Trắc nghiệm Pmùi hương trình tích tất cả đáp án

Với cỗ bài bác tập Trắc nghiệm Pmùi hương trình tích Tân oán lớp 8 chọn lọc, tất cả giải đáp sẽ giúp học viên hệ thống lại kỹ năng bài học và ôn luyện nhằm đạt hiệu quả cao trong các bài bác thi môn Toán lớp 8.Quý khách hàng vẫn xem: Các bài xích toán thù giải phương thơm trình lớp 8 bao gồm đáp án
Bạn đang xem: Các bài toán giải phương trình lớp 8 có đáp án

*

Bài 1: Pmùi hương trình: (4 + 2x)(x – 1) = 0 bao gồm nghiệm là:

A. x = 1; x = 2

B. x = -2; x = 1

C. x = -1; x = 2

D. x = 1; x = 2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta gồm (4 + 2x)(x – 1) = 0


*

Vậy phương trình có nhì nghiệm x = -2; x = 1

Đáp án yêu cầu chọn là: B

Bài 2: Phương thơm trình: (4 - 2x)(x + 1) = 0 tất cả nghiệm là:

A. x = 1; x = 2

B. x = -2; x = 1

C. x = -1; x = 2

D. x = 1; x = -2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta tất cả (4 - 2x)(x + 1) = 0


*

Vậy pmùi hương trình có nhị nghiệm x = 2; x = -1

Đáp án cần lựa chọn là: C

Bài 3: Các nghiệm của phương trình (2 + 6x)(-x2 – 4) = 0 là


*

*

Vậy phương thơm trình gồm tía nghiệm x = 1; x = 2; x = 3

Đáp án yêu cầu chọn là: C

Lời giải

Ta có (x2 – 1)(x – 2)(x – 3) = 0


Vậy phương thơm trình tất cả bốn nghiệm x = -1; x = 1, x = 2, x = 3

Đáp án đề xuất lựa chọn là: D

Bài 7: Tổng các nghiệm của phương thơm trình (x2 – 4)(x + 6)(x – 8) = 0 là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta gồm (x2 – 4)(x + 6)(x – 8) = 0


Tổng các nghiệm của phương trình là 2 + (-2) + (-6) + 8 = 2

Đáp án nên chọn là: B

Bài 8: Tổng những nghiệm của phương thơm trình (x2 + 4)(x + 6)(x2 – 16) = 0 là:

A. 16

B. 6

C. -10

D. -6

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta tất cả (x2 + 4)(x + 6)(x2 – 16) = 0


Tổng các nghiệm của phương trình là: -6 + (-4) + 4 = -6

Đáp án đề xuất lựa chọn là: D

Bài 9: Chọn xác định đúng.

A. Phương thơm trình 8x(3x – 5) = 6(3x – 5) bao gồm nhị nghiệm trái dấu

B. Phương trình 8x(3x – 5) = 6(3x – 5) có nhì nghiệm dương

C. Phương trình 8x(3x – 5) = 6(3x – 5) có nhị nghiệm cùng âm

D. Phương trình 8x(3x – 5) = 6(3x – 5) tất cả một nghiệm duy nhất

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có 8x(3x – 5) = 6(3x – 5)

⇔ 8x(3x – 5) - 6(3x – 5) = 0

⇔ (8x – 6)(3x – 5) = 0


Đáp án đề nghị lựa chọn là: B

A. Phương thơm trình có nhì nghiệm trái dấu

B. Pmùi hương trình bao gồm nhị nghiệm nguyên

C. Phương trình có nhì nghiệm thuộc dương

D. Phương trình tất cả một nghiệm duy nhất

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta tất cả 5 – 6(2x – 3) = x(3 – 2x) + 5

⇔ 5 – 5 = x(3 – 2x) + 6(2x – 3)

⇔ 0 = -x(2x – 3) + 6(2x – 3)

