Tài liệu xem thêm về gợi ý giải đề đi tuyển chọn sinch đại học, cao đẳng năm 2010 môn hoá khối A mã đề 596.

Bạn đang xem:Giải đề thi ĐH-CĐ năm 2010 ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn thi : HOÁ, kăn năn A - Mã đề : 596H = 1; He =4, Li =7, Be =9, C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5;K = 39; Ca = 40; Cr = 52, Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85, Sr = 88, Ag=108; Sn = 119; Cs =133; Ba =137: Pb = 207.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, tự câu 1 mang đến câu 40)Câu 1 : Dung dich X có chưa: 0,07 mol Na+; 0,02 mol SO42- và x mol OH-. Dung dich Y có chưa ClO 4-, NO3- và y mol H+; tông ̣ ̣ ̉số mol ClO4- và NO3- là 0,04. Trôn X và Y đươc 100 ml dung dich Z. Dung dich Z có pH (bỏ qua sư điên li cua H 2O) là ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ A. 1 B. 2 C. 12 D. 13ĐLBTĐT: 0,07 = 0,02*2 + x ⇒ x = 0,03 (mol); y = 0,04 (mol) . Vậy nH+ dư = 0,01 (mol). = 0,01:0.1 = 0,1 (M) ⇒ pH = 1Câu 2 : Cho 19,3 gam hôn hơp bôt Zn và Cu có tỉ lệ mol tương ưng là 1 : 2 vao dung dich không 0,2 mol Fe 2(SO4)3. Sau Khi cac ̃ ̣ ̀ ̣ ́phan ưng xay ra hoan toan, thu đươc m gam kim loách. Giá trị cua m là ̉ ̉ ̀ ̀ ̣ ̉ A. 6,40 B. 16,53 C. 12,00 D. 12,80 65x + 64*2x = 19,3 ⇒ nZn = 0,1 (mol) ; n Cu = 0,2 (mol) ; nFe3+ = 0,4 (mol). Zn + 2Fe3+ → 2Fe2+ + Zn2+ Cu + 2Fe3+ → 2Fe2+ + Cu2+ 0,1 ----→0,2 0,1 ←-- 0,2 Vậy còn dư 0,1 mol Cu m = 0,1*64 = 6,4 (g)Câu 3 : Hôn hơp khí X gôm N2 và H2 có tỉ khôi so vơi He băng 1,8. Đun nong X môt thơi gian vào binch kin (có bôt Fe lam ̃ ̀ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̀xuc tac), thu đươc hôn hơp khí Y có tỉ khôi so vơi He băng 2. Hiêu suât cua phan ưng tông hơp NH 3 là ́ ́ ̃ ́ ̀ ̣ ́ ̉ ̉ ̉ A. 50% B. 36% C. 40% D. 25%Chọn 1 mol hỗn hợp đầu: a mol N2 với (1-a) mol H2. Ta có: M = 28x + (1-a) = 1,8*4 ⇒ a = 0,2X là lượng N2 bội nghịch ứng : N2 + 3H2 ⇋ 2 NH3 0,2 0,8 x 3x 2x 0,2-x 0,8-3x 2x ⇒ nhỗn hợp = 0,2 –x + 0,8 – 3x + 2x = 1 – 2x mhh 4*1,8 M= = ⇒ x = 0,05. ⇒ H%(theo N2) = 0,05/0,2 = 25 (%) nhh 1 − 2 xCâu 4 : Trong số cac chât : C 3H8, C3H7Cl, C3H8O và C3H9N; chât có nhiêu đông phân câu tao nhât là ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̣ ́ A. C3H7Cl B. C3H8O C. C3H8 D. C3H9NSố C cân nhau , ngulặng tử N trong phù hợp chất cơ học có hóa trị (III) cao hơn O(II), Cl(I) và H(I) nên tạo các đụn phânrộng.Câu 5: Thưc hiên cac thí nghiêm sau : ̣ ́ ̣ (I) Suc khí SO2 vao dung dich KMnO4 ̣ ̀ ̣ (II) Suc khí SO2 vao dung dich H2S ̣ ̀ ̣ (III) Suc hôn hơp khí NO2 và O2 vao nươc ̣ ̃ ̀ (IV) Cho MnO2 vao dung dich HCl đăc, nống ̀ ̣ ̣ ́ (V) Cho Fe2O3 vao dung dich H2SO4 đăc, nống ̀ ̣ ̣ ́ (VI) Cho SiO2 vao dung dich HF. Số thí nghiêm có phan ưng oxi hoá - khỏng xay ra là ̀ ̣ ̣ ̉ ̉ A. 3 B. 6 C. 5 