... = a S Diện tích: SABC = BA.BC = 6a2 Thể tích: VS.ABC = SABC.SH = 2a 3 K H Hạ HD ⊥ AC (D ∈ AC), HK ⊥ SD (K ∈ SD) B C ⇒ HK ⊥ (SAC) ⇒ HK = d( H, (SAC)) D BH = SB.cos SBC = 3a ⇒ BC = 4HC ⇒ d( B, (SAC)) ... BC = 4HC ⇒ d( B, (SAC)) = 4 .d( H, (SAC)) A HC 3a Ta gồm AC = BA2 + BC = 5a; HC = BC – BH = a ⇒ HD = BA = AC SH HD 3a 6a = Vậy, d( B, (SAC)) = 4.HK = HK = 2 14 SH + HD ⎧( x − x)(2 x − y ) = m ⎪ ... 1) Bảng biến đổi thi n: u − −1 + + f "(u ) +∞ – 2− f(u) VI.a 0,25 − 0,25 –∞ 2− Suy cực hiếm cần tìm là: m ≤ (1,0 điểm) B (2,0 điểm) G• A D E C call D( x; y) trung điểm AC, ta có: BD = 3GD ⎧ x + = 3(...

Bạn đang xem: Đề thi toán đại học khối d năm 2011


*

... ĐÁP. ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: TOÁN; Kăn năn D (Đáp án - thang điểm có 04 trang) BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH THỨC Câu Đáp án Điểm a) (1,0 ... I = xdx + x sin xdx = 0 π x2 π ∫ + x sin xdx = 0 π π + x sin xdx 32 ∫ 0,25 Đặt u = x;dv = sin xdx, suy du = dx; v = − cos x π Lúc π 1 π 0,25 π ∫ x sin xdx = − x cos x + ∫ cos xdx = ∫ cos xdx 0 ... BC bắt buộc AH ⊥ ( A " BC ), nghĩa AH ⊥ ( BCD ") Do AH = d ( A,( BCD ")) 0,25 = + = a2 a Do d ( A,( BCD ")) = AH = Ta bao gồm AH Trang 2/4 AB 2 AA" 0,25 Câu Đáp án Ta bao gồm ( x − 4)2 + ( y − 4)2 + xy ≤ 32...
*

*

...  C 2 011 x 2 010  C 2 011 x 2 011 0,25 Chọn x = -1 ta có: 2 010 2 011 C 2 011  C 2 011   C 2 011  C 2 011  C 2 011   C 2 011 2 011 Chọn x = ta có: C 2 011  C 2 011  C 2 011   C 2 011 2 011 0,25 ... 2 011 ! 2 011 ! 2 011 !      2!2009! 4!2007! 6!2005! 2008!3! 2 010 !1! 0,25 2008 2 010 = C 2 011  C 2 011  C 2 011   C 2 011  C 2 011 Khai triển 2 010 2 011 (1+ x )2 011 = C 2 011  C 2 011 x  C 2 011 x ...  2 011 0,25 2 010 Do đó: C 2 011  C 2 011  C 2 011   C 2 011  2 010 Vậy S = 2 010 2 011 ! 0,25 IV 1, 0 D Hotline M trung điểm BC Hình vẽ 0.25 Ta có: MA=MB=MC Mà: DA=DB=DC (gt) Suy ra: DM  (ABC) B C...
*

