Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Đường thẳng đi qua điểm a(2;5) và có tung độ gốc là 1 có hệ số góc là*

Hotline y=ax+b là mặt đường thẳng 

vị đường trực tiếp đi qua A(2;5) suy ra 5=2a+b

vì mặt đường trực tiếp đi qua tung độ gốc là 1 trong suy ra 1=0a+b suy ra b=1

suy ra a =2

vậy đường thẳng buộc phải tìm kiếm là y=2x+1 suy ra thông số góc là 2


Cho đường thẳng y= 2mx+3-m-x (d). Xác định m để :

a, Đường thẳng d trải qua nơi bắt đầu tọa độ

b, Đường thẳng d tuy nhiên song với đường thẳng 2y-x =5

c, Đường thẳng d tạo với Ox một góc nhọn

d, Đường thẳng d tạo với Ox một góc tù

e, Đường thẳng d cắt Ox tại điểm có hoành độ là 2

f, Đường thẳng d cắt đồ thị hàm số y=2x-3 tại một điểm có hoành độ là 2

g, Đường thẳng d cắt đồ thị hàm số y= -x+7 tại một điểm có tung độ y=4

h, Đường thẳng d đi qua giao điểm của 2 đường thẳng 2x-3y= -8 và y= -x+1


Lớp 9 Toán
0
0

Cho (P): (y=ax^2) và đường thẳng (d) có hệ số góc bằng 2. Biết (d) và (P) có một điểm chung duy nhất là A có hoành độ bằng 2. Khi đó tung độ của điểm A là bao nhiêu?


Lớp 9 Toán thù
0
0

Bài 1: Biết đồ thị của hàm số là đường thẳng đi qua gốc tọa độ, hãy xác định hàm số trong mỗi trường hợp sau

a) Đi qua điểm A( 3; 2)

b) Có hệ số a bằng 2

c) Song song với đường thẳng y=3x+1

Bài 2: Cho đường thẳng y=(k+1)x+k (1)

a) Tìm k để (1) trải qua gốc tọa độ 

b) Tìm k để (1) cắt truc tung tại điểm có tung độ bằng 1 trừ căn uống 2

c) Tìm k để (1) song tuy vậy với đường thẳng y = ( căn 3 +1)x +3


Lớp 9 Toán
0
0

Cho (d) y = (m - 3)x + m - 1 

a) tìm m để đường thẳng trải qua góc tọa độ b) Tìm m để đường thẳng có hệ số là 5
Lớp 9 Toán
0
0

Bài 1: Viết pmùi hương trình đường thẳng (d) trải qua điểm M(-2;0) và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3

Bài 2:a) Viết pt đường thẳng (d1) đi qua A(-2;3) và B(1;-3)

b) Cho (d2): y = mx+2. Xác định m để (d2) tuy nhiên tuy vậy vs (d1)

Bài 3: Cho hàm số y=(m-2)x +(n+2) (d). Hãy xác định gía trị của m,n để đg thẳng (d) cắt trục tung tại điểm có tung độ = -2 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ =1

 


Lớp 9 Toán thù
0
0

2.đến hàm số y =ax(^2).xác định hệ số a trong các rường hợp sau:

a.đồ thị của nó trải qua điểm A(3;12)

b.đồ thị cắt đường thẳng y=-2x+3 tại điểm a có hoành độ là 1


Lớp 9 Tân oán
1
0

mang lại hàm số (P) y=2x^2

a)vẽ (P)

b)tìm trên đồ thị điểm:

-hoành độ bằng 2 tung độ

-điiểm có tung độ và hoành độ bằng nhau

-tung độ bằng 2 hoành độ

c)xét số giao điểm của(P)với đường thẳng (d) y=mx-1

d)biết pương trình đường thẳng (d) trải qua điểm M(0;-2)và tiếp xúc với (P)


Lớp 9 Toán
0
0

mang đến hệ pt:mx+2my=m+1

x+(m+1)y=2

1)CMR nếu hệ có nghiệm duy nhất (x;y) thì điểm M(x;y) luôn luôn luôn thuộc 1 đường thẳng cố định khi m cố gắng đổi

2)xác định m để diểm M thuộc đường tròn có trung khu là nơi bắt đầu toạ độ và bán kính bằng (sqrt5)


Lớp 9 Toán
2


Xem thêm: Định Lý Viet Và Ứng Dụng Giải 16 Dạng Bài Tập Nâng Cao Về Hệ Thức Vi-Ét

0

cho hình chóp S.ABCD đáy là hình chữ nhật có cạnh AB=a AD=2a. gọi o là giao điểm của đường thẳng AC và BD.G là trọng chổ chính giữa tam giác SAD biết SO vuông góc với mặt phẳng ABCD, góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng ABCD =60 độ. tính theo a khoảng cách từ điểm G đến mặt phẳng SCD.