D. 4Phản ứng (V) Fe hóa trị cao nhất, phản nghịch ứng (VI) tạo H2O + SiF4 hóa trị không thay đổi yêu cầu không là phản ứng OXH – khử.Câu 6: Cho cân nặng băng 2SO2 (k) + O2 (k) ̀ 2SO3 (k). Lúc tăng nhiêt độ thì tỉ khôi cua hôn hơp khí so vơi H 2 giam đi. Phat biêu ̣ ́ ̉ ̃ ̉ ́ ̉đung lúc noi về cân nặng băng nay là : ́ ́ ̀ ̀ A. Phan ưng nghich toả nhiêt, cân nặng băng dich chăm theo chiêu thuân Khi tăng nhiêt đô. ̉ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ̀ ̣ ̣ ̣ B. Phan ưng thuân toả nhiêt, cân nặng băng dich chăm theo chiêu nghich Lúc tăng nhiêt đô. ̉ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ̀ ̣ ̣ ̣ C. Phan ưng nghich thu nhiêt, cân băng dich chăm theo chiêu thuân Khi tăng nhiêt đô. ̉ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ̀ ̣ ̣ ̣ D. Phan ưng thuân thu nhiêt, cân băng dich siêng theo chiêu nghich Khi tăng nhiêt đô. ̉ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ̀ ̣ ̣ ̣Vì tỉ kân hận khá láo lếu phù hợp với H2 giảm đề xuất số mol các thành phần hỗn hợp tăng (số phân tử khí tăng) – theo chều nghịch.Vậy phản bội ứng lan nhiệt, Khi tăng ánh sáng cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.Câu 7: Cho m gam NaOH vao 2 lit dung dich NaHCO3 nông độ a mol/l, thu đươc 2 lit dung dich X. Lây 1 lit dung dich X tac ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́dung vơi dung dich BaCl2 (dư) thu đươc 11,82 gam kêt tua. Măt khac, cho một lit dung dich X vao dung dich CaCl 2 (dư) rôi đun ̣ ̣ ́ ̉ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̀nống, sau khoản thời gian kêt thuc cac phan ưng thu đươc 7,0 gam kêt tua. Giá trị cua a, m tương ưng là ́ ́ ́ ́ ̉ ́ ̉ ̉ A. 0,04 và 4,8 B. 0,07 và 3,2 C. 0,08 và 4,8 D. 0,14 và 2,4Có nBaCO3 = 0,06 (mol) ; nCaCO3 = 0,07 (mol) cần dd X tất cả 2 muối CO32- và HCO3-(dư) .HCO3- + OH- → CO32- + H2O; Ba2+ + CO32- → BaCO3 ; 0,06 ← --- 0,06 ←---------------------------------------------- 0,06 Vậy m = 0,06*2*40 = 4,8 (g) 2HCO3- → CO32- + CO2 + H2O; Ca2+ + CO32- → CaCO3 . số mol của HCO3- là 0,06 + x x -----------→ x/2 (0,06 + x/2) -- 0,07 . Có 0,06 + x/2 = 0,07 ; x = 0,02. Vậy a = 0,08*2/2 = 0,08 (M)Câu 8: Môt phân tứ saccarozơ có ̣ A. môt gôc β -glucozơ và môt gôc β -fructozơ ̣ ́ ̣ ́ B. môt gôc β -glucozơ và môt gôc α-fructozơ ̣ ́ ̣ ́ C. nhị gôc α-glucozơ ́ D. môt gôc α-glucozơ và môt gôc β -fructozơ ̣ ́ ̣ ́Đáp án D.Câu 9: Oxi hoá hêt 2,2 gam hôn hơp hai ancol solo chưc thanh anđehit cân vưa đủ 4,8 gam CuO. Cho toan bộ lương anđehit ́ ̃ ̀ ̀ ̀trên tac dung vơi lương dư dung dich AgNO3 vào NH3, thu đươc 23,76 gam Ag. Hai ancol là : ́ ̣ ̣ A. C2H5OH, C2H5CH2OH B. C2H5OH, C3H7CH2OH C. CH3OH, C2H5CH2OH D. CH3OH, C2H5OH 1 Tài liệu luyện thi Đại học tập năm 2010 - 2011 Giải đề thi ĐH-CĐ năm 2010CnH2n+1OH + CuO → CnH2nO + Cu + H2O; nCuO = nancol = nandehit = 0,6(mol) ; nAg = 0,22 (mol) 2, 2  CH 3OH → HCHO → 4 Ag  x + y = 0, 06  x = 0, 05M ancol = = 36, 67 vậy một hóa học CH3OH   ⇒ 0, 06 Cn H 2 n +1OH → Cn H 2 nO → 2 Ag 4 x + 2 y = 0, 22  x = 0, 01mcác thành phần hỗn hợp ancol = 0,05*32 + 0,01*MROH = 2,2; R = 60 – 17 = 43. Ancol sót lại là C3H7OHCâu 10: Hôn hơp M gôm ancol no, đơn chưc X và axit cacboxylic đối kháng chưc Y, đêu mach hơ cùng có cung số ngulặng tư C, tông ̃ ̀ ̀ ̣ ̀ ̉số mol cua nhị chât là 0,5 mol (số mol cua Y lơn rộng số mol cua X). Nêu đôt chay hoan toan M thì thu đươc 33,6 lit khí CO 2 ̉ ́ ̉ ̉ ́ ́ ́ ̀ ̀ ́(đktc) và 25,2 gam H2O. Măt khac, nêu đun nong M vơi H2SO4 đăc để thưc hiên phan ưng este hoá (hiêu suât là 80%) thì số ̣ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ́gam este thu đươc là A. 34,20 B. 27,36 C. 22,80 D. 18,24Số C = nCO2/nhh = 3 vậy ancol là C3H7OH → 4H2O . Vì nNước Giải đề thi ĐH-CĐ năm 2010 (2) Phenol có tinh axit, dung dich phenol ko lam đôi mau quỳ tyên ́ ̣ ̀ ̉ ̀ ́ (3) Phenol dung để san xuât keo dán giấy dan, chât diêt nâm môc ̀ ̉ ́ ́ ́ ̣ ́ ́ (4) Phenol tsi gia phan ưng thế brom và thế nitro dễ hơn benzen ̉ Cac phat biêu đung là ́ ́ ̉ ́ A. (1), (2), (4) B. (2), (3), (4) C. (1), (2), (3) D. (1), (3), (4)Loại (1) vì phenol không chảy trong nước, ko làm phản ứng với HCl phải ko tung vào dd HCl.Câu 21: Có bao nhiêu tripeptit (mach hơ) khac loai mà khi thuỷ phân hoan toan đêu thu đươc 3 aminoaxit: glyxin, alanin và ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ̀phenylalanin? A. 3 B. 9 C. 4 D. 6Để tdiệt phân tạo thành 3 amino axit khác biệt thì 3 amino axit khiến cho peptit phài khác nhau chính là : Gli-Ala-Phe, phe-ala-gli, ala-gli-phe, phe-gli-ala, ala-phe-gli, gli-phe-alaCâu 22: Hôn hơp khí X gôm đimetylamin và nhì hiđrocacbon đông đăng liên tiêp. Đôt cgiỏi hoan toan 100 ml hôn hơp X băng ̃ ̀ ̀ ̉ ́ ́ ́ ̀ ̀ ̃ ̀môt lương oxi vưa đu, thu đươc 550 ml hôn hơp Y gôm khí và hơi nươc. Nêu mang lại Y đi qua dung dich axit sunfuric đăc (dư) ̣ ̉ ̃ ̀ ́ ̣ ̣thì con lai 250 ml khí (cac thể tich khí và hơi đo ơ cung điêu kiên). Công thưc phân tứ cua nhì hiđrocacbon là ̀ ̣ ́ ́ ̀ ̀ ̣ ̉ A. C2H6 và C3H8 B. C3H6 và C4H8 C. CH4 và C2H6 D. C2H4 và C3H6 200 250VH2O = Vgiãm = 350 ml . VCO2 + VN2 = Vcòn sót lại = 250 . Do Vhh = 100 ml phải nước ta 2 = loại B,C. 2 100 100- Nếu là 2 ankan thì: VC2 H 2 N + VAnkan = VH 2O − VCO2 + N2 = 300 − 250 = 50ml ≠ 100 ml => Vô lý => DCâu 23: Phat biêu đung là ́ ̉ ́ A. Khi thuỷ phân đên cung cac protein đối kháng gian sẽ cho hôn hơp cac α-aminoaxit ́ ̀ ́ ̉ ̃ ́ B. lúc cho dung dich long trăng trưng vao Cu(OH)2 thây xuât hiên phưc mau xanh đâm ̣ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̀ ̣ C. Enzyên ổn amilaza xuc tac cho phan ưng thuỷ phân