Hóa học 12 Sinch học 12 Lịch sử 12 Địa lí 12 GDCD 12 Công nghệ 12 Tin học 12
Lớp 11
Hóa học tập 11 Sinh học tập 11 Lịch sử 11 Địa lí 11 GDCD 11 Công nghệ 11 Tin học tập 11
Lớp 10
Hóa học tập 10 Sinc học tập 10 Lịch sử 10 Địa lí 10 Tin học 10 Công nghệ 10 GDCD 10 HĐ hưởng thụ, phía nghiệp 10
Lớp 9
Hóa học 9 Sinh học 9 Lịch sử 9 Địa lí 9 GDCD 9 Công nghệ 9 Tin học 9 Âm nhạc cùng mỹ thuật 9
Lớp 8
Hóa học tập 8 Sinch học 8 Lịch sử 8 Địa lí 8 GDCD 8 Công nghệ 8 Tin học 8 Âm nhạc với thẩm mỹ 8
Lớp 7
Lịch sử với Địa lí 7 Tin học tập 7 Công nghệ 7 GDCD 7 Hợp Đồng yên cầu, phía nghiệp 7 Âm nhạc 7
Lịch sử với Địa lí 6 GDCD 6 Công nghệ 6 Tin học 6 Hợp Đồng kinh nghiệm, hướng nghiệp 6 Âm nhạc 6 Mỹ thuật 6
PHẦN ĐẠI SỐ CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT PHẦN HÌNH HỌC CHƯƠNG 1: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

Câu hỏi 1 : Tất cả những cực hiếm của (x) để biểu thức (sqrt x - 3 ) có nghĩa là: 

A (x B (x le 3) C (x > 3) D (x ge 3)

Pmùi hương pháp giải:

Biểu thức (sqrt fleft( x ight) ) khẳng định ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.)


Lời giải chi tiết:

Biểu thức (sqrt x - 3 ) xác minh ( Leftrightarrow x - 3 ge 0 Leftrightarrow x ge 3.)

Chọn D.

Bạn đang xem: Cách tìm điều kiện xác định của biểu thức


Câu hỏi 2 : Điều khiếu nại xác định của biểu thức (sqrt x - 8 ) là

A (x ge 8.) B (x > 8.)C (x D (x le 8.)

Lời giải đưa ra tiết:

Ta có: (sqrt x - 8 ) xác minh khi (x - 8 ge 0 Leftrightarrow x ge 8)

Chọn A


Câu hỏi 3 : Biểu thức (sqrt 2x - 8 ) tất cả nghĩa Lúc và chỉ còn khi:

A (x le - 4) B (x le 4) C (x ge - 4) D (x ge 4)

Pmùi hương pháp giải:

Hàm số (y = sqrt fleft( x ight) ) xác định ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.)


Lời giải chi tiết:

Biểu thức (sqrt 2x - 8 ) xác minh ( Leftrightarrow 2x - 8 ge 0 Leftrightarrow 2x ge 8 Leftrightarrow x ge 4.)

Chọn D.


Câu hỏi 4 : Với (x > 0) thì biểu thức nào dưới đây luôn luôn có nghĩa?

A (sqrt 2 - x ) B (sqrt x - 2 ) C (sqrt 2x )D (sqrt - 2x )

Phương pháp giải:

Biểu thức (sqrt fleft( x ight) ) xác minh ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.) 


Lời giải bỏ ra tiết:

Xét câu trả lời A: (sqrt 2 - x ) khẳng định ( Leftrightarrow 2 - x ge 0 Leftrightarrow x le 2 Rightarrow ) các loại lời giải A.

Xét câu trả lời B: (sqrt x - 2 ) xác minh ( Leftrightarrow x - 2 ge 0 Leftrightarrow x ge 2 Rightarrow ) một số loại giải đáp B.

Xét đáp án C:(sqrt 2x ) khẳng định ( Leftrightarrow 2x ge 0 Leftrightarrow x ge 0 Rightarrow ) lựa chọn đáp án C.

Chọn C.


