... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬPhường HK2 TIẾNG ANH 8I. Choose the best answers:1. She had a bad cut on her head. It’s (aching/ hurting/ bleeding) badly .2.

Bạn đang xem: Ngữ pháp và bài tập ôn thi học kì 2 lớp 8 môn tiếng anh năm 2021 có đáp án

What type of the garbage can ... carried out 22. It’s dangerous........... in this river. (a. swyên ổn b. lớn swim c. swimming d. swam )23 . We are looking forward khổng lồ ........ you in June.(a. seeing b. see c. saw d. be seen )24 . It’s ... windows ?25 . Millions of Christmas cards……………..every year. (a. were sent b. are sent c. sover d. is sending )26 . I don’t know how…………….. the game. (a. playing b. to play c. played d. can I play )27 ....
*

*

*

... xếp 21 . Invite : mời 22 . Offer : đề nghò 23 . Demvà : đòi hỏi/thưởng thức 24 . Deserve sầu : xứng danh 25 . Seem : hình như 26 . Mean : hy vọng / bao gồm ý 27 . Pretkết thúc : dặn dò/vờ vịt 28 . Ask : yêu thương cầu/hỏi 29 . ... 18. Suggest : đề nghò 19. Forgive : tha sản phẩm công nghệ 20 . Quit : thôi / xong 21 . Discuss : luận bàn 22 . Help / can’t help : hoàn toàn có thể nhòn 23 . Admit : ưng thuận 24 . Recollect : hồi tưởng 25 . Appreciate ... khen ngoi 27 . consist of : bao gom, gom co 28 . be divided into : duoc phân chia tkhô giòn 28 . be based on : dua tren 29 . concentrate on : tap trung 30. speak lớn sb about/ of sb/ sth: nói cùng với ai về 32. talk...
*

*

... school……………………………………. 22 2.Thong Nhat is a factory which produces bicycles./ Thong Nhat is………………………………. 22 3.It is a festival in which participants have lớn cut rice./ It’s………………………………………... 22 4.Trung’s parents ... Trung…………………………………………………….. 22 5.”Can you speak more slowly?” he said lớn me./ He asked……………………………………… 22 6.”Don’t come before 6 o’clock”, I said to hyên./ I told…………………………………………… 22 7.I still feel tired ... Group. 21 . His doctor advised hyên ổn (give up)…………. (smoke)………….. 22 . By (work)…………. day & nihgt he succeeded in (finish)………… the job in time. 23 . There (be)……….. many volunteers in Sea Games 22 nd...
... Monday?( Anh ấy có lớp học tập môn gì vào trang bị 2 vậy?) He has English class on Monday.( Anh ấy có lớp học môn Tiếng Anh vào ngày thứ 2.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Giữa Kì 1 Toán 9 Các Trường Hà Nội, Đề Thi Giữa Học Kì 1 Lớp 9 Môn Toán Mới Nhất

5. WHEN (khi nào?) Dùng để hỏi bạn và fan làm sao đó bao giờ có môn ...  18/ I am playing đoạn Clip games.  19/ He is brushing his teeth.  20 / Miss Hoa is traveling to Dalat.  21 / She is traveling by plane.  - 7 - 22 / The girls are waiting for a bus.  23 / ... classes end? 18/ What does she have on Monday? 19/When does she have sầu Math và English? 20 /What time does she go home? 21 /What does she vị every afternoon? 22 /Who are waiting for him? 23 /What is...