xenlulozơ thanh khô mantozơ ́ ́ ̉ ̀ D. Axit nucleic là polieste cua axit photphoric và glucozơ ̉Đáp án A.Câu 24: Đôt ctốt hoan toan m gam hôn hơp 3 ancol đơn chưc, thuôc cung day đông đăng, thu đươc 3,808 lit khí CO2 (đktc) ́ ́ ̀ ̀ ̃ ̣ ̀ ̃ ̀ ̉ ́và 5,4 gam H2O. Giá trị cua m là ̉ A. 4,72 B. 5,42 C. 7,42 D. 5,72nCO2 = 0,17 (mol); nH2O = 0,3 (mol) ancol no. nancol = 0,3 - 0,17 = 0,13 (mol) 17 17Cn H 2 n +1OH ⇒ n = ; m = 0,13*(14n + 18) = 0,13*(14* + 18) = 4, 72 ( g ) 13 13 26 55 26Câu 25: Nhân đinc nao dưới đây đung Khi noi về 3 nguyên tư : 13 X, 26 Y, 12 Z ? ̣ ̣ ̀ ́ ́ A. X, Y thuôc cung môt ngulặng tố hoá hoc ̣ ̀ ̣ ̣ B. X và Z có cung số khôi ̀ ́ C. X và Y có cung số nơtron ̀ D. X, Z là 2 đông vị cua cung môt nguyên tố hoá hoc ̀ ̉ ̀ ̣ ̣Đáp án A.Câu 26: Cho x mol Fe chảy hoan toan trong dung dich chưa y mol H2SO4 (tỉ lệ x : y = 2 : 5), thu đươc môt san phâm khỏng duy ̀ ̀ ̣ ̣ ̉ ̉nhât và dung dich chỉ không môi sunfat. Số mol electron vày lương sắt bên trên nhương khi bị hoà chảy là ́ ̣ ́ A. 3x B. y C. 2x D. 2y Nếu: H2SO4 + Fe → FeSO4 + H2 . Loại ( bởi vì x = y). Nếu : 6H2SO4 + 2Fe → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O. Loại ( do x : y = 3:1)Từ kia suy ra tạo ra cả hai muối bột Fe2+ và Fe3+. SO42- + 4H+ + 2e → SO2 + 2H2O. nSO42- làm cho môi trường xung quanh = nSO2 = y/2 => ne cho = y (bảo toàn S, ban sơ tất cả y mol H2SO4) Ta có: ne cho = 2.nSO2 = y molCâu 27: Axeton đươc điêu chế băng cach oxi hoá cumen bẩn thỉu oxi, sau đó thuỷ phân trong dung dich H 2SO4 loang. Để thu ̀ ̀ ́ ̣ ̃đươc 145 gam axeton thì lương cumen cân dung (giả sư hiêu suât quá trinc điêu chế đat 75%) là ̀ ̀ ̣ ́ ̀ ̀ ̣ A. 300 gam B. 500 gam C. 400 gam D. 600 gam 1, + O2 145 2,5*120*100Sơ thứ : C6H5CH(CH3)2 → (CH3)2CO. 2, H O + nxeton = = 2,5 (mol ) = ncumen m = = 400 ( g ) 3 58 75Câu 28: Cho cac chât: NaHCO3, CO, Al(OH)3, Fe(OH)3, HF, Cl2, NH4Cl. Số chât tac dung đươc vơi dung dich NaOH loang ơ ́ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̃nhiêt độ tmùi hương là ̣ A. 4 B. 5 C. 3 D. 6Các chất chức năng cùng với NaOH t0 thường là NaHCO3, Al(OH)3, HF, Cl2, NH4Cl.Câu 29: Thuỷ phân hoan toan 0,2 mol môt este E cân dung vưa đủ 100 gam dung dich NaOH 24%, thu đươc môt ancol và ̀ ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣43,6 gam hôn hơp muôi cua nhì axit cacboxylic đối chọi chưc. Hai axit đó là ̃ ́ ̉ A. HCOOH và CH3COOH B. CH3COOH và C2H5COOH C. C2H5COOH và C3H7COOH D. HCOOH và C2H5COOH nNaOH nNaOH = 0,6 (mol). = 3 . Nên E là trieste ( RCOO)3 R "+ 3 NaOH → 3RCOONa + R "(OH )3 neste 43, 6 RCOONa = = 72, 67 ⇒ R = 5, 67 . 