quý khách hàng đang coi bản rút gọn của tài liệu. Xem và thiết lập ngay bạn dạng không thiếu thốn của tài liệu tại đây (72.06 KB, 3 trang )
Bạn đang xem: Đề cương ôn tập chương 4 đại số 9

1ĐỀ CƯƠNG ÔN TÂP. CHƯƠNG IV ĐẠI SỐ LỚP.. 9A/ PHẦN TRẮCNGHIỆM KHÁCH QUAN1/ Điểm ở trong đồ thị hàm số y= - 22x là:A.(-2:2) B.(2:2) C.(3:-3) D.(-6:-18)2/ Một nghiệm của PTBH -3x2 + 2x+5=0 là:A.1 B 35C.35D.533/Tổng nhì nghiệm của PTBH -3x2 - 4x +9 =0 là:A 3 B.3 C,-34 chiều.344/ Hai số bao gồm tổng là 15 cùng tích là -107 là nghiệm PTBH :
A.x2 + 15x – 107=0 B.x2 - 15x – 107=0C.x2 + 15x +107=0 D.x2 - 15x + 107=05/ Biệt thức ∆của PTBH : 5x2 +13x - 7 = 0 là :A.29 B.309 C.204 D.1346/ PTBH : -3+2x+5x2= 0 gồm tích hai nghiệm là :A.32B 32C.53D 5
37/ Biệt thức ∆’ của PTBH : -3+2x+5x2=0 là :A.15 B.16 C.19 D.48/PTBH :x2+3x - 5=0.Biểu thức x12+x22 có giá trị bằng :A.16 B. -1 C.19 D.49/ Điểm trực thuộc vật thị hàm số y= 22x gồm tung độ bởi 2 thì có hòanh độ là :A 2 B.2 C.2 hoặc -2 D.4 hoặc – 410/ Biệt thức ∆của PTBH : 2x2- (k-1)x+ k = 0 là:A. k2
+6k-23 B.k2+6k-25 C.(k-5)2D (k+5)211/ Một nghiệm của PTBH: 2x2- (k-1)x+ k = 0 là:A.21−kB.21 k−C.23−kD.23 k−12/ Một nghiệm của PTBH: 3x2 + 5x-8= 0 là:A.1 B 1 C.32D 32
13/ Phương trình gồm x2 - 5x + 10 -2 = 0 có 1 nghiệm là 2 thì nghiệm còn lại là:A.1 B 1 C.5+2D.5- 214/ Phương trình có x2 +3x – 5 = 0.Biểu thức(x1-x2)2 có giá trị là:A,29 B,19 C.4 D.16
15/ Cho hàm số y= - 22x. tóm lại nào sau đó là đúng :A.Hàm số luôn luôn luôn đồng biến2B,Hàm số luôn luôn nghịch biếnC. Hàm số đồng đổi thay Lúc x 0D. Hàm số đồng đổi thay Lúc x > 0, nghịch thay đổi Khi x 16/ PTBH ẩn x : x2-(2m - 1)x + 2m = 0 tất cả thông số b bởi :A,2(m - 1) B.1 – 2m C.2 - 4m D.2m – 117/ Điểm P(- 1: - 3) thuộc đồ gia dụng thị hàm số y = mx2 thì m có mức giá trị là:A. – 3 B 2 C.2 D.318/ Phương trình: x2- (a+1)x + a = 0 gồm 2 nghiệm là:A.x1=1;x2 = a B.x1= - 1;x2 = - a
C.x1=1;x2 = - a C,x1= - 1;x2 = a19/ nghiệm của PT 3x2 + 2x + 1 = 0 là hòanh độ giao điểm của các hàm số:A.y = 3x2và y = 2x + 1 B.y = 3x2với y = - 2x + 1 C.y = 3x2cùng y = - 2x - 1 D.y = - 3x2và y = 2x - 1 20/ Nếu PT : ax2+bx+c=0(a≠0) bao gồm một nghiệm là một thì tổng làm sao sau đấy là đúng :A.a+b+c = 0 B.a-b+c = 0 C,a – b - c = 0 D.a+b - c = 0B PHẦN TỰ LUẬN
Bài 1: Cho các hàm số y = x2 bao gồm thứ thị là (P)và hàm số y = 5x – 6 gồm đồ vật thị là (D)a/ vẽ (P) và (D) trên cùng một hệ trục tọa độ vuông góc.b/ Xác định tọa độ giao điểm của (P) và (D) .Bài 2 :Cho các hàm số y = 2x2 có vật thị là (P)với hàm số y = -3x +2 bao gồm đồ dùng thị là (D a/ vẽ (P) với (D) bên trên cùng một hệ trục tọa độ vuông góc.b/ Xác định tọa độ giao điểm của (P) và (D) .c/ Hotline A là điểm bên trên (P) có hòanh độ bằng 1 và B là điểm trên (D) gồm tung độ bởi m+ Khi m = 5 viết phương trình con đường thẳng trải qua A và B.+ Tìm m nhằm 3 điểm A, O, B thẳng hàng ( O là cội tọa độ)Bài 3: Cho các hàm số y = - 22x có đồ vật thị là (P)với hàm số y = x – 23 tất cả vật thị là (D)a/ vẽ (P) và (D) trên cùng một hệ trục tọa độ vuông góc.b/ Xác định tọa độ giao điểm của (P) và (D).Bài 4: Cho các hàm số y = - 23
