--- Bài new hơn ---

 

*

Dành mang đến những nhân mới chân ướt chân ráo vào trường còn chưa biết gì về tầm quan trọng của kì tmất mát tử này ^^

Ma mới năm thứ nhất, sau thời điểm nhập học, được tổ chức đăng ký chọn học

một trong bố ngoại ngữ: Anh văn, Nga văn, Pháp văn.Kết quả của việc  phân loại trình độ ngoại ngữ là cơ sở đến việc tổ

chức các lớp học phần ngoại ngữ phù hợp với trình độ của người học. Trong trường hợp không tđam mê gia thì bạn sẽ được đăng cam kết học từ cấp độ đầu tiên (A1)

*

Dạng thức đề thi: Dạng thức đề thi TOEIC Listening & Reading được sử dụng có tác dụng đề thi phân loại trình độ.Cấu trúc bài bác thi: Bài thi TOEIC ở dạng trắc nghiệm một cách khách quan được tiến hành thi vào 2 giờ, gồm 200 câu hỏi chia thành nhị phần như sau:

+ Nghe hiểu 100 câu

+ Hình ảnh 10 câu

+ Hỏi và Trả lời 30 câu

+ Hội thoại 30 câu (10 đoạn hội thoại, mỗi đoạn bao gồm 3

câu hỏi tương ứng)Đoạn báo cáo ngắn 30 câu (10 đoạn biết tin, mỗi đoạn có 3

câu hỏi tương ứng) bao gồm:

+Đọc hiểu 100 câu

+Hoàn thành câu 40 câu+Hoàn thành đoạn văn 12 câu

+ Đoạn đơn 28 câu (7-10 đoạn văn, mỗi đoạn tất cả 2-5 câu

hỏi)

+ Đoạn kép: trăng tròn câu (4 đoạn knghiền, mỗi đoạn tất cả 5 câu hỏi)Phần nghe hiểu: Đánh giá bán trình độ nghe hiểu ngôn ngữ nói tiếng Anh, bao gồm

100 câu hỏi với 4 phần được thực hiện qua băng casphối hoặc đĩa CD trong thời gian

45 phút. Thí sinc sẽ nghe những câu miêu tả, câu hỏi, hội thoại cùng đoạn thông tin bằng

tiếng Anh, sau đó lựa chọn câu trả lời dựa trên những nội dung đã nghe. Phần đọc hiểu: Đánh giá chỉ trình độ hiểu ngôn ngữ viết tiếng Anh, bao gồm 100 câu

hỏi với 3 phần được thực hiện vào thời gian 75 phút. Thí sinc sẽ đọc những thông tin

vào đề thi và lựa chọn câu trả lời dựa vào nội dung đã đọc.Note:

+ Với phần nghe: mọi người yêu cầu tập nghe các bài bác thi toeic bên trên mạng trước ở bên tuy vậy song với việc coi những chương trình thực tế bằng tiếng Anh như Ted talk tuyệt the view để có thể quen thuộc với ngữ điệu của người bản ngữ

+ Với phần đọc: những bài thi của sách Economic được đánh giá bán là liền kề với đề thi thực hiện nay nhất và bao gồm sẵn trên mạng bắt buộc mọi người hoàn toàn có thể dowload miễn phí về thiết bị cùng có tác dụng trước để quen thuộc dần với cấu trúc đề

 

 

 

Chia sẻ:

Twitter

Facebook

Like this:

Số lượt thích

Đang tải…

--- Bài cũ rộng ---


--- Bài bắt đầu rộng ---

Bùi Đức Quân

Website Luyện thi online miễn tổn phí,hệ thống luyện thi trắc nghiệm trực tuyến miễn phí,trắc nghiệm online, Luyện thi thử thptqg miễn phí

Mã de 403 Tiếng Anh 2021, Mã đề 402 tiếng Anh 2021 đợt 2, Mã de 402 Tiếng Anh 2021, Mã de 403 tiếng Anh 2021, Mã de 404 Tiếng Anh 2021, 40 đề thi thpt quốc gia môn tiếng anh (bao gồm lời giải chi tiết), Đề thi THPT quốc gia 2021 môn Anh mã 402 PDF, Đề thi trung học phổ thông Quốc gia 2021 môn Anh mã 403