1 hóa học là HCOOH số mol 0,4 một số loại B, C. 0, 6 0,4*68 + 0,2*M = 43,6 . M = 82 CH3COONa vậy 2 hóa học HCOOH và CH3COOHCâu 30: Cac nguyên tố tứ Li đên F, theo chiêu tăng cua điên tich hat nhân thì ́ ́ ̀ ̉ ̣ ́ ̣ A. Ban kinh ngulặng tứ và độ âm điên đêu tăng ́ ́ ̣ ̀ B. Ban kinh nguyên tư tăng, độ âm điên giam ́ ́ ̣ ̉ C. Ban tởm nguim bốn giam, độ âm điên tăng ́ ́ ̉ ̣ D. Ban kinh nguyên bốn và độ âm điên đêu giam ́ ́ ̣ ̀ ̉ Từ Li cho F (thuộc chu kì ) bắt buộc ban kinh nguyên tử giam, độ âm điên tăng ́ ́ ̉ ̣Câu 31: Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml hỗn hợp HCl 2M, thu đươc hỗn hợp X. Cho NaOHdư vào dung dịch X. Sau khi những phản bội ưng xẩy ra hoàn toàn, số mol NaOH đang bội nghịch ưng là 3 Tài liệu luyện thi Đại học tập năm 2010 - 2011 Giải đề thi ĐH-CĐ năm 2010 A. 0,50. B. 0,65. C. 0,70. D. 0,55. H2NC3H5(COOH)2 + HCl →ClH3NC3H5(COOH)2. 0,15 0,15 0,15 HCl dư 0,175*2 – 0,15 = 0,2 (mol) ClH3NC3H5(COOH)2 + 3NaOH → H2NC3H5(COONa)2 + NaCl + 3H2O ; HCl + NaOH → NaCl + H2O 0,15 ----------------→ 0,45 0,2 → 0,2 Vậy nNaOH = 0,65 (mol)Câu 32: Cho 7,1 gam hỗn hơp tất cả một kim loại kiềm X cùng một sắt kẽm kim loại kiềm thổ Y chức năng không còn vơi lương dư dungdịchHCl loãng, thu đươc 5,6 lkhông nhiều khí (đktc). Kyên ổn một số loại X, Y là A. natri cùng magie. B. liti cùng beri. C. kali cùng can xi. D. kali và bari. n+M − ne → M (1 Giải đề thi ĐH-CĐ năm 2010A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, bốn câu 41 mang lại câu 50)Câu 41: Chất đươc dùng làm tẩy White giấy cùng bột giấy vào công nghiệp là A. CO2. B. SO2. C. N2O. D. NO2. SO2 gồm tính tẩy màu được áp dụng có tác dụng hóa học tẩy color vào công nghiệp giấy vải.Câu 42: Hỗn hơp X bao gồm một mol aminoaxit no, mạch hơ với 1 mol amin no, mạch hơ. X có chức năng phản nghịch ưng tối đa vơi 2mol HCl hoặc 2 mol NaOH. Đốt cháy trọn vẹn X thu đươc 6 mol CO2, x mol H2O và y mol N2. Các giá trị x, y tương ưng là A. 8 và 1,0. B. 8 và 1,5. C. 7 với 1,0. D. 7 cùng 1,5. Số team –NH2 = nHCl/nX = 2/2 = 1. Vậy amin đối kháng chức, aminoaxit gồm một tổ –NH2 . Số team –COOH của amino axit = nNaOH/1 = 2/1 = 2. Vậy aminoaxit có nhị nhóm –COOH. nCO2 6 CTPT TB của 2 hóa học là Cn H y Oz N t . ⇒ n = = = 3 ; Ta cần sử dụng n =3 cho cả amin cùng aminoaxit để giải toán. nhh 2 a min oaxit : NH 2CH (COOH ) 2 → 3CO2 + 2,5 H 2O + 0,5 N 2 ; a min : C3 H 7 NH 2 → 3CO2 + 4,5 H 2O + 0,5 N 2   1 − − − − − − − − → 3 → 2, 5 → 0,5 1 − − − − − − → 3 → 4, 5 → 0,5 x = 2,5 + 4,5 = 7; y = 0,5 + 0,5 = 1,0Câu 43: Tư 180 gam glucozơ, bởi phương thức lên men rươu, thu đươc a gam ancol etylic (hiệu suất 80%). Oxi hóa 0,1agam ancol etylic bởi phương pháp lên men ginóng, thu đươc láo lếu hơp X. Để dung hòa láo lếu hơp X bắt buộc 7đôi mươi ml dung dịchNaOH 0,2M. Hiệu suất quá trình lên men giấm là A. 80%. B. 10%. C. 90%. D. 20%. Với 0,1a gam: nglucozơ = 0,1(mol); nNaOH =0, 144 (mol). C6H12O6 → 2C2H5OH → 2CH3COOH + 2NaOH ( a là H% nên