Ngay sau khoản thời gian xong xuôi phần lớn môn thi sau cuối của đợt 2 vào kỳ thi Tuyển sinh đại học 2013. Chúng tôi sẽ cập nhật đề thi đáp án chấp thuận bởi Bộ Giáo dục cùng Đào tạo công bố:

Đề thi Đại học tập năm 2013 - Kân hận B, môn Toán

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013

MÔN THI: TOÁN - KHỐI B Thời gian làm bài: 180 phút (ko đề cập thời hạn giao đề)

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm)

Cho hàm số y = 2x3 - 3(m + 1)x2 + 6mx (1), cùng với m là tsi mê số thực.

Bạn đang xem: Đề thi đại học khối b 2013


a. Khảo gần cạnh sự đổi mới thiên với vẽ trang bị thị của hàm số (1) lúc m = -1.

b. Tìm m đựng đồ thị hàm số (1) tất cả hai điểm rất trị A với B sao để cho đường thẳng AB vuông góc với con đường trực tiếp y = x + 2.

Câu 2: (1,0 điểm).

Giải pmùi hương trình sin5x + 2cos2x = 1.

Câu 3: (1,0 điểm)

Giải hệ phương trình:

*

Câu 4: (1,0 điểm)

Tính tích phân:

*

Câu 5: (1,0 điểm)

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông vắn cạnh a, mặt mặt SAB là tam giác đa số cùng nằm trong mặt phẳng vuông góc với khía cạnh phẳng đáy. Tính theo a thể tích của khối chóp S.ABCD cùng khoảng cách tự điểm A mang đến phương diện phẳng (SCD).


Câu 6: (1,0 điểm)

Cho a, b, c là các số thực dương. Tìm quý giá lớn số 1 của biểu thức:

*

II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm): Thí sinch chỉ được thiết kế 1 trong những nhị phần (phần A hoặc phần B)

A. Theo công tác Chuẩn

Câu 7.a (1,0 điểm)

Trong phương diện phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thang cân ABCD có hai tuyến phố chéo cánh vuông góc với nhau cùng AD = 3BC. Đường thẳng BD gồm phương trình x + 2y - 6 = 0 với tam giác ABD tất cả trực trung tâm là H(-3; 2). Tìm tọa độ những đỉnh C cùng D.

Câu 8.a (1,0 điểm)

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mang đến điểm A(3; 5; 0) cùng khía cạnh phẳng (P): 2x + 3y - z - 7 = 0. Viết pmùi hương trình con đường trực tiếp trải qua A cùng vuông góc với (P). Tifmm tọa độ điểm đối xứng của A qua (P).

Câu 9.a (1,0 điểm)

Có hai cái hộp chứa bi. Hộp thứ nhất chứa 4 viên bi đỏ và 3 viên bi Trắng, hộp thứ nhị cất 2 viên bi đỏ và 4 viên bi white. Lấy bỗng nhiên từ bỏ từng hộp ra 1 viên bi, tính Xác Suất nhằm 2 viên bi được lôi ra có cùng màu.


B. Theo chương trình Nâng cao

Câu 7.b (1,0 điểm)

Trong mặt phẳng cùng với hệ tọa độ Oxy, đến tam giác ABC gồm chân con đường cao hạ từ đỉnh A là

*
, chân đường phân giác trong của góc A là D(5; 3) và trung điểm của cạnh AB là M(0; 1). Tìm tọa độ đỉnh C.

Câu 8.b (1,0 điểm)

Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, cho những điểm A(1; -1; 1), B(-1; 2; 3) với con đường trực tiếp

*
. Viết pmùi hương trình đường thẳng trải qua A, vuông góc cùng với hai tuyến đường trực tiếp AD và Δ.

Câu 9.b (1,0 điểm)

Giải hệ pmùi hương trình:

*

Đề thi Đại học tập năm 2013 - Khối B, môn Hóa

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013

MÔN THI: HÓA HỌC - KHỐI B Thời gian làm cho bài: 90 phút ít (ko nhắc thời hạn giao đề)

Mã đề thi: 279

Cho biết nguim tử kân hận của các nguim tố: H = 1; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag = 108; Cs = 133; Ba = 137.

