Bài tất cả câu trả lời. Bộ bài tập trắc nghiệm toán 10 đại số chương thơm 4: Bất đẳng thức, bất pmùi hương trình (P1). Học sinc rèn luyện bằng cách chọn câu trả lời của bản thân mình vào từng thắc mắc. Đề thi trắc nghiệm tất cả giải đáp trực quan sau thời điểm chọn kết quả: nếu không nên thì hiệu quả lựa chọn đã hiển thị red color kèm theo công dụng đúng màu xanh. Chúc chúng ta có tác dụng bài xích thi tốt..

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm chương 4 đại số 10


Câu 1: Cho biểu thức $f(x) = frac(x + 3)(2 − x)x − 1$. Tập phù hợp toàn bộ những cực hiếm của x vừa lòng bất pmùi hương trình f(x) > 0 là

A. x ∈ (− ∞; − 3) ∪ (1; + ∞) B. x ∈ (− 3; 1) ∪ (2; + ∞)C. x ∈ (− 3; 1) ∪ (1; 2)D. x ∈ (− ∞; − 3) ∪ (1; 2)

Câu 2: Giải bất pmùi hương trình x(x + 5) ≤ 2($x^2$ + 2) ta được nghiệm:

A. x ≤ 1B. 1 ≤ x ≤ 4C. x ∈ (−∞; 1> ∪ <4; +∞)D. x ≥ 4

Câu 3: Tìm điều kiện xác định của bất phương thơm trình $sqrt2 − x + x A. x ∈ RB. x ∈ (−∞; 2> C. x ∈ (−∞; $frac12$> D. x ∈ <$frac12$; 2> 

Câu 4: Cho tam thức bậc hai f (x) = $x^2$ − bx + 3 . Với giá trị nào của b thì tam thức f(x) gồm nhì nghiệm phân biệt?

A. b ∈ <−2$sqrt3$; 2$sqrt3$>B. b ∈ (−2$sqrt3$; 2$sqrt3$)C. b ∈ (−∞; −2$sqrt3$> ∪ <2$sqrt3$; +∞)D. b ∈ (−∞; −2$sqrt3$) ∪ (2$sqrt3$; +∞)

Câu 5: Cho hệ bất phương trình $left{eginmatrix2x - frac32y geq 1\ 4x - 3y leq 2 endmatrix ight.$ tất cả tập nghiệm S. Khẳng định nào sau đấy là khẳng định đúng?

A. (−$frac14$; −1) ∉ SB. S = (x; y)C. Biểu diễn hình học của S là nửa mặt phẳng đựng gốc tọa độ cùng kể cả bờ d, cùng với d tà tà con đường thẳng 4x − 3y= 2D. Biểu diễn hình học tập của S là nửa mặt phẳng ko chứa nơi bắt đầu tọa độ cùng bao gồm cả bờ d, với d là đường thẳng 4x − 3y = 2

Câu 6: Giá trị bé dại tuyệt nhất của hàm số f(x) = $fracx2 + frac2x - 1$ cùng với x > 1 là

A. 2 B. $frac52$C. 2$sqrt2$D. 3

Câu 7: Cho nhì số x, y dương thoả x + y = 12, bất đẳng thức làm sao tiếp sau đây đúng?

A. $sqrtxy$ ≤ 6B. xy C. 2xy D. $sqrtxy$ ≥ 6

Câu 8: Giá trị lớn nhất và quý giá nhỏ dại độc nhất của hàm số y = $x^4 − 4x^3 − x^2 + 10x$ − 3 trên đoạn <−1; 4> là :

A. $y_min = -frac374, y_max = 21$B. $y_min = frac374, y_max = -21$C. $y_min = frac374, y_max = 21$D. $y_min = 5, y_max = -frac374$

Câu 9: Tìm toàn bộ những quý hiếm thực của tmê man số m để hàm số y = $sqrtx-m - sqrt6-2x$ tất cả tập khẳng định không giống trống rỗng.

