Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 9 chương 3

I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ mẫu trước câu trả lời đúng ( 1 điểm)

1. Nếu tứ giác MNPQ nội tiếp đường tròn ( O) ta có: A.

*

B.

*

C.

*

D. Cả 3 câu trên đều đúng.

Bạn đang xem: Kiểm tra 1 tiết hình học 9 chương 3

2. Một đường tròn bao gồm bán kính R thì cạnh của tam giác nội tiếp đường tròn bằng:

3. Cho (O; R) vẽ dây cung AB = R. Ta có độ lâu năm của cung nhỏ AB là:

4. Cho tam giác ABC bao gồm tía đường cao AA’, BB’, CC’ giao nhau tại H. Hình vẽ bao gồm tất cả bao nhiêu tứ giác nội tiếp đường tròn?

A. Có 6 tứ giác nội tiếp được

B. Có 5 tứ giác nội tiếp được

C. Có 4 tứ giác nội tiếp được

D. Có 3 tứ giác nội tiếp được

II. TỰ LUẬN ( 9 điểm)

Cho đường tròn ( O; R) với điểm A nằm phía bên ngoài đường tròn. Kẻ những tiếp tuyến AB, AC với đường tròn ( B, C là những tiếp điểm). Vẽ cat tuyến AMN đến đường tròn (O) ( điểm M nằm giữa A và N; MN ko đi qua O). Gọi H là giao điểm của AO và BC, I là trung điểm của MN. Chứng minch rằng:

a) 5 điểm A, B, O, I, C cùng thuộc một đường tròn.

b)

*

c) lúc OA = 2R. Hãy tính độ nhiều năm cung BC nhỏ với diện tích hình quạt tròn giới hạn bởi các kính OB, OC cùng cung nhỏ BC theo R.

d) Đường thẳng CI cắt đường tròn ở E. Chứng minc rằng: BE // AN.

Xem thêm: Cách Tìm Nghiệm Của Đa Thức Một Biến Hay, Chi Tiết, Cách Tìm Nghiệm Của Đa Thức 1 Biến Toán 7

e) Hai tiếp tuyến tại M và N cảu (O) cắt nhau ở K. Chứng minh: K thuộc một đường thẳng cố định.