*

... I = xdx + x sin xdx = 0 π x2 π ∫ + x sin xdx = 0 π π + x sin xdx 32 ∫ 0,25 Đặt u = x;dv = sin xdx, suy du = dx; v = − cos x π Khi π 1 π 0,25 π ∫ x sin xdx = − x cos x + ∫ cos xdx = ∫ cos xdx 0 ... BC phải AH ⊥ ( A " BC ), nghĩa AH ⊥ ( BCD ") Do AH = d ( A,( BCD ")) 0,25 = + = a2 a Do d ( A,( BCD ")) = AH = Ta bao gồm AH Trang 2/4 AB 2 AA" 0,25 Câu Đáp án Ta gồm ( x − 4)2 + ( y − 4)2 + xy ≤ 32 ... 2i 0,25 Do w = + 3i 0,25 Môđun w 42 + 32 = 0,25 Trang ba phần tư Câu Đáp án Điện thoại tư vấn I trung khu đường tròn (C) buộc phải viết phương thơm trình 7.b Do I ∈ d cần tọa độ I có d ng I (t ;2t + 3) (1,0 điểm) AB = CD ⇔ d ( I ,...
... x ⎟ ln x dx = ⎠ ⎝ e e ln x dx x ∫ x ln x dx − ∫ dx v = x2 x • Đặt u = lnx dv = 2xdx, ta có: du = e ( ∫ x ln x dx = x ln x e • ) e e − ∫ x dx = e − x2 e = e2 +1 ln x 1 dx = ∫ ln x d ( ln x ) ... 0; −2) vectơ pháp tuyến (R) ⎣ ⎦ Q P. R Mặt phẳng (R) bao gồm pmùi hương trình d ng x − z + D = Ta tất cả d( O,(R)) = D , suy ra: D = ⇔ D = 2 D = − 2 Vậy phương thơm trình mặt phẳng (R): x − z + 2 = x − z − 2 = VII.a ... Trang ba phần tư −2 y =0 0,25 Câu Đáp án Điểm (1,0 điểm) Ta có: + M ∈ ∆1, buộc phải M(3 + t; t; t) M d =1 ∆1 H Ta có: d( M, ∆2) = + ∆2 qua A(2; 1; 0) gồm vectơ pmùi hương v = (2; 1; 2) ∆2 Do đó: AM = (t + 1; t − 1;...
... toạ độ điểm D ⎧x = − t ⎪ AB = (−1;1;2), pmùi hương trình AB : ⎨ y = + t ⎪ z = 2t ⎩ 0,25 D ở trong mặt đường trực tiếp AB ⇒ D( 2 − t ;1 + t ;2t ) ⇒ CD = (1 − t ; t ;2t ) 0,25 Trang 3 phần tư Câu Đáp án Điểm Véc tơ ... x , dx = e3 dt I=∫ = t (t − 1) e dt ; x = 1, t = e; x = 3, t = e3 t e3 ⎛ 1⎞ ∫ ⎜ t − − t ⎟ dt ⎝ ⎠ 0,25 0,25 e e3 e3 = ln| t − 1| e − ln| t | e = ln(e + e + 1) − IV 0,25 0,25 Tính thể tích khối ... cao tứ diện IABC IH CI 2 4a = = ⇒ IH = AA " = ⇒ IH // AA " ⇒ AA " CA " 3 AC = A " C − A " A2 = a 5, BC = AC − AB = 2a Diện tích tam giác ABC : SΔABC = AB.BC = a 4a Thể tích kăn năn tứ diện IABC...
... ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: TOÁN; Khối D (Đáp án - thang điểm tất cả 04 trang) BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH THỨC Câu Đáp án Điểm a) (1,0 ... I = xdx + x sin xdx = 0 π x2 π ∫ + x sin xdx = 0 π π + x sin xdx 32 ∫ 0,25 Đặt u = x;dv = sin xdx, suy du = dx; v = − cos x π khi π 1 π 0,25 π ∫ x sin xdx = − x cos x + ∫ cos xdx = ∫ cos xdx 0 ... BC yêu cầu AH ⊥ ( A " BC ), nghĩa AH ⊥ ( BCD ") Do AH = d ( A,( BCD ")) 0,25 = + = a2 a Do d ( A,( BCD ")) = AH = Ta bao gồm AH Trang 2/4 AB 2 AA" 0,25 Câu Đáp án Ta bao gồm ( x − 4)2 + ( y − 4)2 + xy ≤ 32...
... ĐÁP. ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: TOÁN; Kăn năn D (Đáp án - thang điểm bao gồm 04 trang) BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH THỨC Câu Đáp án Điểm a) (1,0 ... I = xdx + x sin xdx = 0 π x2 π ∫ + x sin xdx = 0 π π + x sin xdx 32 ∫ 0,25 Đặt u = x;dv = sin xdx, suy du = dx; v = − cos x π Khi π 1 π 0,25 π ∫ x sin xdx = − x cos x + ∫ cos xdx = ∫ cos xdx 0 ... BC nên AH ⊥ ( A " BC ), nghĩa AH ⊥ ( BCD ") Do AH = d ( A,( BCD ")) 0,25 = + = a2 a Do d ( A,( BCD ")) = AH = Ta bao gồm AH Trang 2/4 AB 2 AA" 0,25 Câu Đáp án Ta gồm ( x − 4)2 + ( y − 4)2 + xy ≤ 32...
... GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: TOÁN; Kân hận A (Đáp án - thang điểm bao gồm 05 trang) ĐÁP.. ÁN − THANG ĐIỂM Câu I (2,0 điểm) Đáp án ... ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: TOÁN; Kăn năn D (Đáp án - thang điểm bao gồm 04 trang) BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH THỨC Câu Đáp án Điểm a) (1,0 ... cùng với AB Hạ AD ⊥ ∆ (D ∈ ∆) ⇒ AB // (SND) ⇒ d( AB, SN) = d( AB, (SND)) = d( A, (SND)) Hạ AH ⊥ SD (H ∈ SD) ⇒ AH ⊥ (SND) ⇒ d( A, (SND)) = AH Tam giác SAD vuông A, có: AH ⊥ SD AD = MN = a ⇒ d( AB, SN) =...