Mã de 403 Tiếng Anh 2021, Mã đề 402 tiếng Anh 2021 đợt 2, Mã de 402 Tiếng Anh 2021, Mã de 403 tiếng Anh 2021, Mã de 404 Tiếng Anh 2021, 40 đề thi thpt quốc gia môn tiếng anh (có lời giải bỏ ra tiết), Đề thi trung học phổ thông quốc gia 2021 môn Anh mã 402 PDF, Đề thi trung học phổ thông Quốc gia 2021 môn Anh mã 403

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                           KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021

      ĐÈ THI CHÍNH THỨC                                            Bài thi: NGOẠI NGỮ; Môn thi: TIẾNG ANH

        (Đề thì gồm 05 trang)                                    Thời gian làm cho bài: 60 phút, không kể thời gian phân phát đề

Mã đề thi: 402

Mark the letter А, B, C,  or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Bạn đang xem: Đề thi utc

A.

a                              B. Ø (no article)           

C.

the

                          D. an

A.

was closing               B. would cthất bại              

C.

closed

                      D. will close

A.

examiner                  B. judge                      

C.

referee

                    D. inspector

A.

creditable                 B. receptive                  C. feasible                    

D.

particular

A.

taking                       B. take take                 

C.

to take

                      D. to lớn taking

A.

took                         B. passed                     

C.

paid

                         D. caught

A.

khổng lồ                             B. up                            C. with                         

D.

for

A.

after you had had trouble & needed help               

B.

when you were having trouble and needing help

C.

until you have trouble và need help

                       

D.

as soon as you had trouble and needed help

A.

despite                    

B.

because

                   C. although                   D. because of

A.

verse

                       B. rhyme                      C. note                         D. scene

A.

obtains                     B. obtaining                  C. is obtained               

D.

obtained

A.

attract                      B. attractively               

C.

atractive

                  D. attraction

A.

am                           B. will be                     

C.

were

                        D. would be

A.

go on                       B. Call baông chồng                   C. piông xã up                    

D.

care for

A.

didn’t you                 B. haven’t you              

C.

don’t you

                 D. won’t you

Mark the letter А, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary bít tất tay in each of th efollowing questions.

Question 16

.

A.

promise

         B. destroy                     C. support                     D. believe

Question 17

: A. habitat           B. capital                      C. calendar                  

D.

attraction

Mark the letterА, в, c, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 18

:

A.

mails

            B. wraps                       C. раіnts                       D. packs

Question 19

:

A.

push

            B. cut                           C. hunt                         D. run

Mark the letterА, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning khổng lồ the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 20

: Having to lớn work lớn a deadline can be a stressful experience for students.

A.

painful                      B. practical                  

C.

relaxing

                   D. tense

Question 21

: Everyone was secretly rehearsing a surprise performance for Peter’s proposal, but annoyingly James let the cát out of the bag at the last minute.

A.

disclosed the plan    

B.

concealed the plan

   C. revised the plan        D. abandoned the plan

Mark the letter А, B, C, or D ơn your answer sheet lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 22

: The author mostly writes novels, và he has also published some books of poetry.

A.

rarely                      

B.

mainly

                     C. partly                       D. only

Question 23

: I invited John to my wedding but he declined, saying that he would be busy.

A.

confirmed                

B.

refused

                    C. criticised                   D. accepted

Mark the letter A, B, C, orD on your answer sheet khổng lồ indicate the option that best completes each of the following exchanges.

Question 24

: Joe and Lindomain authority are planning a night out.

Joe: “Let’s go out for dinner tonight.”

A.

That’s a good idea.

  B. Good luck!                C. Don’t worry.              D. You’re welcome.

Question 25

: David and Tyên ổn are talking about films.

David: “In my opinion, action films are really exciting.”

A.

That’s wrong.                                               

B.

I couldn’t agree more.

C.

What nonsense!                                            D. You shouldn’t say that.

Mark the letter А, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Question 26:

The team’s spirits were really low after the first loss, but their

morality

(đạo đức)

was improved  

remarkably

by the next three consecutive sầu victories.