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 mang lại câu 40)

Câu 1: Trong các polime: tơ tằm, gai bông, tơvisco, tơnilon-6, tơnitron, phần nhiều polime có bắt đầu từ xenlulozơ làA. tua bông, tơ visco với tơ nilon-6. B. tơtằm, sợi bông và tơnitron.C. gai bông cùng tơ visteo. D. tơ visco và tơ nilon-6.


Câu 2: Phát biểu nào sau đó là đúng?A. Thành phần chủ yếu của supephotphat kép gồm hai muối hạt Ca(H2PO4)2 và CaSO4.B. Urê tất cả phương pháp là (NH2)2CO.C. Supephotphat đối chọi chỉtất cả Ca(H2PO4)2.D. Phân lân hỗ trợ nitơmang lại cây cỏ.

Câu 3: Hỗn thích hợp X gồm nhị axit cacboxylic 1-1 chức, mạch hlàm việc, kếtiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn 4,02 gam X, chiếm được 2,34 gam H2O. Mặt không giống 10,05 gam X bội nghịch ứng hoàn toản với hỗn hợp NaOH, thu được 12,8 gam muối bột. Công thức của nhì axit làA. CH3COOH và C2H5COOH. B. C2H5COOH cùng C3H7COOH.C. C3H5COOH với C4H7COOH. D. C2H3COOH với C3H5COOH.

Câu 4: Hòa rã trọn vẹn Fe3O4 trong hỗn hợp H2SO4 loãng (dư), thu được hỗn hợp X. Trong các chất: NaOH, Cu, Fe(NO3)2, KMnO4, BaCl2, Cl2 với Al, số hóa học có khả năng bội phản ứng được cùng với hỗn hợp X làA. 4. B. 6. C. 5. D. 7.

Câu 5: Cho những tuyên bố sau:(a) Trong các phản ứng chất hóa học, flo chỉ mô tả tính oxi hóa.(b) Axit flohiđric là axit yếu hèn.(c) Dung dịch NaF loãng được sử dụng có tác dụng dung dịch phòng sâu răng.(d) Trong hòa hợp chất, những haloren (F, Cl, Br, I) đều có số oxi hóa: -1, +1, +3, +5 với +7.(e) Tính khử của các ion halogenua tăng ngày một nhiều theo trang bị tự: F−, Cl−, Br−, I−.Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng làA. 3. B. 5. C. 2. D. 4.

Câu 6: Cho sơ vật dụng phản ứng: C2H2 → X → CH3COOH. Trong sơ thứ trên từng mũi thương hiệu là 1 bội phản ứng, X là hóa học làm sao sau đây?A. CH3COONa. B. HCOOCH3. C. CH3CHO. D. C2H5OH.


Câu 7: Hòa tung hoàn toàn 1,28 gam Cu vào 12,6 gam dung dịch HNO3 60% thu được dung dịch X (không có ion NH+4). Cho X tác dụng trọn vẹn với 105 ml dung dịch KOH 1M, kế tiếp lọc bỏ kết tủa được dung dịch Y. Cô cạn Y được hóa học rắn Z. Nung Z cho khối lượng ko thay đổi, thu được 8,78 gam hóa học rắn. Nồng độ xác suất của Cu(NO3)2 trong X làA. 28,66%. B. 29,89%. C. 30,08%. D. 27,09%.

Câu 8: Cho sơ trang bị làm phản ứng: Al2(SO4)3 → X → Y→ Al. Trong sơ vật trên, từng mũi tên là 1 bội nghịch ứng, những hóa học X, Y theo lần lượt là hầu hết chất làm sao sau đây?A. NaAlO2 với Al(OH)3. B. Al(OH)3 cùng NaAlO2.C. Al2O3 cùng Al(OH)3. D. Al(OH)3 với Al2O3.

Câu 9: Tripeptit X với tetrapeptit Y phần lớn mạch hsinh sống. Lúc thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm X cùng Y chỉ tạo nên một amino axit tốt nhất có cách làm H2NCnH2nCOOH. Đốt cháy 0,05 mol Y trong oxi dư, nhận được N2 với 36,3 gam tất cả hổn hợp gồm CO2, H2O. Đốt cháy 0,01 mol X vào oxi dư, đến sản phẩm cháy vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa. Biết các làm phản ứng gần như xảy ra trọn vẹn. Giá trị của m làA. 11,82. B. 17,73. C. 23,64. D. 29,55.

