Đề minh họa THPT QG môn hóa năm 2017 lần 3 của cục giáo dục

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THAM KHẢO

(Đề có 04 trang)

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: HÓA HỌC

Thời gian có tác dụng bài: 50 phút, không nhắc thời gian phạt đề

Họ, tên thí sinh: ……………………………………………………………

Số báo danh: ………………………………………………………………..

Bạn đang xem: Lời giải chi tiết tất cả các môn đề minh họa lần 3

Cho biết ngulặng tử khối của các nguyên ổn tố:

H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;

sắt = 56; Cu = 64; Zn = 65; Rb = 85,5; Ag = 108.

TK2017: Khí có mặt trong trường hợp làm sao dưới đây không khiến ô nhiễm không khí ?

A. Quá trình nấu bếp, đốt lò sưởi vào sinc hoạt. B. Quá trình quang quẻ phù hợp của cây cối.

C. Quá trình đốt xăng trong bộ động cơ xe hơi. D. Quá trình đốt xăng vào lò cao.

TK2017: Chất như thế nào dưới đây vừa phản bội ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với hỗn hợp HCl?

A. AlCl3. B. Al2(SO4)3. C. NaAlhanvietfoundation.org. D. Al2O3.

TK2017: Oxit như thế nào dưới đây công dụng với hỗn hợp HCl hiện ra các thành phần hỗn hợp muối?

A. Al2O3. B. Fe3O4. C. CaO. D. Na2O.

TK2017: Polime làm sao tiếp sau đây được tổng hợp bởi bội nghịch ứng trùng hợp?

A. Polisaccarit. B. Poli(vinyl clorua).

C. Poli(etylen terephatalat). D. Nilon-6,6.

TK2017: Cho dung dịch FeCl3 công dụng cùng với hỗn hợp NaOH tạo thành thành kết tủa có màu

A. nâu đỏ. B. white. C. xanh thẫm. D. White xanh.

TK2017: Sản phđộ ẩm của phản bội ứng este hóa giữa ancol metylic cùng axit propionic là

A. propyl propionat. B. metyl propionat. C. propyl fomat. D. metyl axetat.

TK2017: Dung dịch chất làm sao tiếp sau đây ko làm quỳ tím đưa màu?

A. Etylamin. B. Anilin. C. Metylamin. D. Trimetylamin.

TK2017: Trong các kyên loại: Al, Mg, Fe với Cu, kim loại có tính khử mạnh mẽ nhất là

A. Cu. B. Mg. C. sắt. D. Al.

TK2017: Chất làm sao sau đây ko bội nghịch ứng cùng với NaOH trong dung dịch?

A. Gly-Ala. B. Glyxin. C. Metylamin. D. Metyl fomat.

TK2017: Đá vôi là nguyên vật liệu tất cả sẵn vào tự nhiên, được sử dụng làm cho vật liệu kiến thiết, chế tạo vôi,…Nung 100 kilogam đá vôi (chứa 80% CaCO3 về khối lượng, còn lại là tạp chất trơ) mang đến khối lượng ko thay đổi, chiếm được m kg hóa học rắn. Giá trị của m là

A. 80,0. B. 44,8. C. 64,8. D. 56,0.

TK2017: Kim nhiều loại crom chảy được vào dung dịch

A. HNO3 (sệt, nguội). B. H2SO4 (đặc, nguội). C. HCl (nóng). D. NaOH (loãng).

TK2017: Cho 5 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Ag và Al vào hỗn hợp HCl dư. Sau khi bội nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn, nhận được 3,36 lít khí H2 (đktc). Phần trăm cân nặng của Al vào X là

A. 54,0%. B. 49,6%. C. 27,0%. D. 48,6%.

TK2017: Khử hoàn toàn 32 gam CuO thành sắt kẽm kim loại đề nghị toàn vẹn V lkhông nhiều khí CO (đktc). Giá trị của V là

A. 13,44. B. 8,96. C. 4,48. D. 6,72.

TK2017: Cho tất cả hổn hợp có CH3COOC2H5 cùng CH3COONH4 công dụng đầy đủ cùng với 200 ml hỗn hợp NaOH 1M, chiếm được hỗn hợp cất m gam muối. Giá trị của m là