tìm) 0, 1mol → 0,8* 0,2mol ----------→ 0,8*a*0,2 0,8*2*a = 0,144 ⇒ a = 0,9 xuất xắc H% = 90(%)Câu 44: Các hóa học vưa tính năng đươc vơi dung dịch HCl vưa chức năng đươc vơi dung dịch AgNO3 là: A. CuO, Al, Mg. B. Zn, Cu, sắt. C. MgO, Na, Ba. D. Zn, Ni, Sn. Tác dụng cùng với AgNO3 thì là kim loại, các loại A, C vày CuO, MgO.Tác dụng cùng với HCl nên KL trước H nhiều loại B vì chưng Cu sau H.Câu 45: Trong phản ưng: K2Cr2O7 + HCl → CrCl3 + Cl2 + KCl + H2O Số phân bốn HCl vào vai trò hóa học khỏng bằng k lần tổng số phân tư HCl tmê mệt gia làm phản ưng. Giá trị của k là A. 4/7. B. 1/7. C. 3/14. D. 3/7. Phản ứng: K2Cr2O7 + 14HCl → 2CrCl3 + 3Cl2 + 2KCl + 7H2O. Tổng nHCl = 14 nHCl đóng vai trò chất khử là 3Cl2 → 6HCl . Vậy k = 6/14 = 3/7.Câu 46: Nhỏ bốn tư tưng giọt đến khi xong 30 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml hỗn hợp chưa Na 2CO3 0,2M cùng NaHCO3 0,2M,sau bội nghịch ưng thu đươc số mol CO2 là A. 0,030. B. 0,010. C. 0,020. D. 0,015. H + CO3 → HCO3 . + 2- - HCO3 + H → H2O + CO2 . - + 0,03 0,02 → 0,02 . dư H+ = 0,01 mol 0,01 ---------→ 0,01Câu 47: Cho m gam láo hơp etanal và propanal bội phản ưng trọn vẹn vơi lương dư hỗn hợp AgNO 3 vào NH3, thu đươc43,2 gam kết tủa với hỗn hợp không 17,5 gam muối amoni của nhị axit hưu cơ. Giá trị của m là A. 10,9. B. 14,3. C. 10,2. D. 9,5. nAg =0,4 (mol) Pứ: R − CHO + 2 AgNO3 + 3 NH 3 + H 2O → R − COONH 4 + 2 Ag + 2 NH 4 NO3 ĐLBTKL: m = mmuối bột amoni + mAg + mNH4NO3 – mH2O – mNH3 – mAgNO3. = 17,5 + 43,2 + 0,4*80 - 0,2*18 - 0,6*17 – 0,4*170 = 10,9 (g)Câu 48: Hỗn hơp có 0,1 mol một axit cacboxylic đối chọi chưc với 0,1 mol muối của axit đó vơi sắt kẽm kim loại kềm tất cả tổng khốilương là 15,8 gam. Tên của axit bên trên là A. axit propanoic. B. axit metanoic. C. axit etanoic. D. axit butanoic. Axit RCOOH, muối hạt RCOOM: 0,1(R+45) + 0,1(R + M + 44) = 15,8 ⇒ 0,2R + 0,1M = 6,9. R = 1⇒ M = 67 (loại); R = 15 ⇒ M = 39 (K); R = 29 ⇒ M = 11(loại) . Vậy axit là CH3COOH (axit etanoic)Câu 49: Đốt cháy trọn vẹn một lương hiđrocacbon X. Hấp thụ toàn thể thành phầm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 (dư) tạora 29,55 gam kết tủa, hỗn hợp sau phản nghịch ưng gồm kăn năn lương sút 19,35 gam so vơi dung dịch Ba(OH)2 ban đầu. Côngthưc phân tứ của X là A. C3H4. B. C2H6. C. C3H6. D. C3H8. nCO2 = n↓= 0,15 (mol). mGiảm = mtủa - (mCO2 + m H2O ) ⇒ mH2O = mtủa –mCO2 - mbớt = 29,55 – 0,15*44 – 19,35 = 3,6(g). nH2O = 0,2 (mol) > nCO2 ⇒ ankan. CnH2n+2 với n = nCO2/nX = 0,15/(0,2-0,15) = 3. CTPT C3H8.Câu 50: Điện phân (vơi điện cưc trơ) một hỗn hợp gồm NaCl với CuSO4 gồm thuộc số mol, đến lúc ơ catot xuất hiện bọtkhí thì dưng năng lượng điện phân. Trong cả quy trình năng lượng điện phân trên, thành phầm thu đươc ơ anot là A. khí Cl2 cùng O2. B. khí