Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*


Biết tổng những thông số của khai triển (left(3-x^2 ight)^n)bởi 1024. Hệ số của số hạng cất (x^12)trong khai triển đó bởi bao nhiêu?


(left(3-1 ight)^n=1024Leftrightarrow2^n=2^10Rightarrow n=10)

(left(3-x^2 ight)^10)tất cả SHTQ:(C_10^k.3^k.left(-1 ight)^10-k.x^20-2k)

Số hạng chứa(x^12Rightarrow20-2k=12Rightarrow k=4)

Hệ số:(C_10^4.3^4=...)


Cho n là số nguyên ổn dương làm sao cho tổng các thông số vào knhị triển của x + 1 n bởi 1024. Hệ số của x 8 vào knhị triển kia bằng

A. 2 8

B. 90

C. 45

D. 80


Cho knhị triển 1 + x 2 n biết tổng của toàn bộ những hệ số vào knhì triển vẫn đến bằng 1024. Tìm n.

Bạn đang xem: Biết tổng các hệ số trong khai triển bằng 1024

A. n = 9

B. n = 10

C. n = 11

D. n = 12


Biết tổng các hệ số của cha số hạng đầu trong khai triển (left(x^3+dfrac1x^2 ight)^n)bằng 11. Tìm hệ số của (x^7)vào khai triển đó.


(C_n^0+C_n^1+C_n^2=11)

(Rightarrow1+n+dfracnleft(n-1 ight)2=11)

(Leftrightarrow n^2+n-20=0Rightarrowleft<eginmatrixn=4\n=-5left(loại ight)endmatrix ight.)

(left(x^3+dfrac1x^2 ight)^4)có SHTQ:(C_4^k.x^3k.x^-2left(4-k ight)=C_4^k.x^5k-8)

(5k-8=7Rightarrow k=3)

Hệ số:(C_4^3=4)


Tìm thông số của (x^6) vào knhị triển (left(frac1x+x^3 ight)^n) biết tổng những thông số trong knhì triển là 1024.


(left(frac1x+x^3 ight)^n=sumlimits^n_k=0C^n-k_nleft(frac1x ight)^n-k.left(x^3 ight)^k)

Tổng những hệ số: (C^0_n+C^1_n+...+C^n_n=left(1+1 ight)^n=2^n=1024)

=> n = 10


1. Tìm hệ số của số hạng (x^4)trong khai triển(left(x-3 ight)^9)

2.Tìm hệ số của số hạngđựng (x^12y^13)vào knhị triển(left(2x+3y ight)^25)

3.Tìm hệ số của số hạngchứa(x^4)vào khai triển(left(dfracx3-dfrac3x ight)^12)

4.Tìm thông số của số hạng khôngđựng xvào khai triển(left(x^2-dfrac1x ight)^6)

5.Tìm hệ số của số hạng khôngđựng xtrong knhị triển(left(x+dfrac1x^4 ight)^10)


Cho nhị thức x + 1 x n , x ≠ 0 trong tổng số những thông số của knhì triển nhị thức chính là 1024. Lúc đó số hạng ko đựng x trong khai triển nhị thức vẫn mang đến bằng

A. 252

B. 125

C. -252

D.

Xem thêm: Công Thức Tính Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2, Lý Thuyết Chu Vi Hình Tam Giác

525


Cho knhị triển ( 1 + x ) n cùng với nlà số nguim dương. Tìm hệ số của số hạng đựng x 3 trong khai triển biết C 2 n + 1 1 + C 2 n + 1 2 + C 2 n + 1 3 + . . . . . + C 2 n + 1 n = 2 trăng tròn - 1 .

A. 480

B. 720

C. 240

D. 120


Biết rằng vào khai triển trên tổng hệ số của bố số hạng đầu bằng 161. Tìm a

điện thoại tư vấn xlà hệ số không chứa x vào knhị triển nhị thức Niu – tơn

x 2 - 2 x n = C n 0 x 2 n + C n 1 x 2 n - 1 - 2 x + . . . + C n n - 1 x 2 - 2 x n - 1 + C n n - 2 x n n ∈ ℕ *