⇔ (2x – 3)(-x + 6) = 0


; x = 6

Đáp án đề nghị lựa chọn là: C

Lời giải

Ta có

x3 + 4x2 + x – 6 = 0

⇔ x3 – x2 + 5x2 – 5x + 6x – 6 = 0

⇔ x2(x – 1) + 5x(x – 1) + 6(x – 1) = 0

⇔ (x – 1)(x2 + 5x + 6) = 0

⇔ (x – 1)(x2 + 2x + 3x + 6) = 0

⇔ (x – 1) = 0

⇔ (x – 1)(x + 2)(x + 3)= 0


Vậy S = 1; -2; -3 bắt buộc tích những nghiệm là một trong.(-2).(-3) = 6

Đáp án phải chọn là: D

Lời giải

Ta tất cả x3 – 3x2 – x + 3 = 0

⇔ (x3 – 3x2) – (x – 3) = 0

⇔ x2(x – 3) – (x – 3)= 0

⇔ (x – 3)(x2 – 1) = 0

⇔ (x – 3)(x – 1)(x + 1) = 0


Vậy S = 1; -1; 3 buộc phải tích những nghiệm là 1 trong những.(-1).3 = -3

Đáp án yêu cầu lựa chọn là: A

Bài 13: Nghiệm lớn số 1 của pmùi hương trình (x2 – 1)(2x – 1) = (x2 – 1)(x + 3) là:

A. 2

B. 1

C. -1

D. 4

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta tất cả (x2 – 1)(2x – 1) = (x2 – 1)(x + 3)

⇔ (x2 – 1)(2x – 1) – (x2 – 1)(x + 3) = 0

⇔ (x2 – 1)(2x – 1 – x – 3) = 0

⇔ (x2 – 1)(x – 4) = 0


Vậy tập nghiệm của phương trình S = -1; 1; 4

Nghiệm lớn nhất của phương trình là x = 4

Đáp án phải chọn là: D

Bài 14: Số nghiệm của phương thơm trình: (x2 + 9)(x – 1) = (x2 + 9)(x + 3) là

A. 2

B. 1

C. 0

D. 3

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta tất cả (x2 + 9)(x – 1) = (x2 + 9)(x + 3)

⇔ (x2 + 9)(x – 1) - (x2 + 9)(x + 3) = 0

⇔ (x2 + 9)(x – 1 – x – 3) = 0

⇔ (x2 + 9)(-4) = 0

⇔ x2 + 9 = 0 ⇔ x2 = -9 (vô nghiệm)

Vậy tập nghiệm của phương thơm trình S = Ø tuyệt pmùi hương trình không có nghiệm

Đáp án bắt buộc chọn là: C

Lời giải

Ta bao gồm (2x + 1)2 = (x – 1)2

⇔ (2x + 1 + x – 1)(2x + 1 – x + 1) = 0

⇔ 3x(x + 2) = 0


Vậy tập nghiệm của pmùi hương trình S = 0; -2

Nghiệm nhỏ dại độc nhất là x = -2

Đáp án nên chọn là: D

Bài 17: Tập nghiệm của phương thơm trình (x2 + x)(x2 + x + 1) = 6 là

A. S = -1; -2

B. S = 1; 2

C. S = 1; -2

D. S = -1; 2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đặt x2 + x = y, ta có

y(y + 1) = 6 ⇔ y2 + y – 6 = 022

⇔ y2 + 2y – 3y – 6 = 0

⇔ y(y + 2) – 3(y + 2) = 0

⇔ (y + 2)(y – 3) = 0


+ Với y = 3, ta có x2 + x + 3 = 0, vô nghiệm do

+ Với y = 2, ta gồm x2 + x – 2 = 0 ⇔ x2 + 2x – x – 2 = 0

⇔ x(x + 2) – (x + 2) = 0

⇔ (x + 2)(x – 1) = 0

Vậy S = 1;-2

Đáp án cần lựa chọn là: C

Bài 18: Tập nghiệm của pmùi hương trình (x2 – x – 1)(x2 – x + 1) = 3 là

A. S = -1; -2

B. S = 1; 2

C. S = 1; -2

D. S = -1; 2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đặt x2 - x = y, ta có

(y – 1)(y + 1)= 3 ⇔ y2 – 1 = 3

⇔ y2 = 3 ⇔ y = ±2

Với y = 2 ta có: x2 – x = 2 ⇔ x2 – x – 2 = 0

⇔ x2 – 2x + x – 2 = 0 ⇔ x(x – 2) + (x – 2) = 0

⇔ (x – 2)(x + 1) = 0


Vậy tập nghiệm của phương thơm trình là S = -1; 2

Đáp án buộc phải lựa chọn là: D

Bài 19: Tìm m nhằm phương thơm trình (2m – 5)x – 2m2 + 8 = 42 bao gồm nghiệm x = -7

A. m = 0 hoặc m = 7

B. m = 1 hoặc m = -7

C. m = 0 hoặc m = -7

D. m = -7

Hiển thị đáp án

Lời giải

Thay x = -7 vào pmùi hương trình (2m – 5)x – 2m2+ 8 = 42 ta được:

