x x+ + − = 58, Dự bị I kăn năn D-2006: Giải phương trình 3 3 2sin os 2sin 1x c x x+ + = 59, Dự bị II khối hận D-2006: Giải phương thơm trình 3 24sin 4sin 3sin 2 6cos 0x x x x+ + + = 60, Dự bị I kăn năn A-2007: Giải pmùi hương trình 1 1sin 2 s inx 2cot 22sin sin 2x xx x+ − − = 61, Dự bị II khối A-2007: Giải pmùi hương trình ( )22cos 2 3 sin x cos 1 3 s inx 3 cosx x x+ + = + 5 GV: Hoàng Ngọc Quang 62, Dự bị I kăn năn B-2007: Giải phương thơm trình 5 3sin os 2 os2 4 2 4 2x x xc cpi pi   − − − =      63, Dự bị II khối hận B-2007: Giải pmùi hương trình sin 2 os2 tanx cotcos s inxx c xxx+ = − 64, Dự bị I kân hận D-2007: Giải pmùi hương trình 2 2 sin cos 112x xpi − =  65, Dự bị II kân hận D-2007: Giải pmùi hương trình ( )( )1 t anx 1 sin 2 1 t anxx− + = + 66, Dự bị I kân hận A-2008: Giải pmùi hương trình 2rã cot 4cos 2x x x= + 67, Dự bị II khối hận A-2008: Giải phương thơm trình 3sin 2 sin4 4 2x xpi pi   − = − +      68, Dự bị I khối B-2008: Giải pmùi hương trình 12sin sin 23 6 2x xpi pi   + − − =      69, Dự bị II khối hận B-2008: Giải pmùi hương trình 23sin os2 sin 2 4sin cos2xx c x x x+ + = 70, Dự bị I khối hận D-2008: Giải phương thơm trình ( )4 44 sin os os4 sin 2 0x c x c x x+ + + = C – MỘT SỐ ĐỀ TỰ LUYỆN KHÁC: 1, Giải pmùi hương trình: pi pi   + + − + =      x x x x32 2 cos2 sin2 cos 4sin 04 4Đáp số: pi pi= − +x k4; ( )pipi pi= = + ∈x k x k k32 ; 22 2, Giải phương thơm trình: − = −x x x x2 2 2 2sin 3 cos 4 sin 5 cos 6 Đáp số: pi pi= = ∈k kx x (k );2 9 3, Tìm nghiệm bên trên khoảng chừng pi   0;2 của pmùi hương trình: pi pipi     − − − = +          2x 3x cos x-424sin 3 sin 2 1 22 2Đáp số: pix= 5184, Giải phương trình: + − − =x x xx x1 1sin2 sin 2cot 22sin sin26 GV: Hoàng Ngọc Quang Đáp số: ( )pi pi= + ∈x k k4 2 5, Giải phương thơm trình: − =x x x x3sin2 2sin2sin2 .cosĐáp số: ( )23x k kpi pi= ± + ∈ 6, Giải phương thơm trình: cos 2 5 2(2 cos )(sin cos )x x x x+ = − − ( )2 ; 22x k x k kpi pi pi pi= + = + ∈ 7, Tìm các nghiệm thực của phương thơm trình sau hài lòng 131 log 0x+ ≥ : sin . tan 2 3(sin 3 tung 2 ) 3 3x x x x+ − = Đáp số: 5;3 6x xpi pi= = 8, Giải phương trình: 3 3 2 3 2cos3 cos sin 3 sin8x x x x+− = Đáp số: ( )16 2x k kpi pi= ± + ∈ 9, Giải phương thơm trình: 9sinx + 6cosx – 3sin2x + cos2x = 8 Đáp số: ( )22x k kpi pi= + ∈ 10, Tìm nghiệm của phương thơm trình: 2 3cos sin 2x cos x x+ + = nhất trí : 1 3x −