Câu hỏi 5 : Tất cả các giá trị của (x) nhằm biểu thức (sqrt - x^2 + 6x - 9 ) xác minh là

A (x = 6) B (x > 3) C (x = 3) D (x = -3)

Lời giải chi tiết:

Biểu thức (sqrt - x^2 + 6x - 9 ) khẳng định ( Leftrightarrow - x^2 + 6x - 9 ge 0).

( Leftrightarrow x^2 - 6x + 9 le 0 Leftrightarrow left( x - 3 ight)^2 le 0,,left( * ight)).

Do (left( x - 3 ight)^2 ge 0,,forall x Rightarrow left( * ight) Leftrightarrow x - 3 = 0 Leftrightarrow x = 3).

Chọn C.


Câu hỏi 6 : Điều kiện xác định của biểu thức (sqrt frac2017x - 2018 ) là

A (x ge 2018)B (x e 2018) C (x > 2018)D (x

Phương thơm pháp giải:

- (sqrt A ) xác minh (tốt tất cả nghĩa) Khi (A ge 0).

- Phân thức (fracA(x)B(x)) khẳng định lúc (B(x) e 0).


Lời giải bỏ ra tiết:

+) (frac2017x - 2018) khẳng định Lúc (x - 2018 e 0,, Leftrightarrow x e 2018,,,,,,,,,,,,(1))

+) (sqrt frac2017x - 2018 ) xác định ( Leftrightarrow frac2017x - 2018 ge 0 Leftrightarrow x - 2108 > 0 Leftrightarrow x > 2018.;;;;left( 2 ight))

Kết thích hợp (1) với (2) suy ra (x > 2018).

Vậy điều kiện khẳng định của biểu thức(sqrt frac2017x - 2018 ) là (x > 2018).

Chọn C.


Câu hỏi 7 : Biểu thức (sqrt 1 - y^2 )khẳng định lúc và chỉ khi:

A (y le 1) B (y ge 1) C ( - 1 le y le 1) D (y e 1).

Lời giải chi tiết:

(sqrt 1 - y^2 )xác định ( Leftrightarrow 1 - y^2 ge 0 Leftrightarrow y^2 le 1 Leftrightarrow , - 1 le y le 1)

Chọn C


Câu hỏi 8 : Điều kiện của (x) nhằm biểu thức (sqrt 3 - x )có nghĩa là:

A (x le 3) B (x > 3) C (x D (x ge 3)

Lời giải bỏ ra tiết:

(sqrt 3 - x ) gồm nghĩa ( Leftrightarrow 3 - x ge 0 Leftrightarrow x le 3.)

Chọn A


Câu hỏi 9 : Điều kiện của (x) nhằm biểu thức (sqrt 3x - 6 ) tất cả nghĩa là:

A (x ge - frac12) B (x ge 2) C (x ge - 2) D (x ge frac12)

Phương thơm pháp giải:

Biểu thức (sqrt fleft( x ight) ) bao gồm nghĩa ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.)


Lời giải chi tiết:

Biểu thức (sqrt 3x - 6 ) khẳng định ( Leftrightarrow 3x - 6 ge 0 Leftrightarrow x ge 2.) 

Chọn B.


Câu hỏi 10 : Tìm tất cả các quý giá của (x) nhằm biểu thức (P.. = sqrt x - 2 ) xác minh.

A (x B (x > 2) C (x ge 2) D (x le 2)

Phương pháp giải:

Biểu thức: (sqrt fleft( x ight) ) xác minh ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.) 


Lời giải chi tiết:

Biểu thức (P = sqrt x - 2 ) xác minh ( Leftrightarrow x - 2 ge 0 Leftrightarrow x ge 2.)

Chọn C.


Câu hỏi 11 : Điều khiếu nại khẳng định của biểu thức (sqrt 2019 - frac2019x ) là:

A (x e 0) B (x ge 1) C (left< eginarraylx ge 1\x D (0

Phương pháp giải:

Biểu thức (sqrt fleft( x ight) ) khẳng định ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.)