(dùng từ sai)

       C                                            D

Question 27

: In some areas, solar energy is used khổng lồ light, heat, and

cooling

houses & buildings.

                       A                                              B

(tuy nhiên hành khổng lồ Vo, Vo và Vo)

C

                   D

Mark the letterА, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Question 29

: It is compulsory for all the students to lớn obey the class rules.

А.

Аll the students must obey the class rules.    

           

B.

All the students may obey the class rules.

C.

All the students needn’t obey the class rules. 

D.

All the students can’t obey the class rules.

Question 30

: “I’m going lớn participate in a volunteer program this summer,” said Martha.

A.

Martha said that she was going to lớn participate in a volunteer program that summer.

B.

Martha said that I was going lớn participate in a volunteer program this summer.

C.

Martha said that I am going to lớn participate in a volunteer program this summer.

D.

Martha said that she is going lớn participate in a volunteer program that summer.

Question 31:

Mary is more intelligent than her brother.

A.

Mary’s brother is more intelligent than she is.                         B. Mary is less intelligent than her brother.

C.

Mary isn’t as intelligent as her brother.                      

D.

Mary’s brother isn’t as intelligent as she is.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that best combines each of sentences in the following questions.

Question 32

: The Internet connection was not stable. The teacher couldn’t conduct the online lesson successfully.

A.

Suppose that the Internet connection hadn’t been stable, the teacher could conduct the online lesson successfully.

B.

Without the stable Internet connection, the teacher could conduct the online lesson successfully.

C.

If the Internet connection had been unstable, the teacher could have sầu conducted the online lesson successfully.

D.

But for the unstable Internet connection, the teacher could have conducted the online lesson successfully.

Question 33

: Body shaming is hurtful. Many people enjoy making fun of others’ appearance.

A.

Such is many people’s enjoyment in making fun of others’ appearance that body toàn thân shaming is less hurtful.

B.

Hurtful though toàn thân shaming is, many people enjoy making fun ofothers’ appearance. (Mệnh đề tương phản dạng đặc biệt)

C.

Body shaming is hurtful in order that many people enjoy making fun of others’ appearance.

D.

Were toàn thân shaming hurtful, many people wouldn’t enjoy making fun of others’ appearance.

Read the following passage và mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 34 lớn 38.

YOUR ONLINE IDENTITY

(Adapted from Keynote by Paul Dummett, Helen Stephenson & Lewis Lansford)

Question 34

: A. Till                             B. Or                            C. Nor                         

D.

So

Question 35

:

A.

particular

                   B. short                        C. all                             D. general

Question 36

: A. what                         

B.

who

                        C. which                       D. where

Question 37

: A. every                         B. each                         C. much                       

D.

such

Question 38

: A. unchanged                  B. unjustified                

C.

unnoticed

                  D. unattended

Read the following passage và mark the letter А, B, C,  or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to each of the questions from 39 lớn 43.

      Most of us have sầu taken a selfie at one time or another, be it a photo of ourselves in a beautiful place, during a performance by our favourite band, or on a memorable night out with friends.

(40)

But

today, more & more people are putting their lives at risk in an attempt khổng lồ get the most shocking pictures to lớn cốt truyện on social media

. In several cases, this action has had disastrous consequences.

     

Take, for example, the Spaniard who was killed by a bull while he was taking a selfie

during the annual bull run in a village near his hometown, or the Singaporean tourist who died when he fell from cliffs on the coast of Bali.

(43D)

Such incidents have sầu led khổng lồ the death toll from selfie-related incidents reaching double ps for the first time in 2021, overtaking the number of victims of shark attacks.

(Adapted from Solutions – Third Edition by Tim Falla and Paul A Davies)

Question 39

: What could be the best title for the passage?

A.

Posing with Animals                                     

B.

Dying for a Selfie

B.

A Ban on Selfie-taking                                   D. Positive sầu Trends in Photography

A.

upphối other people                                       

B.

cốt truyện them with others

C.

have lovely memories with friends                  D. show off their beautiful lives

A.

dealing with                                                 

B.

becoming greater than

C.

competing with                                             D. becoming better than

A.

the photo lớn    

            B. the head                   C. a baseball                 D. a stadium

Question 43:

Which of the following is NOT mentioned in the passage?