A. 19,6. B. 9,8. C. 16,4. D. 8,2.

TK2017: Cho hỗn hợp Zn cùng Fe vào dung dịch các thành phần hỗn hợp Cu(NO3)2 cùng AgNO3, sau khoản thời gian các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được hỗn hợp nhị sắt kẽm kim loại. Hai kim loại đó là

A. sắt, Cu. B. Cu, Ag. C. Zn, Ag. D. Fe, Ag.

TK2017: Hòa tan trọn vẹn 9,4 gam K2O vào 70,6 gam nước, chiếm được hỗn hợp KOH có mật độ x%. Giá trị của x là

A. 14. B. 18. C. 22. D. 16.

TK2017: Cho axit acrylic công dụng cùng với ancol đối kháng chức X, nhận được este Y. Trong Y, oxi chiếm phần 32% về khối lượng. Công thức của Y là

A. C2H3COOCH3. B. CH3COOC2H5.

C. C2H5COOC2H3. D. C2H3COOC2H5.

TK2017: Cho hàng những hóa học sau: tripanmitin, axit aminoaxetic, Ala-Gly-Glu, etyl propionat. Số hóa học vào hàng gồm phản ứng cùng với dung dịch NaOH (đun nóng) là

A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.

TK2017: Phát biểu nào dưới đây không nên ?

A. Protein là đại lý làm cho sự sống.

B. Protein dễ dàng là đa số hóa học gồm buổi tối đa 10 liên kết peptit.

C. Protein bị tbỏ phân nhờ xúc tác axit, bazơ hoặc enzyên.

D. Protein tất cả làm phản ứng màu sắc biure.

TK2017: Xà chống hóa trọn vẹn este X mạch hở vào dung dịch NaOH, chiếm được hỗn hợp các hóa học hữu cơ gồm: (COONa)2, CH3CHO cùng C2H5OH. Công thức phân tử của X là

A. C6H10O4. B. C6H10hanvietfoundation.org. C. C6H8hanvietfoundation.org. D. C6H8O4.

TK2017: Thực hiện nay xem sét pha chế khí X, khí X được thu vào trong bình tam giác theo hình vẽ sau:

*

Thí nghiệm kia là:

A. Cho dung dịch HCl vào trong bình đựng bột CaCO3.

B. Cho hỗn hợp H2SO4 sệt vào trong bình đựng lá sắt kẽm kim loại Cu.

C. Cho dung dịch H2SO4 loãng vào bình đựng hạt sắt kẽm kim loại Zn.

D. Cho dung dịch HCl đặc vào trong bình đựng tinc thể K2Cr2O7.

TK2017: Cho m gam bột Fe vào dung dịch HNO3, sau khi bội nghịch ứng hoàn toàn, thu được 2,24 lít khí NO

(thành phầm khử tuyệt nhất của N+5, sinh sống đktc) và 2,4 gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 8,0. B. 10,8. C. 8,4. D. 5,6.

TK2017: Hỗn vừa lòng E gồm bố amin no, đối chọi chứC. Đốt cháy trọn vẹn m gam E bởi hanvietfoundation.org, thu được Chanvietfoundation.org, H2O và 0,672 lkhông nhiều khí N2 (đktc). Mặt khác, để tính năng với m gam E đề nghị vừa đủ V ml hỗn hợp HCl 1M. Giá trị của V là

A. 45. B. 60. C. 15. D. 30.

TK2017: Điện phân (cùng với năng lượng điện cực trơ, độ mạnh cái điện không đổi) hỗn hợp muối bột nitrat của một kim loại M (bao gồm hóa trị không đổi). Sau thời hạn t giây, khối lượng dung dịch bớt 6,96 gam cùng trên catot chỉ nhận được a gam sắt kẽm kim loại M. Sau thời gian 2t giây, khối lượng dung dịch giảm 11,78 gam với tại catot thoát ra 0,224 lkhông nhiều khí (đktc). Giá trị của a là

A. 8,64. B. 6,40. C. 6,48. D. 5,60.

TK2017: Cho các phát biểu sau:

(a) Thủy phân vinyl axetat bằng NaOH đun cho nóng, nhận được natri axetat cùng fomanđehit.

(b) Polietilen được pha chế bởi bội nghịch ứng trùng ngưng.

(c) Tại điều kiện thường xuyên, anilin là hóa học khí.

