Giải bài xích tập trang 9, 10 bài xích 1 sự đồng thay đổi, nghịch đổi mới của hàm số SGK Giải tích 12. Câu 1: Xét sự đồng đổi mới, nghịch phát triển thành của những hàm số:...

Bạn đang xem: Bài 1 sgk toán 12 trang 9


Bài 1 trang 9 sách sgk giải tích 12

Xét sự đồng đổi mới, nghịch vươn lên là của các hàm số:

a) (y = 4 + 3x - x^2)  ; b) (y =1 over 3x^3) + (3x^2-7x - 2) ;

c) (y = x^4) - (2x^2) +( 3) ; d) (y = -x^3)+ (x^2) - (5).

Giải:

1. a) Tập xác minh : (D =mathbb R);

(y" = 3 - 2x => y" = 0 ⇔ x =) (3 over 2).

Bảng đổi thay thiên :

*

 Hàm số đồng biến hóa bên trên khoảng tầm (left( - infty ;3 over 2 ight)); nghịch biến bên trên khoảng (left( 3 over 2;+infty ight))

 b) Tập xác định (D=mathbb R); (y"= x^2)+ (6x - 7 Rightarrow y" = 0 ⇔ x = 1, x = -7).

 Bảng trở thành thiên :

*

Hàm số đồng biến đổi trên những khoảng chừng ((-∞ ; -7), (1 ; +∞)) ; nghịch vươn lên là bên trên những khoảng ((-7 ; 1)).

c) Tập xác định : (D=mathbb R).

(y" = 4x^3)-(4x = 4x(x^2-1)) (Rightarrow y" = 0 ⇔ x = -1, x = 0, x = 1).

Bảng biến thiên : 

*

Hàm số đồng đổi mới trên những khoảng tầm ((-1 ; 0), (1 ; +∞)) ; nghịch đổi thay trên các khoảng chừng ((-∞ ; -1), (0 ; 1)).

d) Tập xác minh :( D=mathbb R).

(y" = -3x^2) +( 2x Rightarrow y" = 0 ⇔ x = 0, x =) (2 over 3).

Bảng trở nên thiên :

*

Hàm số đồng phát triển thành bên trên khoảng (( 0 ; 2 over 3 )) ; nghịch biến đổi bên trên những khoảng chừng ((-∞ ; 0)), ((2 over 3; +∞)).

Bài 2 trang 10 sách sgk giải tích 12

Tìm những khoảng chừng 1-1 điệu của những hàm số:

a) (y=frac3x+11-x) ; b) (y=fracx^2-2x1-x) ;

c) (y=sqrtx^2-x-20) ; d) (y=frac2xx^2-9).

Giải

a) Tập xác minh : (D =mathbb R setminus) 1 .

(y"=frac4(1-x)^2)> 0, (∀x eq 1).

*

 Hàm số đồng biến chuyển bên trên các khoảng chừng : ((-∞ ; 1), (1 ; +∞)).

b) Tập xác minh : (D =mathbb Rsetminus) 1 .

Xem thêm: Quốc Học Huế Tuyển Sinh 2018-2019, Tuyển Sinh Lớp 10 Chuyên Quốc Học Huế 2018

(y"=frac-x^2+2x-2(1-x)^2 0). Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng chừng ((-∞ ; -4)) và đồng trở nên trên khoảng tầm ((5 ; +∞)).