Xem thêm: Giải Toán 12 Bài Tập Phương Trình Mặt Phẳng Trong Đề Thi Đại Học Có Lời Giải


... với AB Hạ AD ⊥ ∆ (D ∈ ∆) ⇒ AB // (SND) ⇒ d(AB, SN) = d(AB, (SND)) = d (A, (SND)) Hạ AH ⊥ SD (H ∈ SD) ⇒ AH ⊥ (SND) ⇒ d (A, (SND)) = AH Tam giác SAD vuông A, có: AH ⊥ SD AD = MN = a ⇒ d(AB, SN) = AH ... (SAB) (SAC) vuông góc cùng với (ABC) ⇒ SA ⊥ (ABC) S AB ⊥ BC ⇒ SB ⊥ BC ⇒ SBA góc (SBC) (ABC) ⇒ SBA = 60o ⇒ SA = AB rã SBA = 2a Mặt phẳng qua SM song tuy vậy cùng với BC, cắt AC N H ⇒ MN //BC N trung điểm AC ... điểm) SA AD = 2a 39 ⋅ 13 0,25 0,25 SA2 + AD 1 + ≥ (*), cùng với a b dương, ab ≥ Trước hết ta bệnh minh: + a + b + ab Thật vậy, (*) ⇔ (a + b + 2)(1 + ab ) ≥ 2(1 + a) (1 + b) 0,25 ⇔ (a + b) ab + ab ≥ a +...
Từ khóa: đề thi đại học môn tân oán kăn năn d năm 2011câu trả lời đề thi ĐH môn toán kăn năn d năm 2011đề thị ĐH môn tân oán kân hận d năm 2011đề thi ĐH môn toán kăn năn d năm 20112đề thi ĐH môn tân oán kăn năn d năm 2009giải đề thi đại học môn toán thù kân hận d năm 2013giải đề thi đại học môn toán khối d năm 2010đề thi đại học môn toán khối d năm 2000đề thi đại học môn toán thù kân hận d năm 2002đề thi đại học môn toán kăn năn d năm 1999đề thi ĐH môn toán thù khối d năm 2004đề thi đại học môn toán thù khối d phái mạnh 2006đề thi ĐH môn toán khối d năm 2006đề thi ĐH môn tân oán khối d năm 2012đề thi ĐH môn toán thù khối d năm 2007Nghiên cứu vãn sự biến đổi một vài cytokin vào người bị bệnh xơ cứng tị nạnh hệ thốngchăm đề năng lượng điện luân chuyển chiều theo dạngNghiên cứu vãn vật liệu biến hóa (metamaterials) dung nạp sóng năng lượng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinc học 11 bài xích 13: Thực hành phạt hiện tại diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinc học 11 bài xích 13: Thực hành phát hiện tại diệp lục cùng carôtenôitPhối hòa hợp giữa phòng văn hóa cùng biết tin với chống giáo dục và đào tạo và huấn luyện trong vấn đề tuyên ổn truyền, dạy dỗ, di chuyển phát hành nông xóm new thị trấn thanh tdiệt, tỉnh giấc phú thọPhát hiện tại đột nhập dựa vào thuật toán k meansNghiên cứu giúp, xây đắp ứng dụng smartscan cùng ứng dụng vào đảm bảo an toàn mạng máy tính xách tay chuyên dùngThơ nôm tứ hay trào phúng hồ xuân hươngBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học tập 11 bài xích 15: Tiêu hóa làm việc động vậtGiáo án Sinc học 11 bài xích 15: Tiêu hóa sinh sống đụng vậtchuong 1 tong quan lại quan tiền tri rui roGiáo án Sinch học 11 bài 14: Thực hành phân phát hiện tại thở sinh sống thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phạt hiện tại hô hấp ở thực vậtChiến lược sale trên bank Agringân hàng Trụ sở TP.. Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới thống trị tài thiết yếu trong hoạt động khoa học xã hội trường vừa lòng viện hàn lâm kỹ thuật làng mạc hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Tại HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Tại HOA KỲ
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm tìm bắt đầu Luận Vnạp năng lượng Tài liệu new Chủ vấn đề liệu new đăng bắt tắt vnạp năng lượng phiên bản trong tâm chị em đại chiến cùng với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em thuộc cha mẹ đi thăm mộ người thân trong dịp nghỉ lễ hội đầu năm mới điểm sáng tầm thường và phương châm của ngành ruột khoang tmáu minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài văn uống từ bỏ sự lớp 10 giải bài xích tập đồ gia dụng lý 8 chuyện cũ vào che chúa trịnh giải bài bác tập đồ lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ phải giuộc biên soạn bài cô nhỏ nhắn buôn bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau xanh bài bác ca nđính thêm đi trên kho bãi cat sự trở nên tân tiến của từ vựng tiếp sau ôn tập văn học tập trung đại VN lớp 11 bài xích tập phần trăm thống kê gồm giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem dở hơi van lop 8