Câu 10: Hỗn thích hợp X tất cả hiđro, propen, axit acrylic, ancol anlylic (C3H5OH). Đốt cháy trọn vẹn 0,75 mol X, nhận được 30,24 lít khí CO2 (đktc). Đun nóng X cùng với bột Ni một thời gian, chiếm được tất cả hổn hợp Y. Tỉ khối tương đối của Y đối với X bởi 1,25. Cho 0,1 mol Y phản nghịch ứng trọn vẹn với V lkhông nhiều dung dịch Br2 0,1M. Giá trị của V làA. 0,3. B. 0,6. C. 0,4. D. 0,5.

Câu 11: Phát biểu làm sao tiếp sau đây không đúng?A. Triolein có công dụng ttê mê gia phản nghịch ứng cộng hiđro khi nấu nóng gồm xúc tác Ni.B. Các hóa học Khủng thường ko tan nội địa với nhẹ nhàng hơn nước.C. Chất Khủng bị tbỏ phân Khi đun cho nóng trong hỗn hợp kiềm.D. Chất lớn là trieste của etylen glicol cùng với những axit béo

Câu 12: Trong các chất: stiren, axit acrylic, axit axetic, vinylaxetilen và butan, số chất có chức năng tmê mệt gia phản nghịch ứng cùng hiđro (xúc tác Ni, đun nóng) làA. 4. B. 2. C. 5. D. 3.


Câu 13: Cho giá trị độ âm năng lượng điện của những ngulặng tố: F (3,98); O (3,44); C (2,55); H (2,20); Na (0,93). Hợp chất như thế nào sau đây là thích hợp hóa học ion?A. NaF. B. CO2. C. CH4. D. H2O.

Câu 14: Cho 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 300 ml dung dịch NaHCO3 0,1M, thu được hỗn hợp X và kết tủa Y. Cho thảnh thơi dung dịch HCl 0,25M vào X đến lúc bắt đầu bao gồm khí hiện ra thì không còn V ml. Biết các bội phản ứng hầu hết xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của V làA. 80. B. 40. C. 160. D. 60.

Câu 15: Hòa rã hoàn toàn x mol sắt vào dung dịch cất y mol FeCl3 cùng z mol HCl, nhận được dung dịch chỉ đựng một hóa học chảy độc nhất vô nhị. Biểu thức tương tác thân x, y và z làA. 2x = y + 2z. B. 2x = y + z. C. x = y – 2z. D. y = 2x.

Câu 16: Tên Gọi của anken (sản phẩm chính) chiếm được Khi nấu nóng ancol tất cả bí quyết (CH3)2CHCH(OH)CH3 cùng với hỗn hợp H2SO4 quánh làA. 3-metylbut-2-en. B. 2-metylbut-1-en. C. 2-metylbut-2-en. D. 3-metylbut-1-en

Câu 17: Hai chất hữu cơ X và Y, nhân tố nguyên ổn tố hồ hết có C, H, O, tất cả cùng số nguim tử cacbon (MX A. 39,66%. B. 60,34%. C. 21,84%. D. 78,16%.

Câu 18: Điện phân rét tan Al2O3 cùng với các điện cực bằng than chì, thu được m kilogam Al sinh hoạt catot và 89,6 m3 (đktc) tất cả hổn hợp khí X sinh hoạt anot. Tỉ kân hận của X đối với H2 bằng 16,7. Cho 1,12 lkhông nhiều X (đktc) phản ứng cùng với hỗn hợp Ca(OH)2 dư, thu được một,5 gam kết tủa. Biết các phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của m làA. 144,0. B. 104,4. C. 82,8. D. 115,2.

Câu 19: Cho phương trình chất hóa học của phản nghịch ứng: X + 2Y → Z + T. Ở thời gian thuở đầu, độ đậm đặc của chất X là 0,01 mol/l. Sau đôi mươi giây, độ đậm đặc của hóa học X là 0,008 mol/l. Tốc độ trung bình của phản nghịch ứng tính theo chất X trong tầm thời gian trên là A. 4,0.10−4mol/(l.s). B. 1,0.10−4mol/(l.s). C. 7,5.10−4 mol/(l.s). D. 5,0.10−4 mol/(l.s).

