Đáp án đề thi môn tiếng Anh giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021 cho các sĩ tử 2k3 đã làm được update tức thì rồi đây. Hãy “check” ngay đáp án CÁC MÃ ĐỀ cùng Step Up nhé!

1. Lịch thi trung học phổ thông môn Tiếng Anh 2021

Bài thi Ngoại ngữ THPT QG 2021 kéo dãn 60 phút ít. Thí sinch xác định ban đầu làm cho bài xích tự 14h30, kéo dãn dài tới 15h30 cùng trong ngày.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Đáp án đề 412

1. D2.A3.B4.B5.C6.A7.B8.B9.A10.D
11.C12.C13.C14.A15.D16.D17.D18.C19.Btrăng tròn. C
21.D22.B23.A24.A25.C26.D27.B28.A29.C30.A
31.B32.D33.D34.A35.A36.B37.D38.B39.D40.B
41.B42.C43.C44.B45.C46.A47.C48.A49.A50.D

2.5 Đề bài bác với đáp án đề thi môn Anh tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 422

Đáp án đề 422

1. D2.D3.A4.B5.A6.A7.B8.C9.B10.D
11.C12.D13.B14.C15.D16.C17.D18.A19.Ađôi mươi. D
21.A22.A23.D24.C25.B26.A27.A28.D29.C30.D
31.B32.D33.A34.A35.C36.B37.B38.C39.A40.C
41.B42.B43.B44.C45.A46.C47.B48.A49.C50.C

2.6 Đề bài với giải đáp đề thi môn Anh tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 411

Đáp án đề 411

1. B2.A3.D4.D5.B6.A7.C8.A9.B10.D
11.C12.A13.C14.D15.C16.B17.C18.C19.Dtrăng tròn. C
21.C22.C23.B24.D25.B26.D27.B28.C29.D30.B
31.D32.B33.A34.B35.A36.B37.A38.B39.A40.C
41.D42.B43.A44.A45.A46.C47.C48.A49.C50.D

2.7 Đề bài và câu trả lời đề thi môn Anh tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 419

Đáp án đề 419

1. D2.C3.D4.A5.B6.C7.C8.D9.C10.D
11.A12.D13.B14.D15.A16.B17.A18.B19.Dtrăng tròn. C
21.B22.C23.C24.D25.C26.A27.D28.C29.A30.C
31.D32.A33.A34.B35.B36.B37.A38.A39.B40.A
41.A42.B43.A44.D45.D46.B47.A48.C49.C50.B

2.8 Đề bài bác với giải đáp đề thi môn Anh tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 420

Đáp án đề 420

1. A2.C3.D4.C5.B6.C7.C8.A9.D10.D
11.C12.B13.B14.D15.D16.A17.C18.C19.Atrăng tròn. C
21.A22.D23.D24.D25.A26.B27.C28.B29.C30.D
31.D32.C33.B34.B35.C36.B37.B38.D39.A40.D
41.C42.B43.D44.D45.A46.B47.A48.C49.A50.B

2.9 Đề bài với câu trả lời đề thi môn Anh giỏi nghiệp THPT 2021 mã đề 423

Đáp án đề 423

1. A2.B3.D4.C5.B6.D7.D8.A9.B10.B
11.A12.B13.A14.C15.B16.D17.D18.C19.Bđôi mươi. D
21.B22.D23.A24.D25.C26.C27.D28.C29.A30.C
31.C32.A33.B34.A35.A36.A37.A38.D39.D40.B
41.A42.D43.D44.B45.C46.B47.C48.A49.D50.C

2.10 Đề bài bác cùng câu trả lời đề thi môn Anh tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 424

Đáp án đề 424

1. D2.A3.B4.D5.B6.A7.C8.B9.D10.B
11.D12.B13.A14.C15.B16.A17.D18.A19.B20. A
21.D22.C23.C24.A25.A26.B27.A28.C29.A30.A
31.B32.A33.A34.B35.D36.B37.D38.C39.C40.D
41.C42.C43.D44.C45.D46.D47.D48.B49.C50.B

2.11 Đề bài xích và giải đáp đề thi môn Anh giỏi nghiệp THPT 2021 mã đề 401

Đáp án đề 401

1. A2.C3.A4.A5.B6.B7.A8.A9.D10.B
11.B12.A13.A14.C15.D16.C17.B18.D19.Btrăng tròn. C
21.C22.D23.A24.C25.A26.D27.D28.D29.C30.A
31.C32.B33.C34.D35.A36.A37.B38.B39.B40.D
41.B42.D43.B44.B45.D46.D47.B48.D49.C50.A

2.12 Đề bài bác với câu trả lời đề thi môn Anh xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 402

Đáp án đề 402

1. A2.C3.D4.B5.D6.D7.C8.A9.C10.C
11.A12.B13.A14.D15.B16.D17.D18.D19.A20. B
21.A22.B23.A24.B25.B26.D27.A28.B29.D30.A
31.D32.D33.D34.A35.A36.A37.B38.A39.B40.D
41.A42.B43.B44.D45.C46.B47.B48.A49.A50.D

2.13 Đề bài và lời giải đề thi môn Anh xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 403

Đáp án đề 403

1. B2.C3.B4.B5.A6.D7.D8.A9.B10.D
11.A12.D13.C14.D15.B16.B17.C18.C19.Bđôi mươi. D
21.A22.A23.A24.B25.C26.B27.A28.D29.A30.B
31.C32.D33.B34.A35.C36.C37.D38.C39.D40.D
41.C42.D43.C44.B45.B46.D47.A48.C49.D50.D

2.14 Đề bài bác với lời giải đề thi môn Anh xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 404

