Pmùi hương trình con đường tròn ((x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2) rất có thể được viết bên dưới dạng 

$$x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$$

trong số ấy (c = a^2 + b^2 - R^2)

Ngược lại, phương trình (x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0) là phương thơm trình của mặt đường tròn ((C)) khi và chỉ còn Lúc (a^2 + b^2-c>0). Khi kia mặt đường tròn ((C)) tất cả trọng tâm (I(a; b)) với bán kính (R = sqrta^2+b^2 - c)

3. Phương thơm trình tiếp đường của mặt đường tròn

Cho điểm (M_0(x_0;y_0)) nằm trê tuyến phố tròn ((C)) trọng điểm (I(a; b)).Hotline (∆) là tiếp đường với ((C)) tại (M_0)

*

Ta có (M_0) ở trong (∆) với vectơ (vecIM_0=(x_0 - a;y_0 - b)) là vectơ pháp con đường cuả ( ∆)

Do đó (∆) bao gồm phương thơm trình là:

$$(x_0 - a)(x - x_0) + (y_0 - b)(y - y_0) = 0$$

Phương trình (1) là pmùi hương trình tiếp tuyến đường của đường tròn ((x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2)  trên điểm (M_0) nằm trê tuyến phố tròn.