A. (-1; 0) B. (-1; 0) và (1; +∞) C. (1; +∞) D.∀x∈ℝ

Đáp án: B

Câu 2: Các khoảng nghịch trở nên của hàm sốy=2x+1x-1 là

A. (-∞; 1) B. (1; +∞) C. (-∞; +∞) D. (-∞; 1) với (1; +∞)

Đáp án: D

Câu 3: Hàm số y = x 3 + 3x nghịch thay đổi trên khoảng chừng nào?

A. (-∞; 2) B. (0; +∞) C. <-2; 0> D. (0; 4)

Đáp án: B

Câu 4: Hàm sốy=x33-x2+x đồng thay đổi bên trên khoảng tầm nào?

A. R B. (-∞; 1) C. (1; +∞) D. (-∞; 1) và (1; +∞)

Đáp án: A

Câu 5: Hàm số y = x 3 - 3mx + 5 nghịch biến đổi trong vòng (-1;1) thì m bằng?

A. 1 B. 2 C. 3 D. -1

Đáp án: A

Câu 6: Hàm số y = 1/3 x 3 + (m - 1)x + 7 nghịch đổi thay trên R thì điều kiện của m là:

A. m > 1 B. m = 2 C. m≤1 D.m≥2

Đáp án: C

Câu 8: Xác định m nhằm phương thơm trình x 3 - 3mx + 2 = 0 có nghiệm duy nhất

A. m > 1 B. m Đáp án: C

Câu 9: Xác định m để phương trình t 2 - 2t + 2m - 3 = 0 gồm nghiệmt0 vàt0∈<0;9>

A. m≤2 B. 1≤m≤2 C. m≥-30 D.-30⩽m⩽2

Đáp án: D

Câu 10: Hàm số như thế nào sau đây là hàm đồng thay đổi bên trên R?

A. y = (x 2 - 1)2 - 3x + 2

B.y=xx2+1

C.y=xx+1

D.


Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm về tính đơn điệu của hàm số


Xem thêm: Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Ôn Thi Đại Học, Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Thi Đại Học Giúp Em

y = rã x

Đáp án: A


Tài liệu bao gồm 6 trang. Để xem cục bộ tư liệu, vui miệng cài đặt xuống
Tải xuống