x2 có trang bị thị là (P)và hàm số y = - 2 x + 21 có đồ dùng thị là (D)a/ vẽ (P) với (D) trên và một hệ trục tọa độ vuông góc.b/ Xác định tọa độ giao điểm của (P) với (D).c/Tìm tọa độ đầy đủ điểm bên trên (P) thỏa đặc điểm tổng hòanh độ cùng tung độ của điểm đó bởi 4.3Bài 5 :Cho các hàm số y = - 2x2 có đồ thị là (P)cùng hàm số y = -3x +m gồm thứ thị là (Dm) a/ Khi m= 1 vẽ (P) với (D) bên trên và một hệ trục tọa độ vuông góc với xác minh tọa độ giao điểm của bọn chúng.b/ Tìm m để (Dm) trải qua điểm trên (P) bao gồm hòanh độ bằng 21c/ Tìm m nhằm (P) cắt (D) trên 2 điểm sáng tỏ.Bài 6 :Cho các hàm số y = - 41x2 có đồ gia dụng thị là (P)cùng hàm số y = x gồm vật thị là (D)a/ Vẽ (P) với (D) trên cùng một hệ trục tọa độ vuông góc.
b/ Xác định tọa độ giao điểm của (P) cùng (D).Bài 7 : Cho phương thơm trình : x2 – (2k-1)x + 2k – 2 = 0 (1)a/ Giải pmùi hương trình (1) lúc k = - 2b/ Tìm giá trị của k nhằm pmùi hương trình (1) tất cả một nghiệm x1 = - 2. Tìm nghiệm x2c/ Chứng minc rằng phương trình (1) luôn luôn gồm 2 nghiệm sáng tỏ.d/Hotline x1, x2 là 2 nghiệm của PT(1), Tìm hệ thức contact giữa x1, x2 ko nhờ vào vào kBài 8: Cho phương trình : mx2+mx – 1 = 0 (1)a/ Giải phương trình (1) Khi m = 21b/ Tìm m để phương thơm trình (1) bao gồm nghiệm kép.c/ Tìm m nhằm bình phương của tổng hai nghiệm bằng bình pmùi hương của tích nhì nghiệm
Bài 9: Cho phương trình : x2 –2 (m + 1)x + m - 1 = 0 (1)a/ Giải phương thơm trình (1) lúc m = - 2.b/ Chứng minc rằng phương thơm trình (1) luôn tất cả 2 nghiệm sáng tỏ.c/ call x1, x2 là 2 nghiệm của pmùi hương trình (1) .Tính x12 – x22d/ call x1, x2 là 2 nghiệm của PT(1), Tìm hệ thức contact giữa x1, x2 không phụ thuộc vào mBài 10: Cho pmùi hương trình : x2 – mx + m - 1 = 0 (1)a/ Giải phương thơm trình (1) Lúc m = - 2.b/ Chứng minc rằng phương thơm trình (1) luôn tất cả nghiệm khi m thay đổi


Xem thêm: Đáp Án Và Đề Thi Học Sinh Giỏi Môn Sinh 8 Năm Học 2016 2017, Đề Thi Hsg Sinh Lớp 8 Năm 2016

c/ Tìm các cực hiếm của m nhằm phương thơm trình (1) gồm 2 nghiệm biệt lập.d/ Điện thoại tư vấn x1, x2 là 2 nghiệm của phương trình (1) .Tìm m thỏa x12 + x22 - 6x1 x2 =8:Bài 11: Cho pmùi hương trình : x2 –(2m -3)x - 4m = 0 (1)a/ Giải phương thơm trình (1) khi m = - 3.b/ Chứng minc rằng pmùi hương trình (1) luôn luôn gồm 2 nghiệm phân minh.c/ điện thoại tư vấn x1, x2 là 2 nghiệm của phương trình (1) .Tìm m để x12 + x