Cách tìm giao tuyến hai mặt phẳng 

Phương pháp 1: Muốn tìm giao tuyến của hai mặt phẳng ta có thể tìm hai điểm chung phân biệt của hai mặt phẳng . Khi đó giao tuyến là đường thẳng đi qua hai điểm chung đó.

Các lưu ý quan trọng để chúng ta học tốt hình học không gian

Ví dụ tìm giao tuyến hai mặt phẳng có bài giải hướng dẫn

Bài 1: Cho tứ diện ABCD đỉnh D, ABC là tam giác đều cạnh a. Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp . Tìm giao tuyến của các cặp mặt phẳng sau. (ADO) và ( DBC), (DBO) và ( DAC), ( DCO) và ( DAB)

Bài giải

*
*

Trong mặt phẳng (P) cho tam giác ABC. Điểm D nằm ngoài mặt phẳng. M là điểm bên trong tam giác ABD, N là điểm bên trong tam giác ACD. Tìm giao tuyến của các mặt phẳng sau.(AMN) và (BCD), (DMN) và (ABC)

Bài tập tìm giao tuyến 2 mặt phẳng tự làm

Bài tập 1:Trong mặt phẳng (P) cho tam giác ABC. Gọi E là trung điểm cạnh BC. Trên cạnh AC lấy điểm F sao cho

AF = 2/3 AC. Một điểm S không thuộc mặt phẳng (P).Tìm giao tuyến 2 mặt phẳng (SEF) và mặt phẳng (SAB)

Bài tập 2: Trong mặt phẳng (P) cho tam giác ABC. D là một điểm không nằm trong (P). Gọi O là trọng tâm của tam giác ABC. Trên cạnh AD lấy trung điểm M, Trên cạnh BD lấy điểm N sao cho DN = 2/3DB . Trên cạnh DC lấy điểm P sao cho DP = 2/5DC. Tìm giao tuyến của các mặt phẳng sau: (DAB) và (DMN), (DBC) và (DNP), (DAC) và (DMP)

Bài tập 3: Trong mặt phẳng (P) cho tam giác ABC. D là một điểm không thuộc mặt phẳng (P). Gọi I,J là trung điểm của AD, BC.

Tìm giao tuyến của (IBC) và (JAD)M là một điểm trên cạnh AB, N là một điểm trên cạnh AC. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (IBC) và (DMN)

Bài tập tìm giao tuyến có điểm nằm bên trong tam giác. 

Bài tập 4: Trong mặt phẳng (P) cho tam giác ABC. D là một điểm không thuộc mặt phẳng. gọi O là một điểm bên trong tam giác ABC. Tìm giao tuyến của các mặt phẳng (DOA) và (DBC), (DOC) và (DAB), (DOB) và (DAC)

Bài tập 5:Trong mặt phẳng (P) cho tam giác DBC. A là một điểm không thuộc mặt phẳng (P). O là một điểm bên trong tam giác DBC, M là một điểm trên OA

Tìm giao tuyến của mặt phẳng (MCD) với các mặt phẳng (ABC), (ABD)I, J là hai điểm trên BC và BD. Tìm giao tuyến của (IJM) và (ACD)

Bài tập 7: Cho tứ diện ABCD. Lấy M trên AC, lấy N trên cạnh BD, I trên AD. Tìm giao tuyến của mặt phẳng (MNI) với các mặt phẳng của tứ diện ABCD

Bài tập 8: Cho tứ diện ABCD.


Bạn đang xem: Bài tập tìm giao tuyến của hai mặt phẳng


Xem thêm: Bài Tập Tìm Tập Xác Định Của Hàm Số Lũy Thừa Logarit, Tìm Tập Xác Định Của Hàm Số Mũ, Lũy Thừa, Lôgarit

Lấy I trên AB, điểm J trong tam giác BCD, điểm K trong tam giác ACD. Tìm giao tuyến của (IJK) với các mặt phẳng của tứ diện