Câu 20: Số đồng phân amin bậc một, cất vòng benzen, bao gồm thuộc phương pháp phân tử C7H9N làA. 3. B. 2. C. 5. D. 4.

Câu 21: Axit cacboxylic X nhị chức (gồm tỷ lệ khối lượng của oxi nhỏ tuổi rộng 70%), Y với Z là nhị ancol đồng đẳng kế tiếp (MY A. 15,9%. B. 29,9%. C. 29,6%. D. 12,6%.


Câu 22: Thể tích dung dịch NaOH 0,25M nên cho vào 15 ml dung dịch Al2(SO4) 3 0,5M để thu được lượng kết tủa lớn số 1 làA. 210 ml. B. 60 ml. C. 90 ml. D. 180 ml.

Câu 23: Hòa chảy hoàn toàn các thành phần hỗn hợp gồm 2,8 gam sắt cùng 1,6 gam Cu vào 500 ml dung dịch hỗn hợp HNO3 0,1M cùng HCl 0,4M, chiếm được khí NO (khí duy nhất) cùng hỗn hợp X. Cho X vào dung dịch AgNO3 dư, nhận được m gam hóa học rắn. Biết những làm phản ứng gần như xảy ra hoàn toàn, NO là thành phầm khử tuyệt nhất của N+5 trong số bội phản ứng. Giá trị của m làA. 29,24. B. 30,05. C. 34,10. D. 28,70.

Câu 24: Cho những tuyên bố sau:(a) Các hóa học CH3NH2, C2H5OH, NaHCO3 phần nhiều có khả năng bội phản ứng cùng với HCOOH.(b) Phản ứng ráng brom vào vòng benzen của phenol (C6H5OH) dễ dàng hơn của benzen.(c) Oxi hóa ko trọn vẹn etilen là phương thức hiện đại nhằm cung cấp anđehit axetic.(d) Phenol (C6H5OH) rã ít vào etanol. Trong các phát biểu bên trên, số tuyên bố đúng làA. 4. B. 2. C. 3. D. 1.

Câu 25: Hỗn hòa hợp X có ancol metylic, etylen glicol. Cho m gam X phản nghịch ứng hoàn toàn cùng với Na dư, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Đốt cháy trọn vẹn m gam X, thu được a gam CO2. Giá trị của a làA. 2,2. B. 4,4. C. 8,8. D. 6,6.

Câu 26: Một nhiều loại nước cứng lúc đung nóng thì mất tính cứng. Trong nhiều loại nước cứng này có phối hợp đa số phù hợp chất như thế nào sau đây?A. Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2. B. Ca(HCO3)2, MgCl2. C. CaSO4, MgCl2. D. Mg(HCO3)2, CaCl2.

Câu 27: Amino axit X gồm phân tử kăn năn bằng 75. Tên của X làA. alanin. B. glyxin. C. valin. D. lysin.

Câu 28: Cho 3,36 lít khí hiđrocacbon X (đktc) phản bội ứng hoàn toàn cùng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, nhận được 36 gam kết tủa. Công thức phân tử của X làA. C4H4. B. C3H4. C. C4H6. D. C2H2.

Câu 29: Hỗn vừa lòng X có FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Cho khí CO qua m gam X nung rét, sau đó 1 thời hạn chiếm được các thành phần hỗn hợp hóa học rắn Y cùng các thành phần hỗn hợp khí Z. Cho toàn bộ Z vào hỗn hợp Ca(OH)2 dư, mang lại phản ứng hoàn toàn, nhận được 4 gam kết tủa. Mặt không giống, phối hợp trọn vẹn Y trong dung dịch H2SO4 sệt, lạnh (dư), thu được một,008 lkhông nhiều khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất) cùng hỗn hợp đựng 18 gam muối hạt. Giá trị của m làA. 6,80. B. 7,12. C. 13,52. D. 5,68.