Lời giải bỏ ra tiết:

Biểu thức (sqrt 2019 - frac2019x ) xác định

( Leftrightarrow 2019 - frac2019x ge 0 Leftrightarrow frac2019left( x - 1 ight)x ge 0 Leftrightarrow left< eginarraylleft{ eginarraylx - 1 ge 0\x > 0endarray ight.\left{ eginarraylx - 1 le 0\x

Câu hỏi 12 : Biểu thức (Pleft( x ight) = sqrt 2019 - 3x + x - 2020) có nghĩa khi: 

A (x ge 673) B (x le 673) C (x D (x e 2020) 

Pmùi hương pháp giải:

Biểu thức (sqrt fleft( x ight) ) khẳng định ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.)


Lời giải bỏ ra tiết:

Biểu thức (sqrt 2019 - 3x + x - 2020) khẳng định ( Leftrightarrow 2019 - 3x ge 0 Leftrightarrow x le 673.)

Chọn B.


Câu hỏi 13 : Điều kiện để biểu thức (M = frac1sqrt x - 1) xác minh là

A (x > 1) B (x > 0) C (x > 0,,;,,x e 1)D (x ge 0,,;,,x e 1)

Phương thơm pháp giải:

Biểu thức (frac1fleft( x ight)) xác minh ( Leftrightarrow fleft( x ight) e 0.)

Biểu thức (sqrt fleft( x ight) ) xác định ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.)


Lời giải đưa ra tiết:

Ta có: (M = frac1sqrt x - 1) khẳng định ( Leftrightarrow left{ eginarraylx ge 0\sqrt x - 1 e 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx ge 0\x e 1endarray ight..)

Chọn D.


Câu hỏi 14 : Với giá trị làm sao của (x)thì (sqrt x^2 + 5x - 6 ) có nghĩa?

A (x le 1)B (x ge - 6)C (x ge 1) với (x le - 6)D (x ge 1) hoặc (x le - 6)

Lời giải chi tiết:

Ta có: (sqrt x^2 + 5x - 6 = sqrt left( x - 1 ight)left( x + 6 ight) )

Để (sqrt x^2 + 5x - 6 )tất cả nghĩa thì (left( x - 1 ight)left( x + 6 ight) ge 0)

 ( Leftrightarrow left< eginarraylleft{ eginarraylx - 1 ge 0\x + 6 ge 0endarray ight.\left{ eginarraylx - 1 le 0\x + 6 le 0endarray ight.endarray ight. Leftrightarrow left< eginarraylleft{ eginarraylx ge 1\x ge - 6endarray ight.\left{ eginarraylx le 1\x le - 6endarray ight.endarray ight. Leftrightarrow left< eginarraylx ge 1\x le - 6endarray ight.)

Chọn D.


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 : Tìm điều kiện khẳng định của biểu thức (P = dfrac1sqrt x^2 - 6x + 9 .) 

A (x > 3)B (x le 3)C (x ge 3)D (x e 3)

Đáp án: D


Pmùi hương pháp giải:

Biểu thức (dfrac1sqrt fleft( x ight) ) xác định ( Leftrightarrow fleft( x ight) > 0.)


Lời giải đưa ra tiết:

Biểu thức (P.. = dfrac1sqrt x^2 - 6x + 9 ) xác định ( Leftrightarrow x^2 - 6x + 9 > 0) ( Leftrightarrow left( x - 3 ight)^2 > 0 Leftrightarrow x - 3 e 0 Leftrightarrow x e 3.)

Vậy cùng với (x e 3) thì biểu thức (P = dfrac1sqrt x^2 - 6x + 9 ) xác minh.

Chọn D.


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 : Điều khiếu nại xác định của biểu thức (sqrt 6 - 3x ) là:

A (x le 2)B (x ge 2) C (x ge 0)D (x

Đáp án: A


Pmùi hương pháp giải:

Hàm số (sqrt fleft( x ight) ) xác minh ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.)


Lời giải chi tiết:

(sqrt 6 - 3x ) xác định ( Leftrightarrow 6 - 3x ge 0 Leftrightarrow 3x le 6 Leftrightarrow x le 2.)