(d) Xenlulozơ ở trong loại polisaccarit.

(e) Tdiệt phân trọn vẹn anbumin chiếm được các thành phần hỗn hợp α-amino axit.

(g) Tại điều kiện phù hợp, triolein tmê man gia bội phản ứng cùng H2.

Số phát biểu và đúng là

A. 3. B. 2. C. 4. D. 5.

TK2017: Cho sơ vật đưa hóa:

*

Biết các hóa học Y, Z, T là các phù hợp hóa học của crom. Các chất X, Y, Z, T lần lượt là

A. Fe2(SO4)3, Cr2(SO4)3, Cr(OH)3, KCrhanvietfoundation.org. B. FeSO4, CrSO4, KCrhanvietfoundation.org, K2CrO4.

C. FeSO4, Cr2(SO4)3, KCrhanvietfoundation.org, K2CrO4. D. FeSO4, Cr2(SO4)3, Cr(OH)3, K2Cr2O7.

TK2017: Cho 1 mol triglixerit X tính năng cùng với hỗn hợp NaOH dư, thu được 1 mol glixerol, 1 mol natri panmitat với 2 mol natri oleat. Phát biểu như thế nào tiếp sau đây sai?

A. Phân tử X bao gồm 5 link π.

B. Có 2 đồng phân cấu trúc thỏa mãn nhu cầu đặc điểm của X.

C. Công thức phân tử chất X là C52H96O6.

D. 1 mol X làm mất đi color về tối nhiều 2 mol Br2 trong hỗn hợp.

TK2017: Tiến hành các thí điểm sau:

(a) Điện phân NaCl nóng chảy.

(b) Điện phân dung dịch CuSO4 (năng lượng điện rất trơ).

(c) Cho mẩu K vào hỗn hợp AlCl3.

(d) Cho sắt vào dung dịch CuSO4.

(e) Cho Ag vào dung dịch HCl.

(g) Cho Cu vào hỗn hợp các thành phần hỗn hợp Cu(NO3)2 cùng NaHSO4.

Số thí sát hoạch được chất khí là

A. 4. B. 5. C. 2. D. 3.

TK2017: Cho 1 mol hóa học X (C9H8O4, đựng vòng benzen) chức năng không còn cùng với NaOH dư, nhận được 2 mol chất Y,

1 mol hóa học Z cùng 1 mol H2O. Chất Z công dụng cùng với hỗn hợp H2SO4 loãng chiếm được chất cơ học T. Phát biểu nào dưới đây sai?

A. Chất T tính năng cùng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 2.

B. Chất Y tất cả phản bội ứng tthế bạc.

C. Phân tử hóa học Z bao gồm 2 ngulặng tử oxi.

D. Chất X tác dụng cùng với NaOH theo tỉ lệ thành phần mol 1 : 3.

TK2017: Cho các phát biểu sau:

(a) Tất cả các peptit đều phải có phản ứng màu biure.

(b) Muối phenylamoni clorua ko tung nội địa.

(c) Tại ĐK hay, metylamin với đimetylamin là phần nhiều chất khí.

(d) Trong phân tử peptit mạch hsống Gly-Ala-Gly bao gồm 4 nguyên ổn tử oxi.

(e) Tại ĐK hay, amino axit là mọi chất lỏng.

Số tuyên bố và đúng là

A. 2. B. 4. C. 5. D. 3.

TK2017: Ancol etylic được điều chế bằng phương pháp lên men tinch bột theo sơ đồ:

Để pha trộn 10 lkhông nhiều ancol etylic 46o phải m kg gạo (chứa 75% tinc bột, còn lại là tạp hóa học trơ). Biết hiệu suất

của cả quy trình là 80% và cân nặng riêng của ancol etylic nguyên ổn chất là 0,8 g/ml. Giá trị của m là

A. 3,600. B. 6,912. C. 10,800. D. 8,100.

TK2017: Sục đàng hoàng khí Chanvietfoundation.org cho dư vào hỗn hợp bao gồm a mol NaOH với b mol Ca(OH)2. Sự nhờ vào của số mol kết tủa CaCO3 vào số mol Chanvietfoundation.org được màn biểu diễn theo vật thị sau:

*

Tỉ lệ a : b tương ứng là

A. 4 : 5. B. 2 : 3. C. 5 : 4. D. 4 : 3.

TK2017: Hỗn phù hợp E có hóa học X (C3H10N2O4) với chất Y (C3H12N2O3). Chất X là muối bột của axit cơ học đa chức, chất Y là muối bột của một axit vô cơ. Cho 2,62 gam E chức năng cùng với dung dịch NaOH dư, nấu nóng, thu được 0,04 mol tất cả hổn hợp nhị khí (gồm tỉ trọng mol 1 : 3) với hỗn hợp đựng m gam muối hạt. Giá trị của m là

A. 2,40. B. 2,54. C. 3,46. D. 2,26.

TK2017: Điện phân hỗn hợp NaCl (năng lượng điện rất trơ, màng ngăn uống xốp), nhận được hỗn hợp X. Hấp trúc Chanvietfoundation.org dư vào X, chiếm được hỗn hợp chất Y. Cho Y chức năng cùng với Ca(OH)2 theo tỉ lệ mol 1 : 1, tạo ra hóa học Z rã trong nướC. Chất Z là

A. Ca(HCO3)2. B. Na2CO3. C. NaOH. D. NaHCO3.

TK2017: Cho 5 chất: NaOH, HCl, AgNO3, HNO3, Cl2. Số hóa học tác dụng được với hỗn hợp Fe(NO3)2 là

A. 5. B. 2. C. 3. D. 4.

TK2017: Hỗn phù hợp T tất cả 2 este đơn chức X, Y (MX Y). Đun rét 15 gam T với 1 lượng dung dịch NaOH đầy đủ, chiếm được m gam các thành phần hỗn hợp Z có 2 ancol (có phân tử kân hận hơn kém nhẹm nhau 14u) với hỗn hợp hai muối bột. Đốt cháy m gam Z, thu được 9,408 lít Chanvietfoundation.org (đktc) và 10,8 gam H2O. Phần trăm cân nặng của X trong T là

A. 59,2%. B. 40,8%. C. 70,4%. D. 29,6%.

TK2017: Hấp trúc hết 4,48 lít khí Chanvietfoundation.org (đktc) vào dung dịch chứa x mol KOH với y mol K2CO3, thu được 200 ml hỗn hợp X. Cho thong thả cho đến khi xong 100 ml dung dịch X vào 300 ml dung dịch HCl 0,5M, nhận được 2,688 lkhông nhiều khí (đktc). Mặt không giống, mang lại 100 ml dung dịch X tính năng với hỗn hợp Ba(OH)2 dư, chiếm được 39,4 gam kết tủA. Giá trị của x là

A. 0,10. B. 0,đôi mươi. C. 0,05. D. 0,30.

TK2017: Hỗn vừa lòng E bao gồm 3 chất: X (là este của amino axit); Y và Z là nhì peptit mạch hlàm việc, rộng kém nhẹm nhau một nguim tử nitơ (những chứa ít nhất nhì các loại nơi bắt đầu amino axit, MY Z). Cho 36 gam E tính năng toàn diện với 0,44 mol NaOH, nhận được 7,36 gam ancol no, đơn chức, mạch hnghỉ ngơi và 45,34 gam bố muối bột của glyxin, alanin, valin (trong những số ấy tất cả 0,1 mol muối của alanin). Mặt không giống, đốt cháy trọn vẹn 36 gam E vào hanvietfoundation.org dư, chiếm được Chanvietfoundation.org, N2 với 1,38 mol H2O. Phần trăm cân nặng của Y trong E là

A. 18,39%. B. trăng tròn,72%. C. 27,58%. D.

Xem thêm: Bài 8: Các Trường Hợp Đồng Dạng Của Tam Giác Vuông Violet, Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Nhất Của Tam Giác Violet

43,33%.

TK2017: Hòa rã không còn các thành phần hỗn hợp X tất cả 5,6 gam Fe; 27 gam Fe(NO3)2 với m gam Al vào hỗn hợp đựng 0,61 mol HCl. Sau Khi các phản bội ứng xảy ra trọn vẹn, nhận được hỗn hợp Y chỉ cất 47,455 gam muối hạt trung hòa và 2,352 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí Z gồm NO với N2O. Tỉ khối của Z đối với H2 là 16. Giá trị của m là