H2 cùng O2. C. chỉ tất cả khí Cl2. D. khí Cl2 và H2. PT điện phân: 2NaCl + CuSO4  Na2SO4 + Cu + Cl2. CuSO4 (dư) + H2O  Cu + H2SO4 + 1/2O2. dpdd → dpdd → Vậy 2 khí là Cl2 và O2.B. Theo công tác Nâng cao (10 câu, bốn câu 51 mang đến câu 60)Câu 51: Trong các polime sau: (1) poli(metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon-7; (4) poli(etylen-terephtalat); (5) nilon-6,6;(6) poli (vinyl axetat), những polime là thành phầm của phản nghịch ưng trùng ngưng là: A. (1), (3), (6). B. (3), (4), (5). C. (1), (2), (3). D. (1), (3), (5). Có (3) nilon-7; (4) poli(etylen-terephtalat); (5) nilon-6,6 là những polime của làm phản ứng trùng dừng 5 Tài liệu luyện thi Đại học năm 2010 - 2011 Giải đề thi ĐH-CĐ năm 2010 nNH2-(CH2)6-COOH → nH2O + <-NH-(CH2)6-CO->n (nilon -7); nHO-CH2-CH2OH + nHOOC-C6H4-COOH →2 nH2O + <-O-CH2-CH2OOC-C6H4-CO->n (poli(etylen-terephtalat) tốt tơ lapsan) nNH2-(CH2)6-NH2 + nHOOC-(CH2)4-COOH → 2nH2O + <-NH-(CH2)6-NHCO-(CH2)4-CO->n (nilon -6,6)Câu 52: Điện phân (điện cưc trơ) hỗn hợp X không 0,2 mol CuSO4 cùng 0,12 mol NaCl bởi loại điện có cưng cửng độ 2A. Thểtích khí (đktc) thoát ra ơ anot sau 9650 giây năng lượng điện phân là A. 2,240 lít. B. 2,912 lít. C. 1,792 lít. D. 1,344 lít. 64* 2*9650Áp dụng định nguyên lý Faraday mCu = = 6, 4.( g ) ⇒ nCu = 0,1(mol ) 2*965002NaCl + CuSO4  Na2SO4 + Cu + Cl2. dpdd → CuSO4 (dư) + H2O  Cu + H2SO4 + 1/2O2. dpdd →0,12----→0,06 ------------------------→ 0,06 →0,06 lượng Cu sót lại do 0,04 ----→ 0,02Vậy V khí = (0,06 +0,02)*22,4 = 1,972 (lít)Câu 53: Cho 0,448 lít khí NH3 (đktc) trải qua ống sư đưng 16 gam CuO nung nóng, thu đươc hóa học rắn X (đưa sư phản nghịch ưngxảy ra trả toàn). Phần trăm khối hận lương của Cu trong X là A. 12,37%. B. 87,63%. C. 14,12%. D. 85,88%. nNH3 = 0,02 (mol) ; nCuO = 0,2 (mol). 3CuO + 2NH3  N2 + 3Cu + 3H2O. dpdd → 0,03← 0,02 ---------------------→0,03 64*0, 03 %Cu = *100 = 12,37(%). 64*0, 03 + 80(0, 2 − 0, 03)Câu 54: Đốt cháy hoàn toàn V lít hơi một amin X bởi một lương oxi vưa đủ tạo nên 8V lkhông nhiều láo hơp tất cả khí cacbonic, khínitơ cùng khá nươc (những thể tích khí và hơi gần như đo ơ thuộc điều kiện). Amin X tác dụng vơi axit nitrơ ơ ánh nắng mặt trời thương,giải phóng khí nitơ. Chất X là A. CH2=CH-NH-CH3. B. CH3-CH2-NH-CH3. C. CH3-CH2-CH2-NH2. D. CH2=CH-CH2-NH2.Khi tác dụng cùng với HNO2 chế tạo ra khí N2 phải X là amin bậc I. Loại A,B.Thử với cùng một câu trả lời C. C3H7NH2 →3CO2 + 4,5H2O + 0,5 N2 V khí = 3 + 4,5 + 0,5 = 8 (đúng)Câu 55: Hiđro Hóa chất hưu cơ X thu đươc (CH3)2CHCH(OH)CH3. Chất X mang tên thay thế là A. metyl isopropyl xetol. B. 3-metylbutan-2-on. C. 3-metylbutan-2-ol. D. 2-metylbutan-3-on.X cùng H bắt buộc ko no, một số loại A,C. Chọn D.Câu 56: Trong số các nguồn năng lương: (1) tdiệt