A. m = 3B. m C. m > 3 chiều. m ≤ 3

Câu 10: Tập nghiệm của hệ bất phương thơm trình $left{eginmatrixx^2 − 4x + 3 > 0\ x^2 − 6x + 8 > 0endmatrix ight.$ là

A. (−∞; 1) ∪ (3; +∞) B. (−∞; 1) ∪ (4; +∞)C. (−∞; 2) ∪ (3; +∞)D. (1; 4)

Câu 11: Bất phương thơm trình $frac4x-1 − frac2x+1$ A. S = (−∞; −3) ∪ (1; +∞)B. S = (−∞; −3) ∪ (−1; 1)C. S = (−3; −1) ∪ (1; +∞)D. S = (−3; 1) ∪ (−1; +∞)

Câu 12: Tổng các nghiệm nguyên của bất phương thơm trình x(2 − x) ≥ x(7 − x) − 6(x − 1) bên trên đoạn <−10; 10> bằng:

A. 5B. 6C. 21D. 40

Câu 13: Cho hệ bất phương thơm trình $left{eginmatrixx − y ≤ 2\ 3x + 5y ≤ 15\ x ≥ 0\ y ≥ 0endmatrix ight.$. Khẳng định làm sao sau đây là khẳng định không đúng ?

A. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, màn biểu diễn miền nghiệm của hệ bất pmùi hương trình đã cho rằng miền tđọng giác ABCO kể cả những cạnh với A (0; 3), B($frac258; frac98$), C(2; 0) cùng O(0; 0)B. Đường thẳng Δ : x + y = m luôn bao gồm giao điểm với miền nghiệm của hệ với mọi quý giá của mC. Giá trị lớn nhất của biểu thức x + y , với x và y vừa lòng hệ bất pmùi hương trình vẫn cho là $frac174$D. Giá trị nhỏ dại duy nhất của biểu thức x + y , với x và y thỏa mãn hệ bất phương trình sẽ cho rằng 0

Câu 14: Hỏi tất cả từng nào giá trị nguim x của thỏa mãn bất phương trình $fracx^4 - x^2x^2 + 5x + 6 leq 0$?

A. 0 B. 2C. 1 D. 3

Câu 15: Người ta dùng 100m rào để rào một mảnh vườn cửa hình chữ nhật để thả gia súc. Biết một cạnh của hình chữ nhật là tường ngăn (không hẳn rào). Tính diện tích lớn số 1 của mhình ảnh nhằm có thể rào được?

A. 1350 $m^2$B. 1250 $m^2$C. 625 $m^2$D. 1150 $m^2$

Câu 16: Tập nghiệm của bất pmùi hương | 5x − 4| ≥ 6trình gồm dạng S = (−∞; a> ∪

Tính tổng P = 5a + b.

Xem thêm: Tổng Hợp Đề Thi Hsg Toán Thpt Các Tỉnh Thành Phố, 16 Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán Lớp 12

A. 1 B. 2 C. 0 D. 3

Câu 17: Hệ $left{eginmatrixmx ≤ m − 3\ (m + 3)x ≥ m − 9endmatrix ight.$ gồm nghiệm duy nhất khi và chỉ còn khi

A. m = 2B. m = −2 C. m = −1D. m = 1

Câu 18: Tìm m để (m + 1)x^2 + mx + m A. m > $frac43$B. m C. m D. m > −1

Câu 19: Tìm toàn bộ các cực hiếm của tđê mê số m để bất pmùi hương trình ($m^2$ + m - 6)x ≥ m + 1 bao gồm nghiệm.

A. m ≠ 2B. m ≠ 2 và m ≠ 3C. m ∈ RD. m ≠ 3

Câu 20: Cho x > 8y > 0. Giá trị bé dại duy nhất của biểu thức F = $x + frac1y(x - 8y)$ là: