... Công Thức Lợng Giác Thy Hng Toỏn - 2 Công Thức Lợng Giác Thy Hng Toỏn - CÔNG THứC CéNG1/cos( ) cos cos sin simãng cầu b a b a b− = + 2/cos( ... quả : Công thức nhân đôi1/ 2 2 2 22 2 1 1 2cos a cos a sin a cos a sin a= − = − = −2/ sin 2 2sin cosa a a=3/ 22 tanrã 21 tanaaa=− Bài 13 : Bài 14 : Bài 15 :4 Công Thức Lợng Giác ... tanaaa=− Bài 13 : Bài 14 : Bài 15 :4 Công Thức Lợng Giác Thy Hng Toỏn - Lí THUYếT CÔNG THứC LƯợNG GIáC BảN2 2sin cos 1 α+ =; 2 2 2 2sin 1 cos , cos 1 sinα α α α⇒ = − = −2211...

Bạn đang xem: Bài tập về lượng giác lớp 10 có đáp án


*

*

... 3sin26)4cos2(cos2+=− Bài 9. Giải các phương trình lượng giác sau:a) 1sin55sin=xx c) Cho phương thơm trình : )105 ,10sin(6cos4sin22xxx +=−π.Tìm các nghiệm nằm trong khoảng tầm 2;0π Bài 10. Giải ... 2coscossin =+ Bài 15. Giải các pmùi hương trình lượng giác sau:a) 0239cotcot=−+xxb) 01sincos2=++ xxc) 022cos23sin =−+ xxd) 02sinsin3sin =+− xxx Bài 16. Giải các pmùi hương trình lượng giác sau:a) ... trình lượng giác sau:a) xxxxx 2cos45)cos(sin2cossin 101 088++=+b) xxx 2cos222cos22sin32+=−c) 233sin2sinsin222=++ xxxd) xxxcos1cossin3 =+ Bài 11. Giải các pmùi hương trình lượng giác...

Xem thêm: Cách Tìm Cực Trị Hàm 2 Biến ), Giải Tích 2 (Cực Trị Hàm Nhiều Biến)


*

*

... trung ương tam giác, thì v i m i đi m O ta có: ế ọ ớ ọ ể3OG OA OB OC= + +uuur uuur uuur uuur7. Các H Th c L ng Trong Tam Giác: ệ ứ ượ7.1. Đ nh lí Cosin vào tam giác: ịĐ nh lí:ị V i m i tam giác ABC, ... ớ| | 2t ≤.5. H Khủng ng trình lươ ư ng giác: ợ1) H phệ ng trình lươ ng giác m t n. Ch ng h n h phượ ộ ẩ ẳ ạ ệ ng trình :ươ sin 1cos 0xx== Có nhị ph ng pháp gi i :ươ ả* Phư ng ... −− = +Ngoài ra ta cũng công th c sau v i m t s đi u ki n:ứ ớ ộ ố ề ệ( ) (*)1 .( ) (**)1 .tga tgbtg a btga tgbtga tgbtg a btga tgb−− =+++ =−(*) đi u ki n: ề ệ, ,2 2...
*