Mệnh đề dục tình (Relative clauses) là chủ đề giữa trung tâm của ngữ pháp Tiếng Anh. Trong chương trình giờ Anh trung học hoặc trung học phổ quát những bạn sẽ được học tập kim chỉ nan và rất nhiều bài tập tương quan. Bên bên dưới là một vài dạng bài xích tập mệnh đề quan lại hệ góp học viên thực hành thực tế trước khi ban đầu triển khai các bài xích tập tại lớp hoặc bài soát sổ tốt nhất.

Bạn đang xem: Bài tập mệnh đề quan hệ lớp 11 có đáp án

*

Giải những bài bác tập mệnh đề quan tiền hệ

Exercise 1: Chọn đáp án đúng nhất

1.Mr.John, ______ is living next to my house, is a good lawyer.

A. that B. who C. whom D. what

2. The cake ______ I liked was cooked by my sister.

A. which B. whom C. who D. what

3. An architect is someone ______ designs buildings.

A. which B. where C. whom D. who

4. The place ______ his family spent their holiday was really wonderful.

A. what B. who C. where D. which

5. The man ______ lives next house is very humorous.

A. who B. that C. whom D. what

6. This restaurant ______ we ate was very delicious.

A. which B. where C. whom D. who

7. The museum ______ I likes visiting on Sunday is interesting.

A. what B. who C. which D. where

Exercise 2: Rút ít gọn các mệnh đề quan liêu hệ

1.Mr.Phong who lives near my house is a good doctor.

➔ _______________________________________.

2. The book which was written by Klặng Lan is very interesting.

➔ _______________________________________.

3. Minh was the first student who was interviewed.

➔ _______________________________________.

4. Hanh was the only girl who come to class early.

➔ _______________________________________.

5. This is the nicest restaurant that I have ever eaten.

➔ _______________________________________.


Exercise 3: Viết lại câu làm sao cho nghĩa không đổi

1.Mr.Thuy loves book. The book has happy endings.

➔ _______________________________________.

2. His family drank the fruit juice. He bought the fruit juice.

➔ _______________________________________.

3. The xe đạp was stolen. My brother gave sầu me the xe đạp.

➔ _______________________________________.

4. Hoa likes the shirt. My sister is wearing it.

➔ _______________________________________.

5. That is a company. It produces shoes.

➔ _______________________________________.

6. This is a office. Jlặng works in it.

➔ _______________________________________.

7. I didn’t know the reason. Wind was absent from school for the reason.

➔ _______________________________________.

8. This is the mèo. Its owner is Japan.

➔ _______________________________________.

9. The girl was on TV yesterday. I am meeting the girl now.

➔ _______________________________________.

10. The village is small. She was born in it.

➔ _______________________________________.

Exercise 4: Tìm và sửa lỗi không đúng.

1.The chair which my parents is sitting is collapsed.

2. The man to lớn st& at the window is my husband.

3. The only house to lớn be paint last week was Tom’s.

4. She made an offer whom they can’t accept.

5. Linda hasn’t decided the day which she’ll go to Korea.

ĐÁPhường ÁN:

Exercise 1:

1.Chọn B (Who rứa thể đến Mr.John)

2. Chọn A (Which sửa chữa mang đến the cake)

3. Chọn D (who thay thế mang đến an architect – phong cách xây dựng sư)

4. Chọn C (where thay thế mang lại the place)

5. Chọn B (that sửa chữa thay thế mang lại that man vì đấy là mệnh đề chưa được xác định)

6. Chọn B (where sửa chữa mang lại this restaurant)

7. Chọn C (which sửa chữa cho the museum)

Exercise 2:

1.Mr.Phong living near my house is a good doctor.

2. The book written by Kyên ổn Lan is very interesting.

3. Minc was the first student to be interviewed.

4. Hanh was the only girl lớn come lớn class early.

5. This is the nicest restaurant to have sầu eaten.

Exercise 3:

1. Mr.Thuy loves book which has happy endings.

2. His family drank the fruit juice which he bought.

3. The bike was stolen which my brother gave sầu me.

4. Hoa likes the shirt that my sister is wearing.

5. That is a company which produces shoes.

6. This is a office where Jim works.

7. I didn’t know the reason why Wind was absent from school.

8. This is the cát whose owner is Japan.

9. The girl was on TV yesterday whom I am meeting now.

10. The village is small where/in which he was born.

Xem thêm: Đề Thi Đại Học Năm 2015 Môn Toán Thpt Quốc Gia 2015 Của Bộ Gd&Đt

Exercise 4:

1.is ➔ are (my parents là danh từ số nhiều)

2. to lớn stvà ➔ standing (đây là dạng câu rút gọn chủ động)

3. paint ➔ painted (đó là dạng câu rút gọn bị động)

4. whom ➔ which (sử dụng đại tự which chđọng không hẳn sử dụng whom – của người mà)

5. which ➔ on which/when (sửa chữa mang lại the day – chỉ thời gian)

Hoàn thành một vài bài bác tập mệnh đề quan hệ giới tính với đánh giá lại tác dụng phía bên dưới thuộc của bài viết. Chúc các bạn học tập xuất sắc môn tiếng Anh.