Đề tuyển chọn sinc lớp 10 Trường Phổ Thông Năng Khiếu, môn Toán Không Chuyên, năm học tập 2017-2018

Thầy Cao Hoàng Lợi, Thầy Phạm Lê Quốc Thắng hướng dẫn giải:

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*