Chọn A.


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 : Tất cả những giá trị của (x) để biểu thức (Phường = sqrt<3>fracx - 3x^2 - 3x + 2) xác định là

A (x e 1) và (x e 2) B (x e 2) C (x e 1) cùng (x e 3)D (x ge 3)

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Phân thức xác minh Lúc và chỉ còn Lúc chủng loại thức khác 0.


Lời giải bỏ ra tiết:

Biểu thức (Phường = sqrt<3>fracx - 3x^2 - 3x + 2) xác minh ( Leftrightarrow x^2 - 3x + 2 e 0 Leftrightarrow left{ eginarraylx e 1\x e 2endarray ight.).

Chọn A.

Xem thêm: Số Trục Đối Xứng Của Hình Vuông Có Mấy Trục Đối Xứng? Số Tâm Đối Xứng Của Hình Vuông


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 : Điều kiện nhằm biểu thức(A = frac2017sqrt x - 1) khẳng định là:

A (x > 0)B (x > 1)C (x > 0,x e 1)D (x ge 0,x e 1)

Đáp án: D


Pmùi hương pháp giải:

Cách tra cứu ĐK xác định của 1 phân thức : biểu thức bên dưới mẫu mã khác 0, biểu thức trong căn lớn hơn hoặc bởi 0


Lời giải chi tiết:

Biểu thức (A = frac2017sqrt x - 1) khẳng định ( Leftrightarrow left{ eginarraylsqrt x - 1 e 0\x ge 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylsqrt x e 1\x ge 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx e 1\x ge 0endarray ight.)

Chọn giải đáp D


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

*

A
*
B
*
1;c)xgeq 0" align="absmiddle" />C
*
1;c)forall x" align="absmiddle" />D
*
1;c)xgeq 0" align="absmiddle" />

Đáp án: D


Lời giải chi tiết:

*


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 : Tìm điều kiện của x nhằm biểu thức sau có nghĩa:

a) (sqrt 2 - 5x ) b) (frac1sqrt 1 - x ) c) (sqrt x^2 - 4x + 4 ) d) (frac1sqrt x^2 - 4x + 4 )

A (eginarrayla),,x le frac25 & & b),,x c),,forall x và & và d),,x ge 2endarray)B (eginarrayla),,x le frac25 & & b),,x c),,forall x và & và d),,x le 2endarray)C (eginarrayla),,x ge frac25 & & b),,x c),,forall x và và và d),,x e 2endarray)D (eginarrayla),,x le frac25 và và b),,x c),,forall x & & và d),,x e 2endarray)

Đáp án: D


Lời giải chi tiết:

a) (sqrt 2 - 5x ) gồm nghĩa ( Leftrightarrow 2 - 5x ge 0 Leftrightarrow - 5x ge - 2 Leftrightarrow x le frac25.)

b) (frac1sqrt 1 - x ) khẳng định ( Leftrightarrow left{ eginarraylsqrt 1 - x e 0\1 - x ge 0endarray ight. Leftrightarrow 1 - x > 0 Leftrightarrow x 0 Leftrightarrow left( x - 2 ight)^2 > 0 Leftrightarrow x - 2 e 0 Leftrightarrow x e 2.)


Đáp án - Lời giải

40 bài bác tập tổng đúng theo về Căn thức bậc nhì

40 bài xích tập tổng hòa hợp về Cnạp năng lượng thức bậc nhị bao gồm giải đáp cùng giải thuật cụ thể đầy đủ những mức độ


Xem chi tiết
*
*
*
*
*
*
*
*


× Báo lỗi góp ý
Vấn đề em chạm chán yêu cầu là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó phát âm Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp Loigiaixuất xắc.com


Gửi góp ý Hủy quăng quật

Liên hệ | Chính sách

Đăng cam kết nhằm nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phxay hanvietfoundation.org gửi các thông tin cho các bạn để cảm nhận các lời giải hay tương tự như tư liệu miễn tầm giá.