Bạn đang xem: Giải bất phương trình chứa giá trị tuyệt đối

*
5 trang
*
ngochoa2017
*
*
18326
*
6Download
Quý Khách đang xem tài liệu "Chulặng đề 2: Phương thơm trình và bất phương trình đựng quý giá xuất xắc đối", nhằm download tư liệu cội về đồ vật chúng ta cliông chồng vào nút DOWNLOAD sinh sống trên


Xem thêm: Bài Giảng Hệ Trục Tọa Độ Trong Không Gian Là Gì? Công Thức Và Bài Tập Ví Dụ

11Chuim đề 2 PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI TRỌNG TÂM KIẾN THỨC I. Định nghĩa và những đặc điểm cơ phiên bản : 1. Định nghĩa: A trường hợp A 0 nếu như A B ⇔ A2 > B2 III. Các phương trình với bất phương thơm trình đựng quý hiếm hoàn hảo và tuyệt vời nhất cơ phiên bản & bí quyết giải : Pmùi hương pháp thông thường nhằm giải loại này là KHỬ DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI bằng khái niệm hoặc nâng lũy vượt. * Dạng 1 : 22 BABA =⇔= , BABA ±=⇔= * Dạng 2 : ⎩⎨⎧=≥⇔= 220BABBA , ⎩⎨⎧±=≥⇔=BABBA0 , ⎢⎢⎢⎢⎢⎣⎡⎩⎨⎧=−⎧⎧≥2200BABBBA , B 0A B B 0A B A B ⇔ ≥⎧⎢⎨⎢ ⎩⎣IV. Các bí quyết giải phương trình chứa quý giá tuyệt vời nhất thường xuyên sử dụng : * Pmùi hương pháp 1 : Biến thay đổi về dạng cơ bản ví dụ như : Giải những pmùi hương trình sau : 1) xxxx 22 22 +=−− 2) 3342 +=+− xxx 3) 21422=++xxBài giải: 1) Ta cĩ: 2 22 22 22x x 2 x 2xx x 2 x 2xx x 2 x 2x22 xx 33 1 172x x 2 0 x4⎡ − − = +⎢− − = + ⇔ ⎢ − − = − −⎢⎣⎡⎡ = −⎢= −⎢ ⎢⎢⇔ ⇔ ⎢⎢ − ±⎢+ − =⎢ =⎢⎣ ⎢⎣ Vậy tập nghiệm của pt(1) là 2 1 17S ;3 4⎧ ⎫⎪ ⎪− ±⎪ ⎪= −⎨ ⎬⎪ ⎪⎪ ⎪⎩ ⎭2) Ta cĩ: 22222x 3 0x 4x 3 x 3x 4x 3 x 3x 4x 3 x 3x 3 x 3x 0x 0 x 5x 5x 0 x 5VNx 3x 6 0⎧ + ≥⎪⎪⎪⎪⎪⎡ − + = +− + = + ⇔ ⎨⎢⎪⎢⎪⎪ − + = − −⎢⎪⎣⎪⎩⎧ ≥− ⎧ ≥−⎪ ⎪⎪ ⎪⎪ =⎡⎪⎪ ⎪⎪⎡ ⎢= ∨ =⎡− =⇔ ⇔ ⇔⎨ ⎨⎢ ⎢⎢ =⎪ ⎪⎢ ⎢⎪ ⎪⎢ ⎣⎪ ⎪− + =⎢ ⎢⎪ ⎪⎣⎪⎩⎣⎪⎩ Vậy tập nghiệm của pt(2) là S 0;5= 3) Ta cĩ: 13222 22x 4 2 x 2 x 1x 1 x 4x 4 x 13 x4+ = ⇔ + = ++⇔ + + = +⇔ =− Vậy tập nghiệm của pt(3) là 3S 4= − * Phương pháp 2 : Sử dụng cách thức phân chia khoảng chừng ví dụ như : Giải phương trình sau : ( )x 1 2x 1 3− − = (1) Bài giải: Trường thích hợp 1: Với x 1≥ thì ( ) ( )( )2x 1 2x 1 3 x 1 2x 1 3 2x 3x 2 0x 2 1x (loai)2− − = ⇔ − − =⇔ − − =⎡ =⎢⎢⇔ ⎢ = −⎢⎣Trường vừa lòng 2: Với x 1 (1) Bài giải: Bảng xét dấu: x −∞ 0 2 +∞2x 2x− − 0 + 0 − Xét từng khoảng tầm 1) Với x 0 x 2 thì 2 2 2 2x 2x x 4 0 x 2x x 4 0 x 2− + − > ⇔ − + + − > ⇔ > So với điều kiện đã xét ta suy ra nghiệm của bpt là x 2> 2) Với 0 x 2≤ ≤ thì 2 2 2 2 2x 1x 2x x 4 0 x 2x x 4 0 x x 2 0x 2⎡ ⇔ − + − > ⇔ − − > ⇔ ⎢ >⎢⎣ So với điều kiện đã xét ta suy ra khơng cĩ quý giá nào của x vừa lòng điều kiện . Vậy tập nghiệm của pt(1) là ( )S 2;= +∞ - 15CÁC BÀI TỐN RÈN LUYỆN Giải các phương trình sau: 1) x 2 2x 1 x 3− + − = + Kết quả: x 3 x 0= ∨ = 2) ( )2x 1 x 1 2x x 2− + + =− Kết quả: x 5= 3) ( )( )4 x 2 4 x x 6+ = − + Kết quả: x 2x 1 33⎡ =⎢⎢ = −⎢⎣------------------------------------Hết---------------------------------