Đáp án đề 404

1. D2.A3.B4.C5.D6.C7.B8.B9.C10.D
11.B12.C13.C14.B15.D16.D17.A18.B19.Cđôi mươi. B
21.B22.A23.C24.C25.B26.A27.C28.A29.C30.B
31.A32.C33.A34.B35.B36.B37.C38.A39.A40.C
41.A42.C43.A44.C45.C46.A47.B48.B49.A50.A

2.15 Đề bài xích với câu trả lời đề thi môn Anh tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 405

Đáp án đề 405

1. D2.C3.B4.C5.B6.B7.C8.D9.B10.C
11.D12.C13.A14.D15.C16.A17.C18.D19.B20. B
21.D22.D23.C24.A25.C26.C27.C28.A29.B30.B
31.D32.A33.C34.D35.A36.D37.A38.D39.B40.B
41.A42.B43.A44.A45.B46.D47.B48.A49.A50.D

2.16 Đề bài xích với đáp án đề thi môn Anh tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 406

Đáp án đề 406

1. A2.A3.C4.D5.B6.D7.B8.B9.C10.B
11.C12.D13.B14.C15.D16.C17.B18.B19.B20. A
21.A22.B23.C24.D25.D26.D27.C28.A29.A30.A
31.D32.B33.B34.A35.A36.A37.C38.C39.D40.A
41.D42.C43.D44.C45.D46.C47.B48.A49.C50.C

2.17 Đề bài cùng lời giải đề thi môn Anh xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 408

Đáp án đề 408

1. B2.C3.D4.D5.A6.A7.D8.B9.A10.A
11.B12.B13.B14.D15.D16.B17.B18.A19.Cđôi mươi. A
21.B22.C23.B24.C25.C26.C27.D28.A29.B30.D
31.C32.A33.C34.A35.D36.D37.A38.A39.D40.A
41.C42.C43.C44.D45.C46.C47.D48.B49.C50.B

2.18 Đề bài cùng giải đáp đề thi môn Anh giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 413

Đáp án đề 413

1. D2.B3.A4.D5.A6.D7.B8.D9.D10.B
11.B12.A13.B14.D15.D16.A17.D18.C19.A20. A
21.C22.D23.D24.A25.D26.A27.A28.C29.C30.C
31.D32.C33.D34.C35.C36.C37.A38.C39.C40.A
41.A42.A43.C44.C45.A46.A47.D48.C49.A50.C

 

2.19 Đề bài cùng giải đáp đề thi môn Anh tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 414

Đáp án đề 414

1. B2.D3.A4.C5.B6.C7.A8.B9.B10.B
11.D12.C13.C14.C15.B16.D17.B18.A19.Bđôi mươi. C
21.D22.A23.C24.D25.C26.D27.B28.C29.D30.C
31.D32.D33.B34.B35.C36.B37.C38.C39.D40.D
41.C42.D43.B44.B45.D46.D47.D48.A49.C50.B

 

2.20 Đề bài xích cùng câu trả lời đề thi môn Anh tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 415

Đáp án đề 415

1. A2.D3.D4.B5.B6.A7.A8.A9.B10.C
11.A12.B13.B14.D15.D16.A17.C18.A19.B20. D
21.C22.C23.D24.B25.B26.D27.D28.D29.B30.C
31.D32.A33.A34.A35.C36.D37.D38.A39.C40.B
41.C42.A43.C44.A45.D46.C47.D48.A49.C50.D

 

2.21 Đề bài bác cùng giải đáp đề thi môn Anh giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 416

Đáp án đề 416

1. D2.B3.D4.D5.A6.C7.D8.A9.D10.C
11.C12.C13.B14.A15.D16.C17.A18.C19.A20. B
21.D22.D23.B24.D25.C26.C27.B28.B29.B30.D
31.D32.D33.C34.C35.B36.B37.B38.C39.C40.B
41.D42.D43.B44.D45.B46.C47.B48.D49.C50.C

 

2.22 Đề bài và câu trả lời đề thi môn Anh xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 417

Đáp án đề 417

1. C2.C3.C4.B5.B6.C7.B8.A9.C10.D
11.A12.C13.D14.A15.A16.C17.C18.B19.D20. D
21.D22.A23.B24.C25.C26.D27.A28.D29.D30.C
31.D32.D33.A34.A35.D36.D37.A38.D39.A40.D
41.A42.C43.A44.C45.C46.A47.C48.D49.A50. C

2.23 Đề bài với đáp án đề thi môn Anh giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 418

Đáp án đề 418

1. B2.C3.A4.D5.C6.B7.B8.C9.C10.A
11.D12.B13.A14.B15.B16.B17.D18.B19.Dtrăng tròn. C
21.A22.B23.C24.C25.D26.C27.A28.D29.A30.C
31.C32.D33.D34.A35.D36.C37.A38.A39.A40.D
41.A42.A43.D44.C45.A46.A47.A48.B49.B50.C

2.24 Đề bài với lời giải đề thi môn Anh xuất sắc nghiệp THPT 2021 mã đề 421

Đáp án đề 421

1. D2.C3.B4.C5.D6.C7.C8.C9.B10.A
11.A12.D13.D14.B15.A16.B17.C18.B19.B20.


Bạn đang xem: Đáp án đề thi môn anh


Xem thêm: Nghiệm Của Phương Trình Bậc 3, Cách Giải Phương Trình Bậc 3 Tổng Quát

B
21.A22.A23.B24.B25.A26.C27.B28.A29.A30.D
31.C32.C33.A34.A35.A36.B37.B38.A39.C40.C
41.C42.A43.C44.A45.B46.B47.A48.C49.A50.B

Trên đây là đáp đề thi môn Anh giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021 của những mã đề. Hy vọng chúng ta vẫn xong xuất sắc bài thi của chính bản thân mình nhé! 

Đáp án chỉ mang tính hóa học tham mê khảo!