Câu 30: Cacbohiđrat làm sao sau đây ở trong các loại đisaccarit?A. Amilozơ. B. Saccarozơ. C. Glucozơ. D. Xenlulozơ.

Câu 31: Cho 0,76 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả nhì amin đơn chức, tất cả số mol cân nhau, phản nghịch ứng hoàn toàn với hỗn hợp HCl dư, thu được 1,49 gam muối hạt. Kăn năn lượng của amin tất cả phân tử kân hận nhỏ rộng trong 0,76 gam X làA. 0,58 gam. B. 0,31 gam. C. 0,45 gam. D. 0,38 gam.

Câu 32: Số proton cùng số nơtron gồm vào một nguyên ổn tử nhôm (2713Al) thứu tự làA. 13 và 14. B. 13 cùng 15. C. 12 cùng 14. D. 13 với 13.

Câu 33: Hấp trúc hoàn toàn 2,24 lkhông nhiều khí CO2 (đktc) vào 750 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M, nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m làA. 29,55. B. 19,70. C. 9,85. D. 39,40

Câu 34: Cho m gam một oxit sắt phản nghịch ứng hoàn toản cùng với 0,75 mol H2SO4, chiếm được dung dịch chỉ chứa một muối bột tuyệt nhất cùng 1,68 lkhông nhiều khí SO2 (đktc, sản phẩm khử tốt nhất của S+6). Giá trị của m làA. 24,0. B. 34,8. C. 10,8. D. 46,4.

Câu 35: Lúc tổ hợp trọn vẹn m gam từng kim loại vào nước dư, tự kim loại làm sao tiếp sau đây nhận được thể tích khí H2 (cùng điều kiện ánh sáng với áp suất) là nhỏ dại nhất?A. K. B. Na. C. Li. D. Ca.


Câu 36: Cho bội phản ứng: FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O. Trong pmùi hương trình của bội phản ứng trên, lúc thông số của FeO là 3 thì hệ số của HNO3 làA. 6. B. 8. C. 4. D. 10.

Câu 37: Chất nào sau đây vào phân tử chỉ có links đơn?A. Metyl fomat. B. Axit axetic. C. Anđehit axetic. D. Ancol etylic.

Câu 38: Hỗn phù hợp X bao gồm nhì kim loại kiềm cùng một kim loại kiềm thổ. Hòa chảy hoàn toàn 1,788 gam X vào nước, thu được dung dịch Y và 537,6 ml khí H2 (đktc). Dung dịch Z tất cả H2SO4 với HCl, trong đó số mol của HCl gấp đôi lần số mol của H2SO4. Trung hòa hỗn hợp Y bởi dung dịch Z tạo ra m gam tất cả hổn hợp muối hạt. Giá trị của m làA. 4,460. B. 4,656. C. 3,792. D. 2,790.

Câu 39: Tbỏ phân trọn vẹn m1 gam este X mạch hlàm việc bằng dung dịch NaOH dư, chiếm được m2 gam ancol Y (không có chức năng làm phản ứng cùng với Cu(OH)2) với 15 gam tất cả hổn hợp muối bột của nhị axit cacboxylic đối kháng chức. Đốt cháy hoàn toàn m2 gam Y bằng oxi dư, thu được 0,3 mol CO2 cùng 0,4 mol H2O. Giá trị của m1 làA. 14,6. B. 11,6. C. 10,6. D. 16,2.

Xem thêm: Tài Liệu Bài Tập Toán Kỹ Thuật Có Lời Giải Toán Kĩ Thuật, Bài Tập Toán Kỹ Thuật Có Lời Giải

Câu 40: Dung dịch X đựng 0,12 mol Na+; x mol SO2-4; 0,12 mol Cl− cùng 0,05 mol NH+4. Cho 300 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào X cho đến khi những phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, thanh lọc bỏ kết tủa, chiếm được hỗn hợp Y. Cô cạn Y, chiếm được m gam hóa học rắn khan. Giá trị của m làA. 7,190. B. 7,705. C. 7,875. D. 7,0đôi mươi.

Đề thi Đại học tập năm 2013 - Kăn năn B, môn Sinh

Đáp án xem thêm đề Sinch học tập kân hận B mã đề 958: