Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.16 MB, 33 trang )


KIỂM TRA BÀI CŨ

- Em hãy cho biết dạng đồ thị của hàm số y = ax + b (a # 0)?

- Để vẽ đồ thị hàm số y = ax + b ( a # 0 ) ta cần xác định bao nhiêu điểm?

-Nêu nhận xét về góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b (a # 0) với trục Ox?

? Nếu các đường thẳng có hệ số góc a bằng nhau thì

các góc tạo bởi các đường thẳng đó với trục Ox như thế no?


3y

O x

Khi nào thì 2 đ ờng thẳng

y=ax+b(a 0) và y=a x+b (a ’ ’ ’ 0)

song song víi nhau? Trùng nhau? Cắt nhau?


A. Hoạt động khởi động

Nhóm 1;3;5:

Vẽ đồ thị hàm số y =-0,5x + 3 và y =-0,5x - 2

trên cùng một mặt phẳng toạ độ ?

Nhóm 2;4;6:

Vẽ đồ thị hàm số y = 2x + 3 và

y = 2x - 2 trên cùng một mặt phẳng toạ

độ ?


-2

- 1- 4

Trả lời

:

.

Bạn đang xem: Điều kiện để 2 đường thẳng cắt nhau

6

2 3 4 5

Giải thích vì sao hai đường thẳng y = -0,5x+ 3

và y = - 0,5x – 2 song song với nhau?

Hai đường thẳng y =-0,5x+ 3 và y = -0,5x – 2 có cùng hệ

số góc a = -0,5 nên góc tạo bởi hai đường thẳng này với trục Ox bằng nhau.

Mà các góc này ở vị trí đồng vị nên đường thẳng

y = -0,5x +3 song song với đường thẳng y = -0,5x – 2


y

x

O

3

y =

2x +

3 -2

y =

2x -2

- 1,5

Giải thích vì sao hai đường thẳng y = 2x + 3 và y = 2x – 2 song song với nhau?

1

Quan sát đồ thị 2 hàm số.


x

O

3

y =2x

+ 3

-2

y =

2x -2

- 1,5

Hai đường thẳng y = 2x + 3 và y = 2x – 2 có cùng hệ số góc

a = 2 nên các góc tạo bởi các đường thẳng này với trục Ox

bằng nhau. 1


Hai đường thẳng:

y = ax + b ( a 0 ) và y = a’x + b’ ( a’ 0 )

song song

với nhau khi và chỉ khi

:

a = a’

b b’

Hai đường thẳng :

y = ax + b ( a 0 ) và y = a’x + b’ ( a’ 0 )

trùng nhau

khi và chỉ khi :

a = a’

b = b’

nào?


1. Đường thẳng song song, đường thẳng trùng nhau:

Tiết 21:

§ 3 ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU

Hai đường thẳng

y = ax + b ( a 0 ) và y = a’x + b’ ( a’ 0 )


Bài 1 :

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án

đúng.

1/ Đường thẳng song song với đường thẳng

y = -0,5x + 2 là:

A. y = 0,5x + 2

B. y = - 0,5x + 1

C. y = - 0,5x + 2

D. y = 3x + 2


Bài 1 :Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án

đúng.

2/

Cho hai hàm số bậc nhất y = 5x + 3 và

y = 5x + b. Giá trị của b để đồ thị của hai hàm số

là hai đường thẳng trùng nhau là:


2: Vẽ đồ thị của hai hàm số

y = -x+ 2; y = 0,5x -1; trên cùng 1 mp tọa độ

Trả lời:

Đồ thị hàm số y = - x + 2 là đường thẳng đi qua 2 điểm (0;2) và (2;0)


-34-1xyO
y = -x +

2 ....

Hai đường thẳng y = ax + b ( a 0)

và đường thẳng y = a’x + b’ ( a’ ≠ 0) cắt nhau khi và chỉ khi nào ?

Quan sát đồ thị

và nhận xét vị trí tương đối của 2 đường thẳng?


Hai đường thẳng

y = ax + b ( a 0 ) và y = a’x + b’ ( a’ 0 ) cắt nhau khi và chỉ khi a a’

Tiết 21:

§ 3 ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG


Bài tập 3: Tìm các cặp đường thẳng song song và cắt nhau trong các đường thẳng sau:

y = 0,5x+ 2; y = 0,5x -1; y = 1,5x+2

Trả lời: Các cặp đường thẳng song song với nhau trong các đường thẳng trên là:

y = 0,5x+ 2 và y = 0,5x -1;

Các cặp đường thẳng cắt nhau trong các đường

thẳng trên là:

1) y = 0,5x+ 2 và y = 1,5x+ 22) y = 0,5x -1 và y = 1,5x+2


.

. 4

3.

y = 0,5x +

2

Hai đường thẳng d1 và d3 trên cắt nhau tại đâu?

2

.

Hai đường thẳng d1 và d3 cắt nhau tại điểm có tung độ bằng 2

d1


1. Đường thẳng song song

2. Đường thẳng cắt nhau

Hai đường thẳng:

y = ax + b ( a 0 ) và y = a’x + b’( a’ 0 )

cắt nhau a a’

* Chú ý: Khi a a" và b = b" thì hai đường thẳng có cùng tung độ gốc, do đó chúng cắt nhau tại một điểm trên trục tung có tung độ là b.

Tiết 21:

§ 3 ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU


Vị trí tương đối của hai đường thẳng(d): y = ax+b (a≠0) và

(d’): y = a’x+b’(a’≠0)

(d) // (d’)

(d)  (d’)

(d) cắt (d’)

(d) cắt (d’) tại điểm có tung độ = b

Bài tập :

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng:

1) Hai đường thẳng y = -3x + 2 và y = -x + 5

A. song song với nhau

B. cắt nhau

C. trùng nhau

2) Đồ thị của hàm số bậc nhất y = ax + 3 cắt đường thẳng y = -2x - 1 khi và chỉ khi:

A. a = -2 B. a -2


Hai đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) và đường thẳng y = a’x + b’ (a’ ≠ 0) +Song song với nhau a = a’, b ≠ b’+Trùng nhau a = a’, b = b’

2/ Đường thẳng cắt nhau :

Hai đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) và đường thẳng y = a’x + b’ (a’ ≠ 0) cắt nhau a ≠ a’

3; Ví dụ áp dụng:

Cho hai hàm số bậc nhất:

y = 2mx + 3 và y = (m+1)x + 2. Tìm giá trị của m để đồ thị của hai hàm số đã cho là:

a) Hai đường thẳng cắt nhau b) Hai đường thẳng song song


với nhau.

•Chú ý: Khi a ≠ a" và b = b" thì hai đường

thẳng có cùng tung độ gốc, do đó chúng

cắt nhau tại một điểm trên trục tung có


a) Đồ thị của hai hàm số đã cho là hai đường thẳng cắt nhau khi và chỉ khi a a’, tức là

b) Đồ thị của hai hàm số đã cho là hai đường thẳng song song với nhau khi và chỉ khi , tức là

Với

Kết hợp với điều kiện trên, ta có

………..….…

…………

Cho hai hàm số bậc nhất y = 2mx + 3 và y = (m+1)x + 2. Tìm giá trị của m để đồ thị của hai hàm số đã cho là:

a) Hai đường thẳng cắt nhau

b) Hai đường thẳng song song với nhau

Điều kiện để các hàm số đã cho là hàm số bậc nhất:

………

3. Ví dụ áp dụng ( Hoạt động nhóm 5’)

Điền vào chỗ trống trong các câu sau để có lời giải đúng:

Kết hợp với điều kiện trên, ta có ……….

……….

………

………..


a) Đồ thị của hai hàm số đã cho là hai đường thẳng cắt nhau khi và chỉ khi a a’, tức là

b) Đồ thị của hai hàm số đã cho là hai đường thẳng song song với nhau khi và chỉ khi , tức là

Với 2m = m + 1

Kết hợp với điều kiện trên, ta có


………..….…

2m m + 1

…………

Cho hai hàm số bậc nhất y = 2mx + 3 và y = (m+1)x + 2. Tìm giá trị của m để đồ thị của hai hàm số đã cho là:

a) Hai đường thẳng cắt nhau

b) Hai đường thẳng song song với nhau

Điều kiện để các hàm số đã cho là hàm số bậc nhất:

………

3. Ví dụ áp dụng

Kết hợp với điều kiện trên, ta có m 0, m -1 và m 1≠ ……….

a=a’ và b b’ ≠

……….2m = m + 1 và 3


Tiết 22:

§ 3 ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU

1/ Đường thẳng song song:

Hai đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) và đường thẳng y = a’x + b’ (a’ ≠ 0) +Song song với nhau a = a’, b ≠ b’+Trùng nhau a = a’, b = b’

2/ Đường thẳng cắt nhau :

Hai đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) và đường thẳng y = a’x + b’ (a’ ≠ 0) cắt nhau a ≠ a’

4/ Cách tìm tọa độ giao điểm của 2 đg thẳng cắt nhau:

Tìm tọa độ gđ của 2 đt(d) y = -3x + 1 và

(d’)y = x- 3

•Chú ý: Khi a ≠ a" và b = b" thì hai đường

thẳng có cùng tung độ gốc, do đó chúng

cắt nhau tại một điểm trên trục tung có

tung độ là b.

Giải:

Vì -3#1 nên(d) và (d’) cắt nhau.Gọi M(x0 ;y0 ) là gđ của (d) và (d’).Vì M thuộc (d) nên y0 = -3x0 + 1 (1)Vì M thuộc (d’) nên y0 = x0 - 3 (2)

Từ (1) và (2) ta có:-3x0 + 1 = x0 - 3 x0 = 1

Thay vào (2) ta được y0 = -2 Vậy tọa độ gđ của 2 đg thg là M(1; -2)

* Nhận xét: (SHD/47)


•Hãy chỉ ra ba cặp đường thẳng cắt nhau và các cặp đường thẳng song song với nhau trong số các đường thẳng sau :

a) y = 1,5x + 2 b) y = x + 2 c) y = 0,5x – 3

d) y = x – 3 e) y = 1,5x – 1 g) y = 0,5x + 3

Hoạt động nhóm : thời gian 3’

+ Nhóm 1; 3; 5 tìm ba cặp đường thẳng cắt nhau


BÀI TẬP :

•Hãy chỉ ra ba cặp đường thẳng cắt nhau và các cặp đường thẳng song song với nhau trong số các đường thẳng sau :

a) y = 1,5x + 2 b) y = x + 2 c) y = 0,5x – 3

d) y = x – 3 e) y = 1,5x – 1 g) y = 0,5x + 3

Giải:

+ Ba cặp đường thẳng cắt nhau là :

y = 1,5x + 2 và y = x + 2,

y = x + 2 và y = 0,5x – 3, y = x – 3 và y = 1,5x – 1


Có thể em chưa biết ?

Hai đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) và y = a’x + b’ (a’ ≠ 0)

vng góc với nhau khi và chỉ khi a . a’ = -1

* Ví dụ: và

là hai đường thẳng vng góc với nhau.

Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Vật Lý 7 Học Kì 1 Môn Vật Lý Lớp 7 Năm Học 2019

1 1

2 5

2


 Nắm chắc điều kiện về các hệ số để hai đường thẳng song song, trùng nhau, cắt nhau, cắt nhau tại 1 điểm trên trục tung.

Bài tập : (SHD)

và 18,19 (SBT)
đường thẳng đi qua hai điểm
(0;3) và (-1,5;0)

Đồ thị hàm số y = 2x - 2 là mộtđường thẳng đi qua hai điểm (0;- 2) và (1;0)


Kết quả bài nhóm 2,4,6

Đồ thị hàm số y = -0,5x + 3 là đường thẳng đi qua hai điểm (0;3) và (6;0)

Đồ thị hàm số y = -0,5x - 2 là mộtđường thẳng đi qua hai điểm

(0;- 2) và (-4;0)

.

6


*
Hai đường thẳng song song và hai đường thẳng chéo nhau (GVG 27.11.08) 20 586 1
*
Đại 9 - Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau 17 783 3
*
Hai đường thẳng chéo nhau, hai đường thẳng song song 20 518 5
*
VIET DS9 T25 $4 DUONG THANG SONG SONG , DUONG THANG CAT NHAU 25 382 0
*
Đường thẳng song song - dường thẳng cắt nhau 26 707 2
*
skkn sử dụng định lí hàm sin tìm điều kiện để ULmax, hoặc UCmax và tìm ULmax, hoặc UCmax 13 633 0
*
Nghiên cứu tuyển chọn một số dòng, giống lúa thuần có năng suất, chất lượng tốt thích ứng với điều kiện tỉnh hải dương 113 282 0
(1.18 MB - 33 trang) - Tìm điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau, song song, trùng nhau, vuông góc - Giáo viên Việt Nam