Câu 1: Trong mỗi câu sau đây, hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng:

a) Tích (4^4.9^4.4^9.9^9) bằng:

(eginarrayl(A),13^13,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(B),13^36\(C),36^13,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(D),1296^26endarray)

Câu 2: Tính cực hiếm của biểu thức sau:

(P. = left( 0,8.7 + 0,64 ight).left( 1dfrac14.7 - 0,8.1dfrac14 ight) + 31,64)

Câu 3: Tìm (x), biết:

(eginarrayla),dfrac23 - 0,6x = dfrac521\b),x.sqrt x - 1 = 0endarray)

Câu 4: So sánh (3^41) và (2^61.)

Lời giải đưa ra tiết

Câu 1:

a) 

Phương pháp:

(x^m.x^n = x^m + n) (( x ∈mathbb Q, m,n ∈mathbb N))

((x.y)^n=x^n.y^n)

Lời giải:

(eginarrayl4^4.9^4.4^9.9^9 = left( 4^4.4^9 ight).left( 9^4.9^9 ight)\ = 4^13.9^13 = left( 4.9 ight)^13 = 36^13endarray)

Chọn C.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra toán 7 chương 1 đại số

b) 

Phương thơm pháp:

Áp dụng tính chất:

(dfracab = dfraccd Rightarrow dfracakb = dfracckd,,left( b;d;k e 0 ight))

Lời giải:

(dfraca2 = dfracb3 Rightarrow dfraca8 = dfracb12,,,,(1))

(dfracb4 = dfracc5 Rightarrow dfracb12 = dfracc15,,,(2))

Từ (1) với (2) suy ra: (dfraca8 = dfracb12 = dfracc15)

Vậy cha số (a;b;c) tỉ trọng cùng với các số (8;,12;,15)

Chọn A.

c) 

Pmùi hương pháp:

Áp dụng các công thức:

(x^m.x^n = x^m + n) (( x ∈mathbb Q, m,n ∈mathbb N))

(left( x^m ight)^n = x^m.n)

(ab + ac = aleft( b + c ight))

Lời giải:

(eginarraylsqrt dfrac8^10 + 4^108^4 + 4^11 = sqrt dfracleft( 2^3 ight)^10 + left( 2^2 ight)^10left( 2^3 ight)^4 + left( 2^2 ight)^11 \ = sqrt dfrac2^30 + 2^202^12 + 2^22 = sqrt dfrac2^20.left( 2^10 + 1 ight)2^12.left( 1 + 2^10 ight) \ = sqrt 2^8 = 2^4 = 16endarray)

Câu 2:

Pmùi hương pháp:

Áp dụng luật lệ cùng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ; sản phẩm công nghệ tự triển khai phxay tính trong ngoặc trước bên cạnh ngoặc sau, nhân phân tách trước cùng trừ sau.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 7 Nhân Chia Số Hữu Tỉ, Giá Trị Tuyệt Đối Của Một Số Hữu Tỉ

Lời giải:

(eginarraylPhường. = left( 0,8.7 + 0,64 ight).left( 1dfrac14.7 - 0,8.1dfrac14 ight) + 31,64\P. = left< 0,8.left( 7 + 0,8 ight) ight>.left< 1dfrac14.left( 7 - 0,8 ight) ight> + 31,64\P = 0,8.7,8.dfrac54.6,2 + 31,64\Phường = dfrac810.dfrac54.7,8.6,2 + 31,64\Phường. = dfrac45.dfrac54.7,8.6,2 + 31,64\P.. = 7,8.6,2 + 31,64\P.. = 48,36 + 31,64 = 80endarray)


Câu 3:

Phương thơm pháp:

a) Áp dụng:

+) Quy tắc cùng, trừ, nhân, phân chia số hữu tỉ,

+) Quy tắc đưa vế: Nếu chuyển số hạng từ vế này quý phái vế cơ ta cần thay đổi vết số hạng đó.

b) (A.B = 0 Rightarrow left< eginarraylA = 0\B = 0endarray ight.)

Lời giải:

(eginarrayla),dfrac23 - 0,6x = dfrac521\ - 0,6x = dfrac521 - dfrac23\ - 0,6x = dfrac521 - dfrac1421\dfrac - 610x = dfrac - 921\dfrac - 35x = dfrac - 37\x = dfrac - 37:dfrac - 35\x = dfrac - 37.dfrac - 53 = dfrac57\b),x.sqrt x - 1 = 0\ Rightarrow left< eginarraylx = 0\sqrt x - 1 = 0endarray ight.\ Rightarrow left< eginarraylx = 0\x - 1 = 0endarray ight. Rightarrow left< eginarraylx = 0\x = 1endarray ight.endarray)

Câu 4:

Phương pháp:

Áp dụng:

(left( x^m ight)^n = x^m.n)

(a 0} ight))

Lời giải:

(eginarrayl3^40 = left( 3 ight)^đôi mươi.2 = left( 3^2 ight)^20 = 9^20\2^60 = left( 2 ight)^20.3 = left( 2^3 ight)^20 = 8^20\8^20