Câu hỏi: Hãy đến biết có tất cả từng nào số có 3 chữ số không giống nhau nhưng các chữ số đều chẵn

Lời giải :

Các chữ số đều chẵn gồm có : 0, 2, 4, 6, 8

Số tất cả 3 chữ số đều chẵn :

- Có 4 lựa chọn mặt hàng trăm ( loại chữ số 0).

Bạn đang xem: Có bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau mà các chữ số đều chẵn

-Có 4 lựa chọn mặt hàng chục (loại chữ số sản phẩm nghìn).

-Có 3 lựa chọn sản phẩm đơn vị (loại 2 chữ số hàng trăm với sản phẩm chục).

Số bao gồm 3 chữ số đều chẵn là : 4 x 4 x 3 = 48 (số)

Tổng hàng trăm là : (2 + 4 + 6 + 8) x (48 : 4) x 1000 = 24000.

Hàng chục (mỗi số hàng chục có 3 lựa chọn mặt hàng trăm với 3 lựa chọn hàng đơn vị).

(2 + 4 + 6 + 8) x 3 x 3 x 10 = 1800

Hàng đơn vị (tương tự hàng chục) : (2 + 4 + 6 + 8) x 3 x 3 = 180

Tổng tất cả : 24000 + 1800 + +180 = 25978

Một số dạng tân oán về số tự nhiên lớp 6

1. Dạng toán vận dụng công thức tính tổng những số hạng của hàng số giải pháp đều

Đối với dạng này ở bậc học cao hơn như trung học phổ thông những em sẽ bao gồm công thức tính theo cấp số cộng hoặc cấp số nhân, còn với lớp 6 các em dựa vào cơ sở lý thuyết sau:

- Để đếm được số hạng cảu 1 hàng số cơ mà 2 số hạng liên tiếp biện pháp đều nhau 1 số đơn vị ta sử dụng công thức:

Số số hạng = <(số cuối – số đầu):(khoảng cách)> 1

-Để tính Tổng các số hạng của một dãy mà lại 2 số hạng liên tiếp biện pháp đều nhau 1 số đơn vị ta cần sử dụng công thức:

Tổng = <(số đầu số cuối).(số số hạng)>:2

* Ví dụ 1: Tính tổng: S = 1+3+5 +7 +… +39

° Hướng dẫn:

-Số số hạng của S là: (39-1):2+1 = 19+1 = 20. S = <20.(39+1)>:2 = 10.40 = 400.

* Ví dụ 2: Tính tổng: S = 2+5+8+…+59

° Hướng dẫn:

-Số số hạng của S là:(59-2):3+1 = 19+1 = trăng tròn. S = <20.(59+2)>:2 = 10.61 = 610.

2. Tìm những số tự nhiên thỏa mãn điều kiện cho trước


Phương pháp giải Liệt kê tất cả những số tự nhiên thỏa mãn đồng thời các điều kiện đã cho.

Ví dụ 4. (Bài 7 trang 8 SGK)

Viết những tập hợp sau bằng bí quyết liệt kê những phần tử :

a) A = {x ∈ N/ 12 3. Viết một tập hợp bằng bí quyết liệt kê những phần tử theo tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp ấy

Phương pháp giải

Căn cứ vào tính chất đặc trưng cho trước, ta liệt kê tất cả những phần tử thỏa kinh niên chất ấy.

Ví dụ 1. (Bài 22 trang 14 SGK)

Số chẵn là số tự nhiên tất cả chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 ; số lẻ là số tự nhiên gồm chữ số tận cùng là 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; 9.

Hai số chẵn hoặc lẻ liên tiếp thì hơn kỉm nhau 2 đơn vị.

a) Viết tập hợp c các số chẵn nhỏ hơn 10.

b) Viết tập hợp L các số lẻ lớn hơn 10 nhưng nhỏ hơn trăng tròn.

c) Viết tập hợp A bố số chẵn liên tiếp, vào đó số nhỏ nhất là 18.

d) Viết tập hợp B bốn số lẻ liên tiếp, trong đó số lớn nhất là 31.

Giải

a) Các phần tử của tập hợp c là các số chẵn nhỏ hơn 10. Do đó, tập hợp C được viết như sau :

C = 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8.

b) Các phần tử của tập hợp L là những số lẻ lớn hơn 10 nhưng nhỏ hơn đôi mươi.

Vậy tập hợp L là : L = 11; 13 ; 15 ; 17 ; 19.

c) Trong tập hợp A số nhỏ nhất là 18 nên nhì số chẵn liên tiếp của nó lần lượt là : 18 2 = trăng tròn, trăng tròn 2 = 22.

Ta gồm : A = {18 ; trăng tròn ; 22).

d) Trong tập hợp B, số lớn nhất là 31 nên ba số lẻ liên tiếp của nó lần lượt là 31 – 2 = 29, 29 – 2 = 27, 27 – 2 = 25.

Ta bao gồm : B = 25 ; 27 ; 29 ; 31.

Xem thêm: Giải Bài 12 Trang 11 Sgk Toán 6 Tập 2 Trang 11, Giải Toán Lớp 6: Bài 12 Trang 11 Sgk Toán 6 Tập 2

Ví dụ 2. (Bài 25 trang 14 SGK)

Cho bảng sau (theo Niên giám năm 1999) :

*

Viết tập hợp A bốn nước có diện tích lớn nhất, viết tập hợp B ba nước có diện tích nhỏ nhất.