Lúc tam giác ABD cùng tam giác AED sẽ đều bằng nhau theo trường phù hợp c.g.c rồi, hãy kể ra toàn bộ các cặp cạnh với cặp góc đều nhau tương ứng cùng đánh dấu vào hình.

*

Bài 4:(MĐ1+2)Cho góc nhọn xOy. Trên tia Ox mang nhì điểm A, B thế nào cho OA a) ∆OAD = ∆OCB

b) ∆ABM = ∆CDM

c) OM là tia phân giác của

*

d) ON

*
BD

Hướng dẫn:

a) Xét ∆OAD cùng ∆OCB có:

OA = OC (gt)

OD = OB (gt)

*
phổ biến

Do đó ∆OAD = ∆OCB (c.g.c)

b) Ta có:

*

*
(nhì góc tương ứng) ⇒

*
OA + AB = OC + CD, mà OA = OC phải AB = CD

Xét ∆ABM cùng ∆CDM có:

AB = CD, ,

*

Do đó ∆ABM = ∆CDM (g.c.g)

c) Ta bao gồm ∆OMB = ∆OMD (c.c.c) ⇒

*

Vậy OM là tia phân giác của góc xOy

d) Ta gồm ∆OBN = ∆ODN (c.g.c) ⇒

*

*
(kề bù) cần
*

Vậy ON

*
BD

*

Hãy đề cập ra tất cả những cặp cạnh tương ứng, cặp góc tương xứng bằng nhau và đánh dấu vào hình.