A.

Taking a selfie with pets is considered the most dangerous.

B.

Pictures of near misses

(cận nguy hiểm)

are popular on social truyền thông.

(cả 4 đoạn đều nói đến)

C.

Action has been taken khổng lồ warn selfie-takers against dangerous situations.

D.

There was an increase in the number of selfie-related deaths in 2021.

Read the following passage và mark the letter А, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer lớn each oft he questions from 44 lớn 50.

     One day, a middle-aged man asked a taxi to lớn take him khổng lồ see Chelsea play Arsenal at football. He told the driver “Stamford Bridge”, the name of Chelsea’s stadium, but he was delivered instead khổng lồ the village of Stamford Bridge in Yorkshire. Of course, he missed the match.

     What had happened? With the Sat-Nav system in place, the driver in this story felt he did not need lớn know where he was going. He confidently outsourced the job of knowing this information khổng lồ the Sat-Nav. Using an Internet search engine takes a broadband user less than a second. And with smartphones at hand, people will be online almost all of the time.

     However, general knowledge has never been something that you acquire formally. Instead, we pick it up from all sorts of sources as we go along, often absorbing facts without realising.

The question

remains, then: is the Internet threatening general knowledge? When I put that khổng lồ Moira Jones, expert in designing IQ tests, she referred me lớn the story of the Egyptian god Thoth. It goes like this: Thoth offers writing as a gift khổng lồ the king of Egypt, declaring it an “elixir

(thần dược)

of memory và wisdom.” But the king is horrified, and tells him: “This invention will induce forgetfulness in the souls of those who have learned it, because they will not need lớn exercise their memories, being able khổng lồ rely on what is written.”

     Who wants khổng lồ be a millionaire

finadanh mục David Swift, responding lớn the same question, recognises that there was a problem of young people saying: “I don’t need lớn know that”, but he is far more excited about the educational potential of the Internet. “There is so much more information out there, giving people opportunities to boost their general knowledge.”

     After all, the Internet might just help us lớn forget more & more. But meanwhile, the continuing popularity of quizzes và game-shows shows us that general knowledge is strong enough to lớn remain.

(Adapted from English Unlimited by Adrian Doff và Ben Goldstein)

Question 44

: Which best serves as the title for the passage?

A.

The Age of the Robot?                                   B. Novel Applications оf the Sat-Nav System

C.

The End of General Knowledge?        

            D. New Perspectives on Tertiary Education

Question 45

: Why did the middle-aged man miss the football match?

A.

Because the search engine in the taxi failed khổng lồ work.

B.

Because the taxi driver was over-dependent on technology. (đoạn 1+2)

C.

Because he did not rethành viên the directions to lớn the stadium.

D.

Because the Sat-Nav in his car was out of order.

A.

exchanged                B. submitted                 C. imposed                   

D.

assigned (giao việc)

A.

the Internet             

B.

question

                  C. the story                   D. general knowledge

A.

limit                         B. ease                         C. promote                   

D.

cause

Question 49:

Which of the following is TRUE, according to the passage?

A.

Young people bởi not seem khổng lồ bother themselves with memorising factual information. (đoạn 3)

B.

The majority of undergraduates are reluctant to lớn look for answers khổng lồ factual questions online.

C.

General knowledge tends to have sầu been mainly acquired through formal schooling.

D.

On being offered the gift of writing, the king of Egypt was hopeful about its potential.

Question 50

: Which of the following can be inferred from the passage?

A.

Many universities worldwide have sầu switched to lớn virtual platforms

(nền tảng ảo)

for learning & teaching,

B.

Moira Jones is not positive sầu about the potential of the Internet in general knowledge acquisition. (đoạn 4)

C.

Xem thêm: Trường Thpt Nguyễn Thái Bình, Thăng Bình, Quảng Nam, Trường Thpt Nguyễn Thái Bình

When it comes lớn IQ tests, the ability khổng lồ recall factual information is of little importance.