(2m – 5)(-7) – 2mét vuông + 8 = 43

⇔ -14m + 35 – 2m2 – 35 = 0

⇔ 2m2 + 14m = 0

⇔ 2m(m + 7) = 0


Vậy m = 0 hoặc m = -7 thì phương trình tất cả nghiệm x = -7

Đáp án phải chọn là: C

Bài 20: Tìm m để phương trình (2m – 5)x – 2m2 – 7 = 0 thừa nhận x = -3 làm cho nghiệm

A. m = 1 hoặc m = 4

B. m = -1 hoặc m = -4

C. m = -1 hoặc m = 4

D. m = 1 hoặc m = -4

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ttốt x = -3 vào pmùi hương trình (2m – 5)x – 2m2 – 7 = 0 ta được

(2m – 5).(-3) – 2mét vuông – 7 = 0

⇔ -6m + 15 – 2mét vuông – 7 = 0

⇔ -2m2 – 6m + 8 = 0

⇔ -2mét vuông – 8m + 2m + 8 = 0

⇔ -2m(m + 4) + 2(m +4) = 0

⇔ (m+ 4)(-2m + 2) = 0


Vậy m = 1 hoặc m = -4 thì phương thơm trình có nghiệm x = -3

Đáp án buộc phải lựa chọn là: D

Lời giải

(5x2 – 2x + 10)2 = (3x2 +10x – 8)2

⇔ (5x2 – 2x + 10)2 - (3x2 +10x – 8)2 = 0

⇔ (5x2 – 2x + 10 + 3x2 +10x – 8)( 5x2 – 2x + 10 – 3x2 – 10x + 8) = 0

⇔ (8x2 + 8x + 2)(2x2 – 12x + 18) = 0


Vậy phương thơm trình tất cả tập nghiệm: S = -
; 3

Đáp án cần chọn là: C

Bài 22: Số nghiệm của phương trình (5x2 – 2x + 10)3 = (3x2 +10x – 6)3 là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 0

Hiển thị đáp án

Lời giải

(5x2 – 2x + 10)3 = (3x2 +10x – 6)3

⇔ 5x2 – 2x + 10 = 3x2 +10x – 6

⇔ 5x2 – 3x2 – 2x – 10x + 10 + 6 = 0

⇔ 2x2 – 12x + 16 = 0

⇔ x2 – 6x + 8 = 0

⇔ x2 – 4x – 2x + 8 = 0

⇔ x(x – 4) – 2(x – 4) = 0

⇔ (x – 2)(x – 4) = 0


Vậy phương trình có 2 nghiệm

Đáp án yêu cầu lựa chọn là: B

Bài 23: Biết rằng phương trình (x2 – 1)2 = 4x + 1 có nghiệm lớn nhất là x0. Chọn xác minh đúng

A. x0 = 3

B. x0 0 > 1

D. x0 Hiển thị đáp ánLời giải

Cộng 4x2 vào nhì vế ta được

(x2 – 1)2 = 4x + 1 ⇔ x4 – 2x2 + 1 = 4x + 1

⇔ x4 – 2x2 + 1 + 4x2 = 4x2 + 4x + 1

⇔ (x2 + 1)2 = (2x + 1)2
Xem thêm: Bộ Đề Cương Toán 9 Học Kì 1 Lớp 9 Môn Toán, Đề Cương Ôn Tập Toán 9 Học Kì 1

Vậy S = 0; 2, nghiệm lớn số 1 là x0 = 2 > 1

Đáp án đề xuất chọn là: C

Bài 24: Biết rằng phương trình (4x2 – 1)2 = 8x + 1 bao gồm nghiệm lớn số 1 là x0. Chọn xác minh đúng

A. x0 = 3

B. x0 0 > 1

D. x0 Hiển thị đáp ánLời giải

Cộng 16x2 vào nhị vế ta được

(4x2 – 1)2 +16x2 = 16x2 + 8x + 1

⇔ 16x4 – 8x2 + 1 + 16x2 = 16x2 + 8x + 1

⇔ (4x2 + 1)2 = (4x + 1)2

⇔ (4x2 + 1 + 4x + 1)( 4x2 + 1 – 4x – 1) = 0

⇔ (4x2 + 4x + 2)( 4x2 – 4x) = 0


Vậy S = 0; 1, nghiệm lớn nhất là x0 = 1 Đáp án yêu cầu chọn là: B

Bài 25: Cho pmùi hương trình (1): x(x2 – 4x + 5) = 0 và pmùi hương trình (2): (x2 – 1)(x2 + 4x + 5) = 0.