điện, (2) gió, (3) mặt trơi, (4) hóa thạch; tuy thế mối cung cấp năng lương sạchlà: A. (1), (3), (4). B. (2), (3), (4). C. (1), (2), (4). D. (1), (2), (3).Năng lượng Hóa thạch (đa số là than đá, dầu mỏ) khiến ô nhiễm môi trường thiên nhiên và các vụ việc khác( loại)Câu 57: Cho láo hơp X bao gồm ancol metylic cùng nhì axit cacboxylic (no, đối chọi chưc, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng) tácdụng hết vơi Na, giải pđợi ra 6,72 lít khí H2 (đktc). Nếu nấu nóng lếu láo hơp X (tất cả H2SO4 đặc làm xúc tác) thì những chấtvào láo hơp bội phản ưng vưa đủ vơi nhau chế tạo thành 25 gam lếu láo hơp este (đưa thiết phản bội ưng este hóa đạt hiệu suất100%). Hai axit trong láo lếu hơp X là A. HCOOH cùng CH3COOH. B. CH3COOH và C2H5COOH. C. C2H5COOH với C3H7COOH. D. C2H7COOH và C4H9COOH.Nhh = 2nH2 = 0,6 (mol). Do axit tác dụng đầy đủ cùng với CH3OH cần n 2 axit = n CH3OH. = 0,3 (mol).R − COOH + CH 3OH → R − COOCH 3 + H 2O . M R −COOCH 3 = 25/0,3 = 83,33 ⇒ R = 24,33 (CH3- cùng C2H5-)Vậy 2 axit là CH3COOH với C2H5COOH.Câu 58: Cho m gam lếu láo hơp bột X có tía kim loại Zn, Cr, Sn có số mol bằng nhau tác dụng hết vơi lương dư dung dịchHCl loãng, rét thu đươc dung dịch Y và khí H2. Cô cạn dung dịch Y thu đươc 8,98 gam muối bột khan. Nếu đến m gam hỗnhơp X tính năng hoàn toàn vơi O2 (dư) để chế tác láo hơp 3 oxit thì thể tích khí O2 (đktc) phản bội ưng là A. 2,016 lkhông nhiều. B. 0,672 lít. C. 1,344 lít. D. 1,008 lkhông nhiều.3 sắt kẽm kim loại cùng với HCl loãng nóng những bị oxi hóa thành số oxi hóa +2. Còn Khi chức năng O2, Zn chế tạo +2, Cr tạo thành +3, Sn tạo ra +4. 65 + 52 + 119- Gọi số mol từng kim loại là a (mol) thì: mMCl = 3a.( + 71) = 8,98 => a = 0, 02 . 2 3 2.0, 02 + 3.0, 02 + 4.0, 02- Bảo toàn (e) cho quá trình chức năng O2: nO = = 0, 045(mol ) 1, 008(lit ) =>B. 2 4Câu 59: Tách nươc lếu hơp có ancol etylic cùng ancol Y chỉ tạo ra 2 anken. Đốt cháy cùng số mol từng ancol thì lươngnươc sinh ra bốn ancol này bởi 5/3 lần lương nươc hình thành tư ancol tê. Ancol Y là A. CH3-CH2-CH(OH)-CH3. B. CH3-CH2-CH2-CH2-OH. C. CH3-CH2-CH2-OH. D. CH3-CH(OH)-CH3.C2H5OH → 3 H2O buộc phải H2O bởi ancol Y tạo nên là 5 mol ⇒bao gồm 10H vậy ancol là C4H10O, các loại C, D.Do bóc nước chỉ chế tạo 1 anken nên Y là ancol bậc 1 (đấu mạch) . Chọn B.Câu 60: Xét cân nặng bằng: N2O4 (k) 2NO2 (k) ơ 250C. Khi chuyển dời qua một trạng thái cân bằng mơi giả dụ độ đậm đặc củaN2O4 tạo thêm 9 lần thì độ đậm đặc của NO2 A. tăng 9 lần. B. tăng 3 lần. C. tăng 4,5 lần. D. giảm 3 lần. < NO2 >2KC = => < NO2 > = K C .< N 2O4 > = a .

Xem thêm: Bat Dang Thuc Amgm - Bất Đẳng Thức Trung Bình Cộng Và Trung Bình Nhân

khi tăng 9 lần thì < NO2 > = K C .9.< N 2O4 > =3a => B. < N 2O4 > 6 Tài liệu luyện thi Đại học năm 2010 - 2011